Sovittelussa huomioon otettava tulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat:

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset
 • lomaraha ja lomaltapaluuraha sekä lomakorvaus siltä osin kun sitä ei jaksoteta
 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella
 • immateriaalioikeuteen perustuva korvaus; ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen
 • työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu rahallinen korvaus
 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verollisilta osin
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastossa ja laitoksessa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettuna metsätalouden puhdasta tuloa
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • kokouspalkkio
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo.

Sovittelussa huomioon otettavaa tuloa eivät ole:

 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan
 • kokoaikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka
 • tavanomainen veroton luontois- ja henkilökuntaetu
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • tekijänoikeuskorvaus
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • osakeoptio
 • osinkotulot pääomatulon osalta
 • peitelty osinko pääomatulon osalta
 • pakkasesta johtuva sääestepäivä rakennus- ja metsäalalla – kyseisiltä päiviltä maksetaan kokonaan työttömän päivärahaa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.