Socialförmånernas påverkan

Vissa förmåner utgör hinder för betalning av arbetslöshetspenning, vissa avdras från dagpenningen och vissa påverkar inte alls dagpenningen som Företagarkassan betalar. Förmåner som förhindrar utbetalning av dagpenning är till exempel ett flertal pensioner, sjukdagpenning eller delsjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning och rehabiliteringspenning. Förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen är bl.a. delinvalidpension eller pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalas på basis av en lägre pensionsålder än den normala. Hemvårdsstöd för vård av barn under tre år minskar arbetslöshetsförmånen och beaktas familjespecifikt. Det innebär att även det hemvårdsstödet som makan/maken erhåller dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen om inte makan/maken själv vårdar barnet och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden. När du ansöker om dagpenning ska du meddela om du har ansökt om eller beviljats förmåner, även om de inte skulle påverka dagpenningen. Förmåner, som inte påverkar dagpenningen Följande sociala förmåner påverkar inte dagpenningens storlek: bostadsbidrag barntillägg flexibel vårdpenning för make/maka kommuntillägg till stöd för kommunalt ordnad hemvård familjepensioner, inkl. försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner vårdbidrag i enlighet med folkpensionslagen stöd för kommunalt betald närståendevård partiell förtida ålderspension arvoden i enlighet med familjevårdslagen vårdbidrag för pensionstagare livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst handikappbidrag utkomststöd militärunderstöd ersättningar för särskilda ...

Återkrav

Förmånssökande har anmälningsskyldighet När du ansöker om dagpenning ska du anmäla om du får förvärvsinkomst eller annan ersättning från lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla, ekonomisk fördel eller ersättning som betalats p.g.a. lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet, eller om du har ansökt om eller beviljats socialförmåner. Kassan får uppgifter om löner och förvärvsinkomster från inkomstregistret och från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner. Du behöver inte skicka lönespecifikation som bilaga till din ansökan. Inkomster från företagsverksamheten skickas inte till inkomstregistret, du ska skicka dem själv. Kassan begär mera information om det behövs. Läs mera på sidorna Hur ansöker jag om jämkad dagpenning? och Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning? Återkrav som följd av felaktig information Dagpenning som har betalats på felaktig grund i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste återbäras. Omständigheter som kräver återbäring uppstår om arbetslöshetsförmån har betalats utan grund, d.v.s. mottagaren har inte alls varit berättigad till förmånen eller förmånens belopp har varit för högt. Har Företagarkassan betalat ogrundad förmån eller för hög förmån, måste den överbetalade förmånen återbäras oberoende varför överbetalning har skett. Försummelse med avseende på anmälningsskyldighet kan förutom till eventuell återbäring leda till ...

Inkomstdagpenning för arbetsoförmögna

Utgångspunkten är att en företagare som har varit sysselsatta i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning enbart om företagsverksamheten bevisligen betraktas ha upphört. Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt. Då förutsätts att man har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Du kan ha möjlighet till arbetslöshetsdagpenning även om du enligt läkarintyget inte är arbetsförmögen. TE-byrån beslutar om rätt till dagpenning och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. För att kassan ska kunna betala dagpenning ska du förete ditt läkarintyg på TE-byrån eller skicka intyget som bilaga till din dagpenningsansökan. Kassan behöver få veta när du betraktas vara arbetsoförmögen. Om pensionsbolaget senare beviljar dig invalidpension för samma tidsperiod som kassan har betalat dagpenning kan kassan återkräva den överbetalda delen. Observera: Du ska alltid meddela kassan om du har ansökt om en förmån som påverkar dagpenningen eller förhindrar betalning av dagpenning. Ifall företagsverksamheten inte upphör görs ingen balansutredning och försäljningsvinsten utreds inte. Om du senare lägger ner din företagsverksamhet ska du meddela TE-byrån om saken och skicka försäljningsvinstkalkyl och balansräkning för den sista räkenskapsperioden till kassan. Du kan ansöka om ...