Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa tai TyEL-vakuutuksen alainen palkkansa on vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen.  Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on: ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on 13 247 € vuodessa v. 2021 13 076 € vuodessa v. 2020 12 816 € vuodessa v. 2019 12 576 € vuodessa v. 2018 12 564 € vuodessa v. 2017 12 420 € vuodessa v. 2016 12 325,55 € vuodessa v. 2015 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Yrittäjäkassassa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella esimerkiksi sairausajalta tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Lue tarkemmin tarkastelujaksoa pidentävistä ajoista. Tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua.  Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa ...

Työmarkkinoilta poissaolo, hyväksyttävät syyt

Työmarkkinoilta voi olla poissa ilman laissa mainittua hyväksyttävää syytä enintään kuusi kuukautta menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan. Oikeus koskee kertynyttä työssäoloehtoa tai jäljellä olevia työttömyyspäivärahapäiviä. Sinun katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos olet ollut: työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa Sinulla katsotaan olleen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, apurahakauden, lapsen syntymän, enintään kolmivuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan syyn johdosta.

Tarkastelujakson pidentäminen

Työssäoloehdon tarkastelujakso on 48 kuukauden pituinen eikä sitä voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.  Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Pidennys tehdään, mikäli syy työmarkkinoilta poissaololle on jokin seuraavista: sairaus, laitoshoito tai kuntoutus asevelvollisuus tai siviilipalvelus päätoimiset opinnot lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito apurahakausi muu näihin verrattava hyväksyttävä syy Lisäksi tarkastelujaksoa voidaan pidentää ajalta, jonka aikana henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa. Voit hakea huojennettua jäsenmaksua tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta.