Socialförmånernas påverkan

Vissa förmåner förhindar betalning av arbetslöshetspenning, vissa avdras från dagpenningen och vissa påverkar inte alls dagpenningen som Företagarkassan betalar. Förmåner, som förhindrar utbetalningen av dagpenning är till exempel många pensioner, sjukdagpenning eller delsjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning och rehabiliteringspenning. Förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen är bl.a. delinvalidpension eller pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalas på basis av en lägre pensionsålder än den normala. Hemvårdsstöd för vård av barn under tre år minskar arbetslöshetsförmånen och beaktas familjespecifikt. Det innebär att även det hemvårdsstöd som makan/maken erhåller dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen om inte makan/maken själv vårdar barnet och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden. När du ansöker om dagpenning, ska du anmäla om du har ansökt om eller beviljats ett förmån, fast den inte skulle påverka dagpenningen. Förmåner, som påverkar inte dagpenningen Följande sociala förmåner påverkar inte dagpenningens storlek: bostadsbidrag barntillägg flexibel vårdpenning för make/maka kommuntillägg till stöd för kommunalt ordnad hemvård familjepensioner, till vilka även försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner räknas vårdbidrag enligt folkpensionslagen stöd för kommunalt betald närståendevård partiell förtida ålderspension arvoden enligt familjevårdslagen vårdbidrag för pensionstagare livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst handikappbidrag utkomststöd militärunderstöd ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om ...

Återkrav

Förmånssökanden har anmälningsskyldighet När du ansöker om dagpenning, ska du anmäla om du får förvärvsinkomst eller annan ersättning från lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla, ekonomisk fördel eller ersättning som betalats p.g.a. lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet eller om du har ansökt om eller beviljats någon socialförmån. Kassan får uppgifter om löner och förvärvsinkomster från inkomstregistret och från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner. Du behöver inte skicka lönespecifikationen som bilaga till ansökan. Inkomsterna från företagsverksamheten anmäls inte till inkomstregistret, utan du ska skicka dem själv. Kassan ber om tilläggsinformation om det behövs. Läs mera på sidorna Hur ansöker jag om jämkad dagpenning? och Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning? Återkrav som följd av felaktig information Dagpenning som har betalats på felaktig grund i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste återbäras. Omständigheter som kräver återbäring uppstår om arbetslöshetsförmån har betalats utan grund, d.v.s. mottagaren har inte alls varit berättigad till förmånen eller förmånens belopp har varit för högt. Har Företagarkassan betalat ogrundad förmån eller för hög förmån, måste den överbetalade förmånen återbäras oberoende varför överbetalning har skett. Försummelse med avseende på anmälningsskyldighet kan förutom till eventuell återbäring leda till ...

Inkomstdagpenning för den arbetsoförmögna

Utgångspunkten är, att en företagare, som har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid, kan få arbetslöshetsdagpenning enbart om företagsverksamheten anses bevisligen ha upphört. Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt. Då förutsätts att du har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att din ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Du kan ha möjlighet att få arbetslöshetsdagpenning fast du inte är arbetsförmögen enligt läkarintyget. TE-byrån besluter om rätten tilla dagpenning och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. För att kassan kan betala dagpenning, ska du visa läkarintyget hos TE-byrån eller skicka den som bilaga till dagpenningsansökan. Kassan behöver bara informationen om när du anses vara arbetsoförmögen. Om pensionsbolaget senare beviljar dig invalidpension för samma tidsperiod, som kassan har betalat dagpenning, kan kassan indriva den överbetalda delen. Observera: Du ska alltid meddela kassan, om du har ansökt om en förmån, som påverkar dagpenningen eller förhindrar betalningen. När företagsverksamheten inte upphör, görs ingen balansutreding och försäljningsvinsten utreds inte. Om du senare lägger ner företagsverksamheten, anmäl om saken till TE-byrån och skicka försäljningsvinstkalkylen och balansräkningen för den sista räkenskapsperioden till kassan. Du kan ansöka om sjukdagpenning efter ett år som ...