Ändringssökande

Att överklaga arbetslöshetskassans beslut

Arbetslöshetskassornas beslut kan överklagas till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU), vars beslut vidare kan överklagas till försäkringsdomstolen. Besvär ska emellertid alltid skickas till arbetslöshetskassan som vidarebefordrar det för handläggning till besvärsinstansen. Anvisningar för sökande av ändring skickas med beslutet.

Besvär måste göras skriftligen och skickas som originaldokument inom besvärstiden till arbetslöshetskassan.

I sitt besvärsbrev ska man alltid uppge:

  • beslut för vilket ändring söks (skicka med kopia/kopior på beslut som överklagas),
  • för vilken punkt i beslutet ändring krävs,
  • vilka ändringar krävs,
  • grunderna för ändringsökan,
  • överklagarens namn, hemort, postadress och telefonnummer. Ifall överklagaren representeras av laglig representant eller ombudsman, eller om någon annan har sammanställt besväret, ska även ifråga varande persons namn och hemort uppges i besvärsbrevet.

Besvär måste alltid undertecknas. Kassan ber om mera information om det behövs.

Besväret ska komma fram till arbetslöshetskassan under öppethållningstid senast på den 30. dagen efter det sökande har blivit underrättad om beslutet. Sökande betraktas ha blivit underrättad om beslutet på den 7. dagen efter det beslutet har postats till den adress som sökanden har uppgett.

Besvärstiden är från och med datum då beslutet postades 7 (underrättelse) + 30 kalenderdagar (även lördag och söndag). Ifall besväret postas till arbetslöshetskassan måste det ha kommit fram till arbetslöshetskassan före besvärstidens utgång.

Ifall ett överklagbart beslut grundar sig på TE-byråns arbetskraftspolitiska utlåtande som är bindande för arbetslöshetskassan, skickar arbetslöshetskassan alltid besvärsdokumenten för kommentering till TE-byrån, innan kassan skriver sitt eget utlåtande och skickar dokumenten vidare till besvärsinstansen.

Arbetslöshetskassan skickar sitt utlåtande i ärendet samt TE-byråns eventuella svar inklusive bilagor också till sökanden samtidigt som dokumenten skickas till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.