Återkrav

Förmånssökanden har anmälningsskyldighet

När du ansöker om dagpenning, ska du anmäla om du får förvärvsinkomst eller annan ersättning från lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla, ekonomisk fördel eller ersättning som betalats p.g.a. lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet eller om du har ansökt om eller beviljats någon socialförmån. Kassan får uppgifter om löner och förvärvsinkomster från inkomstregistret och från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner. Du behöver inte skicka lönespecifikationen som bilaga till ansökan. Inkomsterna från företagsverksamheten anmäls inte till inkomstregistret, utan du ska skicka dem själv. Kassan ber om tilläggsinformation om det behövs. Läs mera på sidorna Hur ansöker jag om jämkad dagpenning? och Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning?

Återkrav som följd av felaktig information

Dagpenning som har betalats på felaktig grund i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste återbäras. Omständigheter som kräver återbäring uppstår om arbetslöshetsförmån har betalats utan grund, d.v.s. mottagaren har inte alls varit berättigad till förmånen eller förmånens belopp har varit för högt. Har Företagarkassan betalat ogrundad förmån eller för hög förmån, måste den överbetalade förmånen återbäras oberoende varför överbetalning har skett.

Försummelse med avseende på anmälningsskyldighet kan förutom till eventuell återbäring leda till administrativa och straffrättsliga följder. Arbetslöshetskassans styrelse kan efter att ha hört medlemmen utfärda anmärkning eller varning eller utesluta en medlem som svikligt har gett felaktiga uppgifter eller hemlighållit angelägenheter som påverkar beviljandet av dagpenning eller dagpenningens belopp. Försummelse av anmälningsskyldighet kan också leda till undersökningsbegäran och straffrättsliga följder beroende på om beteendet har varit uppsåtligt eller inte. Betraktas beteendet som uppsåtligt är kassan vanligen tvingad att göra undersökningsbegäran till polisen i ärendet.

Åtgärder vid överbetalning

Personer som har fått för hög förmån hörs skriftligen i samband med återbäringen, och har då möjlighet att utreda om dagpenning har betalats utan grund, vilket belopp har betalats utan grund och om återbäringen är skälig. Kassan behöver ditt samtycke för att undanröja det felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt.

Efter hörandet behandlas ärendet så snart som möjligt i Företagarkassan. Personen som har fått för hög förmån får nya överklagbara beslut för tidsperioden i fråga och beloppet som har betalats utan grund kvitteras antingen i kommande arbetslöshetsförmåner eller personen i fråga får bankgiro för betalning. Om du inte betalar den överbetalade förmånen som avtalats, och anför inte något välgrundat skäl för detta, kan kassan ge återbäringen till utmätningsmannen att sköta.

Om du ber att kassan skulle frångå återkravet, ska du anföra tillförlitliga utredningar om de ekonomiska och sociala omständigheterna.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Om utbetalningen av arbetslöshetsförmånen utan grund berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens sida, återkrävs förmånen alltid.

Retroaktiv pension eller annan förmån

Om du beviljas rektroaktivt ett förmån, till exempel sjukdagpenning eller invalidpension, för samma tid du har betalats inkomstdagpenning, återkräver kassan förmånen primärt från betalaren (FPA eller försäkringsbolag).