Beslut om inkomstdagpenning

När ansökan har handlagts skickar kassan beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post eller via e-tjänsten. Om din ansökan har avslagits p.g.a. arbetskraftspolitiskt utlåtande ska du kontakta TE-byrån och skicka dokumenten som TE-byrån begär. Om förutsättningarna för dagpenning inte uppfylls i Företagarkassan kan du ha rätt till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. De här förmånerna är lika stora (34,50 €/dag i 2022). Mera information från FPA. Läs mera Ändringssökande

Handläggningstider

11.8.2022 handläggs 31.7. ankomna första ansökan 11.8. ankomna ansökan om jämkad dagpenning 11.8. ankomna fortsatta ansökan   Ansökningarnas handläggningstider Man ska ansöka om inkomstdagpenning inom tre månader efter det man har blivit arbetslös. Tre månaders tidsgräns gäller också vid fortsatt ansökan. Arbetslöshetsförmåner beviljas inte retroaktivt utan särskilt vägande skäl för längre tid än tre månader före tidpunkten när ansökan anhängiggjordes. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommer fram till kassan. Kassan försöker handlägga fortsätta ansökan utan bilagor inom tre dagar och fortsatta ansökan med bilagor (t.ex. jämkad dagpenning) inom en vecka fr.o.m. datum de har kommit in. OBehövs mera uppgifter kommer ansökan till handläggning när kassan har fått alla uppgifter. För ansökan gäller handläggningsgaranti. Beslut angående inkomstdagpenning ges senast 30 dagar efter det ansökan har kommit fram till kassan. Saknas uppgifter i ansökan ges beslut senast 14 dagar efter det kassan har haft tillgång till samtliga uppgifter som behövs för att ta beslut i saken. Vid månadsskiftet får vi mera ansökningar och både e-tjänsten och handläggningsresurserna kan vara överbelastade. Företagarkassan betalar ut dagpenningar varje vardag. Pengarna är på kontot inom två dagar efter betalning. Helgdagar kan orsaka betalningsändringar.

Ändringssökande

Att överklaga arbetslöshetskassans beslut Arbetslöshetskassornas beslut kan överklagas till besvärsnämnden för social trygghet (SAMU), vars beslut vidare kan överklagas till försäkringsdomstolen. Besvär ska emellertid alltid skickas till arbetslöshetskassan som vidarebefordrar det för handläggning till besvärsinstansen. Anvisningar för sökande av ändring skickas med beslutet. Besvär måste göras skriftligen och skickas som originaldokument inom besvärstiden till arbetslöshetskassan. I sitt besvärsbrev ska man alltid uppge: beslut för vilket ändring söks (skicka med kopia/kopior på beslut som överklagas), för vilken punkt i beslutet ändring krävs, vilka ändringar krävs, grunderna för ändringsökan, överklagarens namn, hemort, postadress och telefonnummer. Ifall överklagaren representeras av laglig representant eller ombudsman, eller om någon annan har sammanställt besväret, ska även ifråga varande persons namn och hemort uppges i besvärsbrevet. Besvär måste alltid undertecknas. Kassan ber om mera information om det behövs. Besväret ska komma fram till arbetslöshetskassan under öppethållningstid senast på den 30. dagen efter det sökande har blivit underrättad om beslutet. Sökande betraktas ha blivit underrättad om beslutet på den 7. dagen efter det beslutet har postats till den adress som sökanden har uppgett. Besvärstiden är från och med datum då beslutet postades 7 (underrättelse) + 30 kalenderdagar (även lördag och söndag). Ifall besväret postas till arbetslöshetskassan måste det ...

Återkrav

Förmånssökande har anmälningsskyldighet När du ansöker om dagpenning ska du anmäla om du får förvärvsinkomst eller annan ersättning från lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla, ekonomisk fördel eller ersättning som betalats p.g.a. lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet, eller om du har ansökt om eller beviljats socialförmåner. Kassan får uppgifter om löner och förvärvsinkomster från inkomstregistret och från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner. Du behöver inte skicka lönespecifikation som bilaga till din ansökan. Inkomster från företagsverksamheten skickas inte till inkomstregistret, du ska skicka dem själv. Kassan begär mera information om det behövs. Läs mera på sidorna Hur ansöker jag om jämkad dagpenning? och Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning? Återkrav som följd av felaktig information Dagpenning som har betalats på felaktig grund i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste återbäras. Omständigheter som kräver återbäring uppstår om arbetslöshetsförmån har betalats utan grund, d.v.s. mottagaren har inte alls varit berättigad till förmånen eller förmånens belopp har varit för högt. Har Företagarkassan betalat ogrundad förmån eller för hög förmån, måste den överbetalade förmånen återbäras oberoende varför överbetalning har skett. Försummelse med avseende på anmälningsskyldighet kan förutom till eventuell återbäring leda till ...