Kuntakokeilu käynnistyy 1.3.2021

test

Kuntakokeilussa noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi. Mukana on 118 kokeilukuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta.

Kuntakokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta. Palvelujen kehittämisellä tavoitellaan entistä nopeampaa työllistymistä. Kuntakokeilu on käynnissä 1.3.2021-30.6.2023.

Kokeilun aikana kunta vastaa suuresta osasta TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa muun muassa työnhakijan palvelut ja työllistymisen edistäminen. Kokeilukunnat antavat myös lausuntoja työttömyysturvan maksajille oikeudesta ansiopäivärahaan tai Kelan työttömyysturvaan.

Jos kuulut kuntakokeilun piiriin, toimi näin

Kuntakokeilun piiriin kuuluville ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Jos saat tiedon palvelujen siirrosta:

 • Noudata tarkasti kunnan antamia ohjeita. Kunnan toimet ovat velvoittavia, aivan kuten TE-toimistonkin. Tämä tarkoittaa, että kunnan ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata karenssi.
 • Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta normaalisti. Asiointi kassan kanssa tai saamasi etuudet eivät muutu kokeilun vuoksi.

TE-toimiston Oma asiointi -palvelu on käytössäsi myös kokeilun ajan. Viestisi ja tietosi ohjautuvat kuntaan.

Saat henkilökohtaista neuvontaa työllistymiseen ja työnhakuun liittyen kunnasta.

Kokeilualueet

Klikkaa kokeilualuetta päästäksesi kokeilualueen omille verkkosivuille. Huom. osaa verkkosivuista ei ole vielä avattu tai lisätty linkkilistaan. Linkit pyritään päivittämään listaan mahdollisimman pian.

Hallitus esittää yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa kesäkuun loppuun

test

Yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Oikeus on perustunut työttömyysturvalain väliaikaiseen muutokseen, joka on nykyisellään voimassa maaliskuun loppuun asti. Hallitus antoi eduskunnalle 18.2.2021 esityksen, jolla yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettaisiin 30.6.2021 asti. Tarkoituksena on turvata yrittäjien toimeentuloa pandemian jatkuessa.

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto. Yrittäjä voi saada väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea, jos

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. 

Väliaikaisen muutoksen perusteella maksettavan työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Jos yrittäjä lopettaa koko yritystoiminnan, työttömyysetuutta voidaan maksaa työttömyysturvalain toistaiseksi voimassa olevien säännösten perusteella.

Työmarkkinatuen hakeminen ja maksaminen etenevät seuraavasti:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
 4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Lisätietoja: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Hallitus esittää: Työttömyysturvan suojaosa 500 euroa kesäkuun loppuun asti

test

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin kesäkuun loppuun asti. Muutoksen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalle olisi 500 euroa (465 euroa neljän kalenteriviikon jaksoilla) 30.6.2021 asti.

Tällä hetkellä suojaosan korotus on säädetty päättymään 31.3.2021 mennessä.

Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa kuukaudessa ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Ilman korotusta suojaosan suuruus on 300 euroa kuukaudessa.

Hallitus on esittänyt, että 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.6.2021. Suojaosa olisi siis 300 euroa 1.7.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Voit arvioida osa-aika- tai keikkatyön palkan vaikutuksen päivärahaasi TYJ:n laskurilla. Laskuri huomioi 500 euron suojaosan.

Liikkuvuusavustuksen matka-aika jatkossakin kaksi tuntia

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 726-1045 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään kahden kuukauden ajalle.

Liikkuvuusavustuksen edestakaista työmatkaedellytystä on lyhennetty väliaikaisella lakimuutoksella kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut kaksi tuntia jo aiemmin. Kahden tunnin työmatkaedellytys täyttyy, kun yhdensuuntainen työmatka on yli tunnin.

Hallitus esittää, että liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.6.2021.  Jos työsuhde alkaa 1.7.2021, työmatkaedellytys olisi jälleen kolme tuntia.

Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta: https://yrittajakassa.fi/tietopankki/liikkuvuusavustuksen-edellytykset/

Ansiopäivärahan verotus 2021

test

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2021. Vuoden 2020 verokorttisi on voimassa vielä tammikuun 2021 ajan. Nollaamme verokorttisi tulokertymän vuodenvaihteessa ja tulojen laskenta alkaa uudelleen alusta.

Saamme palkkaa varten lasketut ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa automaattisesti kotiin saamaasi verokorttia kassaan.

Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi. Jos toimitat Yrittäjäkassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaan.

Kätevimmin uuden muutosverokortin saa tilattua Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Sähköiset muutosverokortin tiedot päivittyvät meille automaattisesti seuraavan yön aikana. Jos haluat, että päivärahahakemuksesi käsitellään uusien verotietojen mukaisesti, lähetä jatkohakemus meille aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun olet tilannut uuden verokortin.

TEM: Yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan 30.6.2021 asti

test

Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatketaan kesäkuun 2021 loppuun asti. Hallitus linjasi jatkosta neuvottelussaan 27.1.2021. Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa lakimuutoksen valmistelun välittömästi.

Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaviruspandemian takia. Väliaikainen laajennus yrittäjien työttömyysetuuteen on nykyisellään voimassa 31.3.2021 asti.

Kela maksoi vuonna 2020 yrittäjän työmarkkinatukea yhteensä noin 44 000 yrittäjälle. Tukea maksettiin yhteensä noin 165,8 miljoonaa euroa.

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea?

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Lähde: www.tem.fi

Osa työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista jatkuu 31.3.2021 saakka

test

Työttömyysturvaan on tehty useita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osa muutoksista jatkuu maaliskuun loppuun saakka.

Lakimuutoksen myötä 500 euron (465 euroa neljän kalenteriviikon jaksoilla) sovitellun päivärahan suojaosa on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.3.2021. Liikkuvuusavustusta voi  puolestaan saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.3.2021.

Myös osa lomautettuja ja yrittäjiä koskevista poikkeuksista sai jatkoa. Väliaikaisen muutoksen myötä lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita 16.3.2020-31.12.2021. 

Yrittäjät voivat puolestaan saada Kelasta työmarkkinatukea 31.3.2021 asti silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi.

Useat väliaikaiset lait päättyvät 31.12.2020. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2021 alkaen:

 • omavastuuajalta ei makseta päivärahaa, ellei omavastuuaika ole alkanut viimeistään 31.12.2020. Omavastuuaika on 5 arkipäivää 1.1.2021 alkaen
 • ansiopäivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaika alkaa kulua
 • lomautetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus tutkitaan TE-toimistossa

Tällä hetkellä voimassa olevista työttömyysturvan väliaikaista muutoksista löytyy tietoa esim. täältä:https://yrittajakassa.fi/tyottomyysturvan-valiaikaiset-lakimuutokset/

Hallitus esittää muutoksia yrittäjän työttömyysturvaan – hae työttömyysturvaa toistaiseksi nykyisten ohjeiden mukaan

test

Suomen hallitus esitteli toissa viikon perjantaina toimenpiteitä yritysten taloudellisen ahdingon helpottamiseksi. Kaikkiaan 15 miljardin euron suuruinen tukipaketti käsittää muun muassa lomautusprosessin nopeuttamisen ja yksityisten työeläkemaksujen väliaikaisen alentamisen. Toimenpiteet rahoitetaan lisävelalla.
Hallitus päätti samalla myös helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.
Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa. TE-toimisto tekee jatkossakin arvion siitä, milloin ja mistä alkaen päivärahaa voidaan maksaa. Kysy lisätietoja TE-toimistosta.
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ansiopäivärahaa voidaan maksaa, mikäli päivärahan hakijan yritystoiminta on päättynyt ja päivärahan hakija on työtön työnhakija työ- ja elinkeinotoimistossa. Työttömyysturvaa haetaan toistaiseksi nykyisten ohjeiden mukaan.
Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen. Muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Lisätietoja www.tem.fi, www.stm.fi
Huomaathan, että hallituksen ehdotuksia lakimuutoksista ei ole vieläkään vahvistettu. Muutosten toteutumisesta ja tarkasta sisällöstä tiedotamme myöhemmin.
 

Milloin ja missä tilanteissa kassa voi maksaa päivärahaa?

test

Yrittäjänkin työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kela huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta. SYT-kassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan, ehtojen täyttyessä, ansiopäivärahana. Työttömyysturvan lisäksi yrittäjänä toiminut, voi saada Kelan maksamaa toimeentulotukea sekä esimerkiksi asumistukea. Lisätietoja voi kysyä Kelasta.
Yrittäjän työttömyysturva poikkeaa oleellisesti palkansaajan työttömyysturvasta. Yrittäjällä koronan aiheuttama töiden tai tulojen vähentyminen ei pääsääntöisesti vielä tarkoita että yrittäjä olisi työtön tai, että yrittäjän yritystoiminta olisi muuttunut sivutoimiseksi. Yrittäjä ei myöskään voi lomauttaa itseään.
Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on työtön, kun hänen yritystoimintansa on todistettavasti lopetettu tai kun yrityksessä työskentely on hänen osaltansa päättynyt työttömyysturvalaissa edellytellä tavalla. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa taas riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.
Huom.
Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä tuli voimaan  8.4.2020.  Laki on voimassa 30. kesäkuuta 2020 asti.
Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta, ei kassasta.  SYT-kassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille.

Milloin voin saada työttömyyspäivärahaa?

Päivärahaa saadaksesi, sinun on ilmoittauduttava heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon osoitteessa www.te-palvelut.fi. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto tutkii yritystoimintasi tai työllistymisesi päättymisen. Tämän jälkeen TE-toimisto antaa työttömyysturvan maksajalle, Kelalle tai työttömyyskassalle, työvoimapoliittisen lausunnon, joka on työttömyysetuuden maksajaa sitova lausunto.
Työvoimapoliittista lausuntoa varten sinun tulee antaa TE-toimistolle selvitys yritystoimintasi todisteellisesta lopettamisesta.
Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi, kun

 1. yritys on myyty;
 2. yritys on asetettu konkurssiin;
 3. yritys on asetettu selvitystilaan (selvitysmiehenä toimiminen saattaa muodostaa esteen työttömyysetuuden maksamiselle);
 4. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus;
 5. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on:
 1. a) luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL)
 2. b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä ja
 3. c) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä

Yritys saa nykyisin jäädä kaupparekisteriin. Jos toimit yhtiön selvitysmiehenä, sinun voidaan katsoa työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä, eikä sinulla ole tämän vuoksi oikeutta työttömyyspäivärahaan. (Kysy lisätietoa TE-toimistosta.) Sinulla voi kuitenkin olla oikeus työttömyysetuuteen yrityksessä työskentelyn päättymisen perusteella myös seuraavissa poikkeustilanteissa.

Yrittäjän työskentelyn päättyminen yrityksessä

Tietyissä tilanteissa päivärahan saamiseksi ei edellytetä yrityksen lopettamista, jos pystyt osoittamaan työllistymisesi yrittäjänä päättyneen. Nämä tilanteet on rajoitettu työttömyysturvalaissa seuraavasti:
Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön työskentelyn yrityksessä voidaan katoa päättyneen, jos:

 1. Henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;
  • Jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen, voit saada ansiopäivärahaa edellyttäen, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty.
 1. Henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksiantosuhteen päättymisestä ja jonka ei katsota työllistyvän päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi;
  • Jos olet ollut palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja tehnyt työsuoritukset toimeksiantosopimusten perusteella, voit saada päivärahaa toimeksiantosuhteen päättyessä. Edellytyksenä on lisäksi, että työsuorituksesi muistuttaa sen epäitsenäisen luonteen takia palkansaajana tehtävää työtä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että

   • olet toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin
   • olet tehnyt työsuorituksen itse toimeksiantajan määräämällä tavalla
   • sinulla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten ja
   • sinulla ei ole viimeisen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta ollut työsuoritusten tekemiseksi palveluksessasi työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän toimeksiantojen tulee olla päättyneitä tai jäljelle jääneet toimeksiannot eivät saa työllistää häntä päätoimisesti.

 1. Yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt.
  • Jos luonnonolosuhteiden takia yritystoimintaasi on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan vuodessa, voit saada päivärahaa yrityksen toimintakauden päättyessä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi myös, kun

1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja
2) henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Osaomistajan työskentelyn päättyminen yrityksessä

Jos olet työskennellyt yrityksessä, josta olet omistanut osuuksia, voit saada päivärahaa, kun yritystoiminta on kokonaan päättynyt tai olet luopunut osuuksista tai asemasta yrityksessä, etkä näin ollen enää täytä työttömyysturvalain mukaista yrittäjämääritelmää. Päivärahaa voit saada esimerkiksi tilanteessa, jossa olet myynyt omistamasi osakkeet tai omistusosuutesi on alle 50 % ja joudut eroamaan toimitusjohtajan tehtävistä, edellyttäen, että et myöskään ole yrityksen hallituksen varsinainen jäsen.

Yrittäjän perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjällä on oikeus työttömyysetuuteen, kun hän on todisteellisesti lopettanut yritystoimintansa. Yrittäjän perheenjäsenen osalta lähtökohta on sama kuin varsinaisella yrittäjällä, eli työttömyysturvan saamiseksi tulisi lähtökohtaisesti koko yritystoiminta lopettaa. Pelkkä yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn lopettaminen ei siis riitä.
Yritystoiminnan lopettamista ei yrittäjän perheenjäsenen osalta kuitenkaan edellytetä, jos

 1. henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti (henkilö on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty);
 2. yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena (yritystoiminta, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa) ja toimintakausi on päättynyt;
 3. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan kahden vuoden tarkastelujakson aikana;
 4. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta;
 5. henkilön työ on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta;
 6. henkilö on lomautettu kokoaikaisesti (yhdenjaksoisesti vähintään yhdeksi kalenteriviikoksi ma-su, tai tätä pidempään) ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen;
 7. henkilön työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta syystä (työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi) ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä;
 8. henkilön työ on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin yrittäjän työssäoloehdon kuukausittainen raja (13 076 € vuodessa, 1 089,67 € kuukaudessa vuonna 2020) eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Edellä mainittuja poikkeuksia 3–8 sovelletaan perheenjäseneen, jolla itsellään ei ole eikä kahden edellisen vuoden aikana ole ollut vähintään 15 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta eikä muutoinkaan vastaavaa määräysvaltaa yrityksessä. Edellä mainittujen poikkeusten 6 ja 7 soveltaminen edellyttää lisäksi, että perheenjäsen on vakuutettu muun lain kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.
Kehotamme tiedustelemaan TE-toimiston tarvitsemista selvityksistä TE-toimistosta!
Työvoimahallinnon valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee arkisin klo 9–16.15 puh. 0295 020 701. Lisätietoa: www.te-palvelut.fi

Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.
Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä. Työssäoloehdon kerryttäminen edellyttää vuonna 2020 vähintään 13 076 €:n vahvistettua lakisääteistä eläkevakuutusta (YEL, MYEL, TyEL). Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot ja kukin yrittäjänä työskennelty jakso luetaan yrittäjän työssäoloehtoon vain kerran.
Tarkastelujaksoa voidaan pidentää ajalta, jolta henkilö on estynyt olemasta työmarkkinoilla sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon, apurahakauden tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta, tai jos henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista. Myyntivoitto jaetaan omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa ja jaksotus tehdään kullekin omistajalle erikseen.
Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä myyntivoittoa. Myyntivoittoa saattaa joskus syntyä, vaikka yrityksestä ei ole jäänyt myyntituloa. Toisaalta yritysomaisuutta on voitu myydä, mutta jaksotettavaa myyntivoittoa ei silti synny. Näin voi tapahtua silloin, kun yrityksen velat yritystoiminnan loppuessa ja niiden erääntyneet korot ovat suuremmat kuin myyntivoitto.
Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta.
 • Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
 • Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin.
 • Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen eikä omista yrityksestä mitään.

Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden (300, 400 tai 500 päivän) alkamisajankohtaa.  Lue lisää myyntivoiton jaksotuksesta.
Työttömyysturvan tarkoituksena on korvata työttömyydestä johtuvaa ansiotulojen menetystä.  Jos saat työttömänä ollessasi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.
Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha ja kuntoutusraha.
Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke, tartuntapäiväraha tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella.
Lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta. Lue lisää sosiaalietuuksien vaikutuksesta työttömyyspäivärahaan.
 

Puhelinneuvonta auki poikkeuksellisesti ma-to klo 9-11.00

test

Koronaviruksen tilanne ja leviäminen muuttuu jatkuvasti, niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Me SYT-kassassa noudatamme viranomaisen suosituksia ja tulemme tekemään muutoksia toimintaamme turvataksemme henkilökuntamme, jäsentemme sekä lähimmäistemme terveyttä. Noudatamme toiminnassamme THL:n suosituksia ja teemme omalta osaltamme kaikkemme virustartuntojen leviämisen vähentämiseksi.
Puhelinneuvontamme on koronavirusepidemian ajan auki maanantaista torstaihin klo 9.00-11.00.  Toimistomme  asiakaspalvelupiste on toistaiseksi suljettu.
Hyödyllisiä linkkejä:
Työ- ja elinkeinoministeriö:
Mistä yritys voi hakea rahoitusta koronavirustilanteessa? https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
Suomen Yrittäjät:
Kaikki koronasta yrittäjille: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle
Verohallinto:

Verohallinto tukee yrityksiä: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

Finnvera
Yrityksen rahoitushttps://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
THL:
ajankohtaista koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Valtioneuvosto:
Ajankohtaista koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu: 
Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa, neuvoo ja ohjaa talous- ja maksuvaikeuksissa olevia pk-yrityksiä ja yrittäjiä ja sen tavoitteena on ehkäistä turhia konkursseja tarjoamalla alhaisen yhteydenottokynnyksen maksutonta talousneuvontaa puhelimitse, ma-pe klo 9.00-16.00. https://www.suomi.fi/palvelut/talous-ja-velkaneuvonta-yrityksille-ja-yrittajille-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/8df3bbb0-5426-4b06-9926-dea400ee4fa7

Yrittäjiä koetellaan nyt kovalla kädellä

test

SYT-kassa on saanut lukuisan määrän yhteydenottoja jäseniltään, kun yrityksen taloudellinen tilanne koronavirukseen liittyen huononee. Tilanne on muuttunut nopeasti päivä päivältä ja Suomi sulkeutuu vauhdilla. Elämme ennenkokemattomassa tilanteessa.

Yrittäjille lähettäisimme nyt viestiä, että vaikka tilanne tuntuu epätoivoiselta, niin älkää jääkö yksin tai älkää jättäkö laskuja avaamatta. Ottakaa yhteyttä velkojiin ja katsokaa jos saatte sovittua maksuaikaa. Ymmärrystä löytynee, koska me olemme koko Suomi tässä yhdessä, eikä kenenkään etu ole se, että yrityksen menevät konkurssiin. Pankit jo suunnittelevat erilaisia ratkaisuja, kuten lainojen lyhennysvapaat yms, joten olkaa heti yhteydessä omaan pankkiinne (myös esim. vakuutusyhtiöön), jotta asioissa päästään eteenpäin.

Toinen tärkeä yhteyspiste on Yritys-Suomen talousapu, jonka yhteystiedot löytyvät suomi.fi -sivustolta.

https://www.suomi.fi/uutiset/suomi-fi-tarkein-neuvo-taloushuolia-kohdanneelle-yrittajalle1.

Me SYT-kassassa teemme voitavamme. Työttömyysturva on lakisääteinen etuus ja sitä maksetaan tilanteissa, jolloin yritystoiminta on lopetettu. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.  Lisää tietoa löytyy näiltä sivuiltahttps://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/ ja meille voi myös soittaa tai lähettää viestiä ja selvittää omaa tilannettaan.

Tässä kohdassa me pyrimme kaikin keinoin varmistamaan kassan toimivuuden niin, että työttömät jäsenemme saavat etuutensa. Henkilökunnan kanssa on sovittu pelisäännöt, jotta varmistamme miten teemme kaikkemme, ettei epidemia leviä ja henkilökunta pysyy terveenä ja työkykyisenä.

Toivotaan yhdessä, että tämä perjantai 13. päivän paha uni loppuu mahdollisimman pian ja voimme jatkaa normaalia elämää!

Olette jokainen jäsenemme ajatuksissamme.

Merja Jokinen,

kassanjohtaja

SYT