Milloin ja missä tilanteissa kassa voi maksaa päivärahaa?

Yrittäjänkin työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kela huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta. SYT-kassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan, ehtojen täyttyessä, ansiopäivärahana. Työttömyysturvan lisäksi yrittäjänä toiminut, voi saada Kelan maksamaa toimeentulotukea sekä esimerkiksi asumistukea. Lisätietoja voi kysyä Kelasta.
Yrittäjän työttömyysturva poikkeaa oleellisesti palkansaajan työttömyysturvasta. Yrittäjällä koronan aiheuttama töiden tai tulojen vähentyminen ei pääsääntöisesti vielä tarkoita että yrittäjä olisi työtön tai, että yrittäjän yritystoiminta olisi muuttunut sivutoimiseksi. Yrittäjä ei myöskään voi lomauttaa itseään.
Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on työtön, kun hänen yritystoimintansa on todistettavasti lopetettu tai kun yrityksessä työskentely on hänen osaltansa päättynyt työttömyysturvalaissa edellytellä tavalla. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa taas riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.
Huom.
Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä tuli voimaan  8.4.2020.  Laki on voimassa 30. kesäkuuta 2020 asti.
Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta, ei kassasta.  SYT-kassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille.

Milloin voin saada työttömyyspäivärahaa?

Päivärahaa saadaksesi, sinun on ilmoittauduttava heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon osoitteessa www.te-palvelut.fi. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto tutkii yritystoimintasi tai työllistymisesi päättymisen. Tämän jälkeen TE-toimisto antaa työttömyysturvan maksajalle, Kelalle tai työttömyyskassalle, työvoimapoliittisen lausunnon, joka on työttömyysetuuden maksajaa sitova lausunto.
Työvoimapoliittista lausuntoa varten sinun tulee antaa TE-toimistolle selvitys yritystoimintasi todisteellisesta lopettamisesta.
Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi, kun

 1. yritys on myyty;
 2. yritys on asetettu konkurssiin;
 3. yritys on asetettu selvitystilaan (selvitysmiehenä toimiminen saattaa muodostaa esteen työttömyysetuuden maksamiselle);
 4. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus;
 5. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on:
 1. a) luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL)
 2. b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä ja
 3. c) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä

Yritys saa nykyisin jäädä kaupparekisteriin. Jos toimit yhtiön selvitysmiehenä, sinun voidaan katsoa työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä, eikä sinulla ole tämän vuoksi oikeutta työttömyyspäivärahaan. (Kysy lisätietoa TE-toimistosta.) Sinulla voi kuitenkin olla oikeus työttömyysetuuteen yrityksessä työskentelyn päättymisen perusteella myös seuraavissa poikkeustilanteissa.

Yrittäjän työskentelyn päättyminen yrityksessä

Tietyissä tilanteissa päivärahan saamiseksi ei edellytetä yrityksen lopettamista, jos pystyt osoittamaan työllistymisesi yrittäjänä päättyneen. Nämä tilanteet on rajoitettu työttömyysturvalaissa seuraavasti:
Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön työskentelyn yrityksessä voidaan katoa päättyneen, jos:

 1. Henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;
  • Jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen, voit saada ansiopäivärahaa edellyttäen, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty.
 1. Henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksiantosuhteen päättymisestä ja jonka ei katsota työllistyvän päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi;
  • Jos olet ollut palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja tehnyt työsuoritukset toimeksiantosopimusten perusteella, voit saada päivärahaa toimeksiantosuhteen päättyessä. Edellytyksenä on lisäksi, että työsuorituksesi muistuttaa sen epäitsenäisen luonteen takia palkansaajana tehtävää työtä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että

   • olet toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin
   • olet tehnyt työsuorituksen itse toimeksiantajan määräämällä tavalla
   • sinulla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten ja
   • sinulla ei ole viimeisen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta ollut työsuoritusten tekemiseksi palveluksessasi työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän toimeksiantojen tulee olla päättyneitä tai jäljelle jääneet toimeksiannot eivät saa työllistää häntä päätoimisesti.

 1. Yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt.
  • Jos luonnonolosuhteiden takia yritystoimintaasi on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan vuodessa, voit saada päivärahaa yrityksen toimintakauden päättyessä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi myös, kun

1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja
2) henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Osaomistajan työskentelyn päättyminen yrityksessä

Jos olet työskennellyt yrityksessä, josta olet omistanut osuuksia, voit saada päivärahaa, kun yritystoiminta on kokonaan päättynyt tai olet luopunut osuuksista tai asemasta yrityksessä, etkä näin ollen enää täytä työttömyysturvalain mukaista yrittäjämääritelmää. Päivärahaa voit saada esimerkiksi tilanteessa, jossa olet myynyt omistamasi osakkeet tai omistusosuutesi on alle 50 % ja joudut eroamaan toimitusjohtajan tehtävistä, edellyttäen, että et myöskään ole yrityksen hallituksen varsinainen jäsen.

Yrittäjän perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjällä on oikeus työttömyysetuuteen, kun hän on todisteellisesti lopettanut yritystoimintansa. Yrittäjän perheenjäsenen osalta lähtökohta on sama kuin varsinaisella yrittäjällä, eli työttömyysturvan saamiseksi tulisi lähtökohtaisesti koko yritystoiminta lopettaa. Pelkkä yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn lopettaminen ei siis riitä.
Yritystoiminnan lopettamista ei yrittäjän perheenjäsenen osalta kuitenkaan edellytetä, jos

 1. henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti (henkilö on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty);
 2. yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena (yritystoiminta, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa) ja toimintakausi on päättynyt;
 3. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan kahden vuoden tarkastelujakson aikana;
 4. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta;
 5. henkilön työ on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta;
 6. henkilö on lomautettu kokoaikaisesti (yhdenjaksoisesti vähintään yhdeksi kalenteriviikoksi ma-su, tai tätä pidempään) ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen;
 7. henkilön työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta syystä (työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi) ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä;
 8. henkilön työ on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin yrittäjän työssäoloehdon kuukausittainen raja (13 076 € vuodessa, 1 089,67 € kuukaudessa vuonna 2020) eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Edellä mainittuja poikkeuksia 3–8 sovelletaan perheenjäseneen, jolla itsellään ei ole eikä kahden edellisen vuoden aikana ole ollut vähintään 15 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta eikä muutoinkaan vastaavaa määräysvaltaa yrityksessä. Edellä mainittujen poikkeusten 6 ja 7 soveltaminen edellyttää lisäksi, että perheenjäsen on vakuutettu muun lain kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.
Kehotamme tiedustelemaan TE-toimiston tarvitsemista selvityksistä TE-toimistosta!
Työvoimahallinnon valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee arkisin klo 9–16.15 puh. 0295 020 701. Lisätietoa: www.te-palvelut.fi

Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.
Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä. Työssäoloehdon kerryttäminen edellyttää vuonna 2020 vähintään 13 076 €:n vahvistettua lakisääteistä eläkevakuutusta (YEL, MYEL, TyEL). Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot ja kukin yrittäjänä työskennelty jakso luetaan yrittäjän työssäoloehtoon vain kerran.
Tarkastelujaksoa voidaan pidentää ajalta, jolta henkilö on estynyt olemasta työmarkkinoilla sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon, apurahakauden tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta, tai jos henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista. Myyntivoitto jaetaan omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa ja jaksotus tehdään kullekin omistajalle erikseen.
Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä myyntivoittoa. Myyntivoittoa saattaa joskus syntyä, vaikka yrityksestä ei ole jäänyt myyntituloa. Toisaalta yritysomaisuutta on voitu myydä, mutta jaksotettavaa myyntivoittoa ei silti synny. Näin voi tapahtua silloin, kun yrityksen velat yritystoiminnan loppuessa ja niiden erääntyneet korot ovat suuremmat kuin myyntivoitto.
Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta.
 • Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
 • Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin.
 • Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen eikä omista yrityksestä mitään.

Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden (300, 400 tai 500 päivän) alkamisajankohtaa.  Lue lisää myyntivoiton jaksotuksesta.
Työttömyysturvan tarkoituksena on korvata työttömyydestä johtuvaa ansiotulojen menetystä.  Jos saat työttömänä ollessasi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.
Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha ja kuntoutusraha.
Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke, tartuntapäiväraha tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella.
Lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta. Lue lisää sosiaalietuuksien vaikutuksesta työttömyyspäivärahaan.