Återkrav

Förmånssökande har anmälningsskyldighet

När du ansöker om dagpenning ska du anmäla om du får förvärvsinkomst eller annan ersättning från lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla, ekonomisk fördel eller ersättning som betalats p.g.a. lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet, eller om du har ansökt om eller beviljats socialförmåner. Kassan får uppgifter om löner och förvärvsinkomster från inkomstregistret och från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner. Du behöver inte skicka lönespecifikation som bilaga till din ansökan. Inkomster från företagsverksamheten skickas inte till inkomstregistret, du ska skicka dem själv. Kassan begär mera information om det behövs. Läs mera på sidorna Hur ansöker jag om jämkad dagpenning? och Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning?

Återkrav som följd av felaktig information

Dagpenning som har betalats på felaktig grund i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste återbäras. Omständigheter som kräver återbäring uppstår om arbetslöshetsförmån har betalats utan grund, d.v.s. mottagaren har inte alls varit berättigad till förmånen eller förmånens belopp har varit för högt. Har Företagarkassan betalat ogrundad förmån eller för hög förmån, måste den överbetalade förmånen återbäras oberoende varför överbetalning har skett.

Försummelse med avseende på anmälningsskyldighet kan förutom till eventuell återbäring leda till administrativa och straffrättsliga följder. Arbetslöshetskassans styrelse kan efter att ha hört medlemmen utfärda anmärkning eller varning eller utesluta en medlem som svikligt har gett felaktiga uppgifter eller hemlighållit angelägenheter som påverkar beviljandet av dagpenning eller dagpenningens belopp. Försummelse av anmälningsskyldighet kan också leda till undersökningsbegäran och straffrättsliga följder beroende på om beteendet har varit uppsåtligt eller inte. Betraktas beteendet som uppsåtligt är kassan vanligen tvingad att göra undersökningsbegäran till polisen i ärendet.

Åtgärder vid överbetalning

Personer som har fått för hög förmån hörs skriftligen i samband med återbäringen och har då möjlighet att utreda om dagpenning har betalats utan grund, vilket belopp har betalats utan grund och om återbäringen är skälig. Kassan behöver ditt samtycke för att undanröja felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Efter hörandet handläggs ärendet så snart som möjligt i Företagarkassan. Personer som har fått för hög förmån får nya överklagbara beslut för tidsperioden i fråga och beloppet som har betalats utan grund kvitteras antingen i kommande arbetslöshetsförmåner eller personerna i fråga får inbetalningskort för betalning. Betalar man inte tillbaka sin överbetalade förmån enligt avtal och uppger inte någon rimlig orsak kan kassan låta utmätningsmyndigheterna verkställa utmätning.

Ber du kassan frångå återkravet ska du lägga fram en tillförlitlig utredning om föreliggande ekonomiska och sociala omständigheter.

Återkrav kan i helhet eller delvis frångås ifall frångåendet skulle betraktas som rimligt och ifall beloppet som har betalats utan grund är ringa. Däremot återkrävs förmånen alltid ifall utbetalning av arbetslöshetsförmån utan grund har berott på förmånstagarens svikliga förfarande.

Retroaktiv pension eller annan förmån

Om du retroaktivt beviljas förmåner, t.ex. sjukdagpenning eller invalidpension medan du har fått inkomstdagpenning, återkräver kassan förmånen i första hand av betalaren (FPA eller försäkringsbolag).