Työllistymistä edistävä palvelu

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavat päivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa (300, 400 tai 500 päivää). Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen. Työllistymistä edistävää palvelua ovat työnhakuvalmennus uravalmennus koulutuskokeilu ammatillinen työvoimakoulutus työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu työkokeilu maahanmuuttajien kotoutumispalvelut kuntouttava työtoiminta Lue lisää sivulta Työllistymistä edistävät palvelut. Etuuden hakemisesta työllistymistä edistävän palvelun ajalta voit lukea Tietopankista.  

Korotettu ansio-osa ja kulukorvaus

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja se kuuluu työllistymissuunnitelmaan. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 197,70 € vuonna 2020), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %. Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärahaasi Työttömyyskassojen yhteisjärjestön päivärahalaskurin avulla.  Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja korotusosalla (4,79 euroa vuonna 2020) korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Kun aloitat työllistymistä edistävän palvelun, kirjoita hakemukseesi tieto palvelusta kunkin osallistumispäivän kohdalle. Merkitse päivärahahakemukseen minkä palvelun piiriin kuulut. Merkitse hakemukselle joko työvoimakoulutus, opiskelu (omaehtoisen opiskelun ajalta), uravalmennus, työnhakuvalmennus, työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta. TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella. Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessasi, jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta. Ilmoita hakemuksessa myös poissaolon syy. Oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu, julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy ovat hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta. Tällöin poissaolon ajalta maksetaan ansiopäiväraha ilman kulukorvausta. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää. Työvoimakoulutuksen, omaehtoisen opiskelun, rekrytointikokeilun ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisen omaehtoisen opiskelun ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työ- ja elinkeinotoimiston osoittamaan työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta, vaikka hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai lomautettu. Työttömyysetuus maksetaan peruspäivärahan suuruisena ilman ansio-osaa. Työ- ja elinkeinotoimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan mihin työvoimakoulutukseen työnhakija osallistuu. Kassa maksaa hakijalle työttömyysetuutta työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella.

Lyhytkestoinen opiskelu

25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyyspäivärahaa. Lyhytkestoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Lyhytkestoinen opiskelu voi olla pää- tai sivutoimista. Keskeistä on, että opintojen muodostama kokonaisuus kestää enintään kuusi kuukautta. Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta. Päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto.