Sysselsättningsfrämjande service och hur man ansöker

När du börjar delta i sysselsättningsfrämjande service ska du skriva att du deltar i servicen på din dagpenningsansökan. Skriv antingen arbetskraftsutbildning, studier (frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån), karriärträning, jobbsökarträning, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

TE-byrån skickar sitt utlåtande angående vilken service eller åtgärder arbetssökanden deltar i och hur länge servicen pågår till arbetslöshetskassan. Kassan betalar arbetslöshetsförmån och eventuell förhöjd förtjänstdel till sökanden i enlighet med TE-byråns utlåtande.

Är man frånvarande från sysselsättningsfrämjande service som organiseras av TE-byrån ska man meddela om sin frånvaro bara till arbetslöshetskassan när man fyller i sin ansökan. Man ska också ange orsaken till frånvaron.

Personer som deltar i karriärträning, jobbsökarträning, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får dagpenning på grund av deltagande i sysselsättningsfrämjande service. Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas för frånvarodagar, om inte frånvaron beror på arbetsoförmåga, under 10 -årigt barns sjukdom (högst fyra arbetsdagar), offentlig förtroendepost eller anställningsintervju eller jämförbar orsak som hänför sig till sysselsättningen. Dagpenning för frånvarodagar betalas utan kostnadsersättning.  Sökande kan på egen anmälan vara frånvarande från tjänsten på grund av sjukdom högst tre på varandra följande frånvarodagar. Efter tre dagar ska sökande skicka läkarintyg till arbetslöshetskassan för att kunna få inkomstdagpenning för frånvarodagarna.