Etuuksien vaikutus

Sosiaalietuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin. Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha ja kuntoutusraha. Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella. Lasten kotihoidontuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta. Voit tarkistaa seuraavista listoista, kuinka eri sosiaalietuudet vaikuttavat päivärahan maksamiseen. Sinun tulee päivärahaa hakiessasi ilmoittaa saamistasi etuuksista, vaikka ne eivät vaikuttaisikaan päivärahaan. Etuudet, joilla ei ole vaikutusta Nämä etuudet eivät yleensä pienennä päivärahaa eivätkä estä sen maksamista Perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä Asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki Itse itsellesi ottama vapaaehtoinen eläke Lapsilisä Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Osittainen hoitoraha (osittainen hoitovapaa) Puolisolle maksettava joustava hoitoraha Osittainen varhennettu vanhuuseläke Toimeentulotuki (Työttömyyspäiväraha voi kuitenkin vaikuttaa toimeentulotukeen.) Omaishoidosta, perhehoidosta tai tukihenkilönä toimimisesta saatu palkkio, mikäli TE-toimisto on antanut esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon Eläkettä saavan hoitotuki Haittaraha tapaturmavakuutuslain perusteella Elinkorko ja täydennyskorko sotilasvammalain perusteella Vammaistuki (vammaisetuuksista annetun lain (571/2007) mukainen vammaistuki) Sotilasavustus Sotilasvammalain mukainen ...

Takaisinperintä

Päivärahan hakijalla on ilmoitusvelvollisuus Ilmoita päivärahahakemuksella, jos sinulle on maksettu esimerkiksi palkkaa, työsuhteesta, omasta työstä tai yritystoiminnasta saatua ansiotuloa tai muuta vastiketta, korvausta tai taloudellista etua, tai olet hakenut tai saanut jotain sosiaalietuutta. Kassa saa tulorekisteristä tiedon palkkatuloista ja vuonna 2021 sieltä löytyy tieto myös maksetuista etuuksista. Sinun ei siis tarvitse toimittaa palkkalaskelmaa hakemuksen liitteeksi.  Yritystoiminnan tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne on toimitettava kassaan itse. Kassa pyytää lisätietoja tarvittaessa. Lue lisää kohdista Miten haen soviteltua päivärahaa? ja Sovittelussa huomioon otettava tulo. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään Väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin. Kun työttömyysetuutta on maksettu aiheetta, eli kun työttömyysetuuden saajalla ei ole lainkaan ollut oikeutta etuuteen tai kun etuutta on maksettu määrältään liian suurena, tehdään takaisinperintä. Kassa perii liikaa maksetun etuuden takaisin riippumatta liikamaksun syystä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa mahdollisen takaisinperinnän lisäksi hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen, joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa myös tutkintapyyntöön ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin riippuen siitä, onko teko ollut tahallinen. Jos teko katsotaan tahalliseksi, kassa saattaa joutua tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisille. Toimenpiteet liikamaksun yhteydessä Kun sinulle on maksettu ...

Ansiopäiväraha työkyvyttömälle

Lähtökohtaisesti yritystoiminta tulee lopettaa, jotta päivärahaa voidaan maksaa. Työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen, jos työkykysi on heikentynyt pysyvästi ja olennaisesti. Sinun on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa, vaikka et ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen, jos Kela on maksanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää päivärahaoikeudesta ja antaa asiasta lausunnon kassalle. Jotta kassa voi maksaa päivärahaa, sinun tulee esittää lääkärintodistus joko TE-toimistossa tai lähettää se päivärahahakemuksen liitteenä kassaan. TE-toimiston kassalle toimittamasta lausunnosta tulee ilmetä, mihin saakka sairauslomaa on kirjoitettu. Mikäli toimitat kassaan lääkärintodistuksen, voit peittää siitä sairauteesi liittyvät arkaluonteiset tiedot, koska tarvitsemme vain tiedon siitä, millä ajalla sinua pidetään työkyvyttömänä. Jos eläkeyhtiö antaa myöhemmin takautuvan myönteisen päätöksen ajalle, jolta kassakin on maksanut etuutta, voi kassa periä ko. ajalta maksetut päivärahat takaisin. Asia pyritään hoitamaan suoraan eläkeyhtiön kanssa. Huomaa: Sinun tulee aina ilmoittaa kassaan, mikäli olet hakenut päivärahan maksun estävää tai sen määrään vaikuttavaa etuutta. Kun yritystoimintaa ei lopeteta, päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä ei tehdä tasetarkastelua eikä selvitetä mahdollista myyntivoittoa. Jos myöhemmin lopetat yritystoimintasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja toimita kassaan myyntivoittolaskelma sekä yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase. Voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa oltuasi vuoden työttömänä tai tulet työkyvyttömäksi uuden sairauden perustella. Sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työkyvyttömälle.