Muutoksenhaku

Valitus Yrittäjäkassan päätöksestä

Kaikki Yrittäjäkassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana. Työttömyyskassan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (SAMU), jonka antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Valitus tulee kuitenkin aina toimittaa kassalle, joka toimittaa sen eteenpäin valitusasteen käsiteltäväksi.

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava alkuperäisenä asiakirjana valitusajan kuluessa työttömyyskassalle.

Valituskirjelmässä on aina ilmoitettava

  • päätös, johon muutosta haetaan (liitteeksi tulee toimittaa kopio päätöksestä/päätöksistä)
  • miltä kohdin päätökseen vaaditaan muutosta
  • mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan
  • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen on laatinut joku muu, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valitus tulee allekirjoittaa. Kassa pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Valitusaika on päätöksen postituspäivää seuraavasta päivästä alkaen 7 (tiedoksisaanti) + 30 kalenteripäivää (myös lauantai ja sunnuntai). Jos valitus postitetaan työttömyyskassalle, sen on oltava työttömyyskassassa perillä ennen valitusajan päättymistä.

Jos valituksenalainen päätös perustuu työ- ja elinkeinotoimiston työttömyyskassaa sitovaan työvoimapoliittiseen lausuntoon, Yrittäjäkassa toimittaa valitusasiakirjat aina työ- ja elinkeinotoimistoon vastinekierrokselle ennen kassan oman lausunnon kirjoittamista ja asiakirjojen toimittamista valitusasteeseen.

Yrittäjäkassa lähettää aina myös hakijalle tiedoksi asiassa antamansa lausunnon sekä työ- ja elinkeinotoimiston mahdollisen vastineen liitteineen samalla, kun asiakirjat lähetetään sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.