Sysselsättningsfrämjande service

TE-byrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande service som berättigar till arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmån kan betalas endast medan personen i fråga är anmäld som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. För personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa. Om man har avtalat om deltagande i en sysselsättningsplan eller ersättande plan betalas förhöjd förtjänstdel (förutom i vissa undantagsfall). Kostnadsersättning betalas enligt huvudregeln för dagarna man deltar i servicen. Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån (300, 400 eller 500 dagar) löper även medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Om man vägrar att delta eller avbryter servicen, kan man förlora sin rätt till arbetslöshetsförmån. Sysselsättningsfrämjande service omfattar jobbsökarträning karriärträning utbildningsprövning arbetskraftsutbildning frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån arbetsprövning integrationstjänster för invandrare arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Läs mera på sidan Sysselsättningsfrämjande service. Om hur man ansöker om förmånen kan du läsa på den här sidan.

Förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning

Om man har avtalat med TE-byrån om deltagande i sysselsättningsfrämjande service i sysselsättningsplanen eller ersättande plan, betalas förhöjd förtjänstdel högst 200 dagar. Personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service får samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa. Har man avtalat om deltagande i sysselsättningsplanen eller ersättande plan, betalas förhöjd förtjänstdel (förutom i vissa undantagsfall). Kostnadsersättning betalas enligt huvudregeln för dagarna man deltar i servicen. Den förhöjda förtjänstdelen utgör 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din årsarbetsinkomst överskrider vändpunkten (95-faldig grunddel, 3 277,50  € år 2022) är den förhöjda förtjänstdelen 25 % av delen som överstiger det här beloppet. Du kan använda vår räknare för att beräkna beloppet för din förhöjda dagpenning.  När förhöjd förtjänstdel betalas, kan dagpenning inklusive barntillägg högst motsvara dagslönen som ligger till grund för dagpenningen. Inkomstdagpenning ska minst motsvara grunddagpenningen plus barntillägg och förhöjningsdel (4,91 € år 2022).

Sysselsättningsfrämjande service och hur man ansöker

När du börjar delta i sysselsättningsfrämjande service ska du skriva att du deltar i servicen på din dagpenningsansökan. Skriv antingen arbetskraftsutbildning, studier (frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån), karriärträning, jobbsökarträning, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. TE-byrån skickar sitt utlåtande angående vilken service eller åtgärder arbetssökanden deltar i och hur länge servicen pågår till arbetslöshetskassan. Kassan betalar arbetslöshetsförmån och eventuell förhöjd förtjänstdel till sökanden i enlighet med TE-byråns utlåtande. Är man frånvarande från sysselsättningsfrämjande service som organiseras av TE-byrån ska man meddela om sin frånvaro bara till arbetslöshetskassan när man fyller i sin ansökan. Man ska också ange orsaken till frånvaron. Personer som deltar i karriärträning, jobbsökarträning, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får dagpenning på grund av deltagande i sysselsättningsfrämjande service. Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas för frånvarodagar, om inte frånvaron beror på arbetsoförmåga, under 10 -årigt barns sjukdom (högst fyra arbetsdagar), offentlig förtroendepost eller anställningsintervju eller jämförbar orsak som hänför sig till sysselsättningen. Dagpenning för frånvarodagar betalas utan kostnadsersättning.  Sökande kan på egen anmälan vara frånvarande från tjänsten på grund av sjukdom högst tre på varandra följande frånvarodagar. Efter tre dagar ska sökande skicka läkarintyg till arbetslöshetskassan för att kunna få inkomstdagpenning för frånvarodagarna.

Förmån under arbetskraftsutbildning, ifall företagaren betraktas som sysselsatt på heltid

Arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning som TE-byrån har hänvisat kan få arbetslöshetsförmån även om de skulle betraktas ha företagsverksamhet som huvudsyssla eller även om de, ifall arbetslöshetshot föreligger, inte är arbetslösa eller permitterade. Förmånstagaren får inkomstdagpenningens grunddel utan förtjänstdel. TE-byrån skickar sitt utlåtande till arbetslöshetskassan angående från vilka tjänster eller åtgärder arbetssökanden deltar i. Kassan betalar arbetslöshetsförmån till sökanden i enlighet med TE-byråns utlåtande.