Tillgänglighetsutlåtande

Föreliggande tillgänglighetsutlåtande gäller Företagarnas Arbetslöshetskassas webbplats, www.yrittajakassa.fi. Utlåtandet är sammanställt och uppdaterat 21.10.2020.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Obs.! Företagarkassans e-tjänst är en separat webbtjänstenhet som har sitt eget tillgänglighetsutlåtande. Man loggar in på webbtjänsten via den gemensamma identifieringstjänsten för den finska offentliga förvaltningens e-tjänster (Suomi.fi-identifiering).

Digitaltjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller de flesta tillgänglighetskraven.

De väsentligaste bristerna gäller e-blanketter, PDF-blanketter och räknare som har publicerats före tillgänglighetsutvärderingen; de uppfyller delvis inte tillgänglighetskraven. Ändringar som gör dem tillgängliga utförs snarast möjligt i samband med övriga uppdateringsarbeten. Målet är att framöver publicera samtligt innehåll på tjänsten i tillgängligt format.

Tryck här för att läsa e-tjänstens tillgänglighetsutlåtande.

Lade du märke till brister i tillgängligheten på vår digitaltjänst? Meddela oss, vi gör vårt bästa åtgärda bristerna.

Vänligen meddela oss om bristerna per e-post till adressen toimitus(at)syt.fi.

Tillsynsmyndighet

Lägger du märke till tillgänglighetsproblem ber vi dig meddela oss först eftersom vi är administratör för webbplatsen. Svaret kan dröja 14 dagar. Är du inte nöjd med svaret eller får du inget svar alls inom två veckor kan du lägga in anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket för Södra Finlands webbplats finns noggranna anvisningar om hur man lägger in anmälan och om hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
tillgänglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer, växel 0295 016 000