Työmarkkinoilta poissaolo, hyväksyttävät syyt

Työmarkkinoilta voi olla poissa ilman laissa mainittua hyväksyttävää syytä enintään kuusi kuukautta menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan. Oikeus koskee kertynyttä työssäoloehtoa tai jäljellä olevia työttömyyspäivärahapäiviä.

Sinun katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos olet ollut:

  • työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä
  • työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai
  • työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa

Sinulla katsotaan olleen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, apurahakauden, lapsen syntymän, enintään kolmivuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan syyn johdosta.