Arbetsförmågan har försvagats varaktigt och väsentligt

Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt. Man kan ha möjlighet att få arbetslöshetsdagpenning fast man inte är arbetsförmögen enligt läkarintyget. Då förutsätts att man har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts.