Företagares arbetsvillkor

Som medlem i Företagarkassan tjänar in sitt arbetsvillkor när han arbetar som företagare i enlighet med vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Villkoret uppfylls när man är sysselsatt i den mån att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL-, LFöPL-försäkrad företagare eller ArPL-försäkrad företagares familjemedlem/delägare i företaget) motsvarar den lagstadgade miniminivån.  Arbetsvillkoret uppfylls om du har varit medlem i Företagarkassan i minst 15 månader och samtidigt arbetat som företagare, och din pensionsförsäkring motsvarar lagstadgad miniminivå, som är 13 573 euro per år 2022 13 247 euro per år 2021 13 076 euro per år 2020 12 816 euro per år 2019 12 576 euro per år 2018 12 564 euro per år 2017 12 420 euro per år 2016 12 325,55 euro per år 2015 8520 euro per år 2015 och tidigare Företagares arbetsvillkor uppfylls när företagaren under de närmast senaste 48 månaderna (granskningsperiod) under minst 15 månader har arbetat som företagare och varit medlem i Företagarkassan. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap. I arbetsvillkoret beaktas minst fyra månader långa arbetsperioder och varje arbetsperiod som företagare beaktas endast en gång.   Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år som följd av en godtagbar ...

Frånvaro från arbetsmarknaden, godtagbara orsaker

Utan i lag fastställd godtagbar orsak kan man vara otillgänglig på arbetsmarknaden högst sex månader utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning. Rätten gäller både intjänade dagar och återstående dagar. Man betraktas vara tillgänglig på arbetsmarknaden när man är sysselsatt i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller har blivit sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster eller är arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Man betraktas ha godtagbar orsak att vara otillgänglig på arbetsmarknaden på grund av sjukdom/institutionsvård/rehabilitering militärtjänstgöring/civiltjänstgöring studier på heltid stipendieperiod barnafödsel/vård av barn under 3 år, eller på grund av annan jämförbar orsak.

Förlängning av granskningsperioden

Granskningsperioden för arbetsvillkoret är 48 månader. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap. Granskningsperioden förlängs med tidsperioder under vilken man är förhindrad att vara tillgänglig på arbetsmarknaden, ifall otillgängligheten beror på sjukdom, institutionsvård eller rehabilitering, värnplikt eller civiltjänstgöring, heltidsstudier, barnafödsel eller vård av barn som är högst 3 år, stipendieperiod, annan jämförbar och godtagbar orsak. Har man arbetat medan man har fått partiell sjukdagpenning eller omfattats av sysselsättningsfrämjande service förlängs granskningsperioden i motsvarande mån. Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift för de ovannämnda tidsperioder.