Om företagares inkomstskydd i korthet

Medlemskap i Företagarkassan Man kan bli medlem i Företagarkassan om man är verksam som företagare och den fastställda årsinkomsten i pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) är åtminstone 13 573 euro per år. I arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man arbetar i företaget och är FöPL- ellet LFöPL-försäkrad (stipendietagare uteslutna) Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall man arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet, eller man arbetar i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet. Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren. Företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar betraktas arbeta i ledande ställning. I bolag med likadelat ägarskap betraktas bolagsmän vars innehav överskrider 15 procent arbeta i ledande ställning. Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat förtag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall personen i fråga själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget eller ...

Företagarkassans stadgar

Stadgar för Företagarnas Arbetslöshetskassa från och med 15.6.2022 Stadgarna har godkänts vid kassamötet 31.5.2022 och fastställts av Finansinspektionen 15.6.2022. Stadgarna finns på sidan Stadgar för Företagarnas Arbetslöshetskassa.

Styrelse

Ordförande: Esa Airaksinen, advokat, Asianajotoimisto Esa Airaksinen, Kuopio Viceordförande: Ann-Sofi Ilkka, företagare, Rhombo, Helsinfors   Styrelsens ordinarie medlemmar: Mari Laaksonen, företagare, Cleanmarin Oy, Helsingfors Juha-Pekka Harju, företagare, Viestintäharju Oy, S:t Karins Roland Mattbäck, företagare, Deserve Oy, Korsholm Jouni Korhonen, advokat, Stadin Dumari, Helsingfors Mika Uusi-Pietilä, diplomingenjör, Minutor Oy, Tammerfors   Suppleanter: Företagare Pasi Vänttinen, Åbo Företagare Susanna Tuohiniemi, Vasa Företagare Tuija Vartiainen, Kuopio Företagare Tiina Aaltonen, Vichtis Ekonomie magister Max Gylling, Tammerfors Företagare Outi Haapamäki, Helsingfors Företagare Saimi Hoyer, Nyslott   Revisor KPMG Oy Ab

Dataskyddbeskrivning

Företagarnas Arbetslöshetskassa (Företagarkassan) tillhandahåller utkomstskydd i enlighet med bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt därtill relaterade ersättningar till sina medlemmar. För att kunna sköta sin ovannämnda uppgift upprätthåller och hanterar Företagarkassan personuppgifter över medlemmar och förmånstagare. Om hantering av personuppgifter föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Registeransvarig: Företagarnas Arbetslöshetskassa, FO-nummer 0992639–5, Museigatan 8, 00251 Helsingfors. Registrets namn: Medlems- och förmånsregister för Företagarnas Arbetslöshetskassa. Kontaktinformation i registerärenden: tietosuoja@yrittajakassa.fi, 09 622 4830 Läs mera om personuppgiftsskyddet.

Tillgänglighetsutlåtande

Föreliggande tillgänglighetsutlåtande gäller Företagarnas Arbetslöshetskassas webbplats, www.yrittajakassa.fi. Utlåtandet är sammanställt och uppdaterat 21.10.2020. Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet. Obs.! Företagarkassans e-tjänst är en separat webbtjänstenhet som har sitt eget tillgänglighetsutlåtande. Man loggar in på webbtjänsten via den gemensamma identifieringstjänsten för den finska offentliga förvaltningens e-tjänster (Suomi.fi-identifiering). Digitaltjänstens tillgänglighet Webbplatsen uppfyller de flesta tillgänglighetskraven. De väsentligaste bristerna gäller e-blanketter, PDF-blanketter och räknare som har publicerats före tillgänglighetsutvärderingen; de uppfyller delvis inte tillgänglighetskraven. Ändringar som gör dem tillgängliga utförs snarast möjligt i samband med övriga uppdateringsarbeten. Målet är att framöver publicera samtligt innehåll på tjänsten i tillgängligt format. Tryck här för att läsa e-tjänstens tillgänglighetsutlåtande. Lade du märke till brister i tillgängligheten på vår digitaltjänst? Meddela oss, vi gör vårt bästa åtgärda bristerna. Vänligen meddela oss om bristerna per e-post till adressen toimitus(at)syt.fi. Tillsynsmyndighet Lägger du märke till tillgänglighetsproblem ber vi dig meddela oss först eftersom vi är administratör för webbplatsen. Svaret kan dröja 14 dagar. Är du inte nöjd med svaret eller får du inget svar alls inom två veckor kan du lägga in anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket för Södra Finlands webbplats finns noggranna anvisningar om hur man lägger in anmälan och om hur ärendet hanteras. ...