Milloin yrittäjä, yrittäjän perheenjäsen ja osaomistaja on työtön?

Lähtökohtaisesti voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.

Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan ajalta, koska työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena ei ole tukea kannattamatonta yritystoimintaa tai vääristää markkinoita.

Toimita yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat TE-toimistoon. Selvitettyään yritystoiminnan loppumisen, TE-toimisto lähettää Yrittäjäkassalle sitovan lausunnon, jonka perusteella kassa voi maksaa päivärahaa.

Tästä voit lukea yritystoiminnan lopettamisesta ja yrityksessä työskentelyn päättymisestä.

Yrittäjä, joka päätoimisesti on työllistynyt yritystoiminnassa, voi lähtökohtaisesti saada työttömyysetuutta ainoastaan, jos yritystoiminta on todistettavasti lopetettu.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, TE-toimisto katsoo yritystoiminnan lopetetuksi, kun

  • yrittäjä on luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL) ja
  • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja
  • muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus, yritys on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin tai yritys on myyty (hakija on myynyt osuutensa yrityksestä) ja
  • yrittäjä on jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä.

Yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi myös, mikäli muiden (edellä mainittuihin verrattavien) seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, kun hän on luopunut mahdollisesta eläkevakuutuksesta (YEL, MYEL). Lisäksi edellytetään, että elinkeinonharjoittajan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt.

Huomioitavaa:

  • Jos toimit yhtiön selvitysmiehenä, sinun saatetaan katsoa työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä. Lisätietoa asiasta saat TE-toimistosta.
  • Yritys saa jäädä kaupparekisteriin.

Yrittäjä, joka päätoimisesti on työllistynyt yritystoiminnassa, voi lähtökohtaisesti saada työttömyysetuutta ainoastaan, jos yritystoiminta on todistettavasti lopetettu. Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä, jos hakija pystyy osoittamaan työllistymisen yrittäjänä päättyneen. Oikeus työttömyysetuuteen voi syntyä myös yrityksessä työskentelyn päättymisen perusteella laissa mainituissa poikkeustilanteissa.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen, jos:

  • henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti tai
  • henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksiantosuhteen päättymisestä ja jonka ei katsota työllistyvän päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi tai
  • yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt.

Henkilön työkyvyn katsotaan alentuneen pysyvästi ja olennaisesti, jos hän on saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty.

Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, joka itse osallistuu työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla, on toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin ja jolla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten. Lisäksi edellytetään, ettei hänellä ole viimeksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut edellä tarkoitettujen työsuoritusten tekemiseksi palveluksessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa, jota luonnonolosuhteiden vuoksi on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa.

Huomaa:

  • Kun yritystoimintaa ei lopeteta, päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä ei tehdä tasetarkastelua eikä selvitetä mahdollista myyntivoittoa. Jos myöhemmin lopetat yritystoimintasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja toimita kassaan myyntivoittolaskelma sekä yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase.

Lue tästä milloin yrittäjä on työtön eri tilanteissa:

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai ammatinharjoittaja (toiminimi)
Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö
Yrittäjän perheenjäsen
Ansiopäiväraha työkyvyttömälle
Osaomistajan työskentelyn päättyminen
Sivutoiminen yritystoiminta
Kun sinulla on monenlaista yritystoimintaa, työllistyt palkkatyössä tai kevytyrittäjänä