Päätös ansiopäivärahasta

Kun päivärahahakemus on käsitelty, Yrittäjäkassa lähettää postitse tai kassan eAsiointiin päätöksen ansiopäivärahasta, päivärahan maksuilmoituksen ja ansioturvan jatkohakemuksen. Jos olet saanut työvoimapoliittiseen lausuntoon perustuvan hylkäävän päätöksen, ole yhteydessä TE-toimistoon ja toimita TE-toimiston pyytämät lisäselvitykset. Jos työttömyyspäivärahaoikeuden edellytykset eivät täyty Yrittäjäkassassa, sinulla voi kuitenkin olla oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Nämä etuudet ovat samansuuruisia (37,21 €/päivä vuonna 2023) ja niiden hakemisesta voi tiedustella Kelasta. Päätökseen voi hakea muutosta. Lue lisää kohdasta Muutoksenhaku.

Käsittelyajat

Käsittelyssä 17.7.2024 15.7.2024 saapuneet ensihakemukset17.7.2024 saapuneet soviteltavat jatkohakemukset17.7.2024 saapuneet jatkohakemukset Hakemusten käsittelyajat Päivärahahakemus tulee toimittaa kassaan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemuksia. Hakemus voidaan käsitellä myöhästyneenä vain erityisen painavan syyn vuoksi. Päivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Liitteettömät jatkohakemukset pyritään käsittelemään kolmen päivän kuluessa ja liitteelliset jatkohakemukset (esimerkiksi soviteltu päiväraha) viikon kuluessa niiden saapumisesta. Jos hakemuksen käsittelyyn tarvitaan lisätietoja, hakemus käsitellään, kun lisätiedot ovat saapuneet kassalle. Hakemuksilla on käsittelyaikatakuu. Päätös ansiopäivärahasta annetaan viimeistään 30. päivänä hakemuksen saapumisesta kassaan. Jos hakemus on puutteellinen, päätös annetaan viimeistään 14. päivänä sen jälkeen, kun kassalla on ollut käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Kuukauden vaihteessa kassaan saapuu enemmän hakemuksia ja sekä eAsiointi että käsittelytilanne voivat olla ruuhkautuneet. Yrittäjäkassa maksaa ansiopäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Päivärahat ovat tilillä yhden tai kahden pankkipäivän kuluttua hakemuksen käsittelystä. Arkipyhät saattavat aiheuttaa muutoksia maksuaikatauluun.

Muutoksenhaku

Valitus Yrittäjäkassan päätöksestä Kaikki Yrittäjäkassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana. Työttömyyskassan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (SAMU), jonka antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Valitus tulee kuitenkin aina toimittaa kassalle, joka toimittaa sen eteenpäin valitusasteen käsiteltäväksi. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava alkuperäisenä asiakirjana valitusajan kuluessa työttömyyskassalle. Valituskirjelmässä on aina ilmoitettava päätös, johon muutosta haetaan (liitteeksi tulee toimittaa kopio päätöksestä/päätöksistä) miltä kohdin päätökseen vaaditaan muutosta mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta haetaan valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen on laatinut joku muu, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitus tulee allekirjoittaa. Kassa pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Valitusaika on päätöksen postituspäivää seuraavasta päivästä alkaen 7 (tiedoksisaanti) + 30 kalenteripäivää (myös lauantai ja sunnuntai). Jos valitus postitetaan työttömyyskassalle, sen on oltava työttömyyskassassa perillä ennen valitusajan päättymistä. Jos valituksenalainen päätös perustuu työ- ja elinkeinotoimiston työttömyyskassaa sitovaan työvoimapoliittiseen lausuntoon, Yrittäjäkassa toimittaa valitusasiakirjat aina työ- ja elinkeinotoimistoon vastinekierrokselle ennen kassan oman lausunnon kirjoittamista ja asiakirjojen toimittamista valitusasteeseen. Yrittäjäkassa lähettää aina myös hakijalle tiedoksi asiassa antamansa lausunnon sekä työ- ja elinkeinotoimiston mahdollisen vastineen liitteineen samalla, kun asiakirjat lähetetään sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Takaisinperintä

Päivärahan hakijalla on ilmoitusvelvollisuus Ilmoita päivärahahakemuksella, jos sinulle on maksettu esimerkiksi palkkaa, työsuhteesta, omasta työstä tai yritystoiminnasta saatua ansiotuloa tai muuta vastiketta, korvausta tai taloudellista etua, tai olet hakenut tai saanut jotain sosiaalietuutta. Kassa saa tulorekisteristä tiedon palkkatuloista ja vuodesta 2021 lähtien sieltä löytyy tieto myös maksetuista etuuksista. Sinun ei siis tarvitse toimittaa palkkalaskelmaa hakemuksen liitteeksi.  Yritystoiminnan tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne on toimitettava kassaan itse. Kassa pyytää lisätietoja tarvittaessa. Lue lisää kohdista Miten haen soviteltua päivärahaa? ja Sovittelussa huomioon otettava tulo. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään Väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin. Kun työttömyysetuutta on maksettu aiheetta, eli kun työttömyysetuuden saajalla ei ole lainkaan ollut oikeutta etuuteen tai kun etuutta on maksettu määrältään liian suurena, tehdään takaisinperintä. Kassa perii liikaa maksetun etuuden takaisin riippumatta liikamaksun syystä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa mahdollisen takaisinperinnän lisäksi hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen, joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa myös tutkintapyyntöön ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin riippuen siitä, onko teko ollut tahallinen. Jos teko katsotaan tahalliseksi, kassa saattaa joutua tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisille. Toimenpiteet liikamaksun yhteydessä Kun sinulle on ...