Työssäoloehto ei kerry sairausajalta

Työssäoloehto ei kerry lähtökohtaisesti sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta eikä siihen lueta osasairauspäivärahan saamisen ajalla tehtyä työtä. Työkyvyttömyyden ajalta tulee hakea sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä. Kassa myöntää hakemuksesta jäsenmaksuhuojennuksen. Huojennusta haetaan lomakkeella.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen

Jos sinulle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke, kassan jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä. Täysi eläke on työttömyyspäivärahan estävä etuus. Kassasta eroamisen voi tehdä helpoiten erolomakkeella. Jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä, sinun kannattaa jäädä kassan jäseneksi. Mikäli jäät työttömäksi, mahdollinen työttömyyspäiväraha määritellään eläkettä edeltäneen vakuutustason ja eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella. Lue tarkemmin päivärahan määrittelystä. Osatyökyvyttömyyseläke vähennetään mahdollisesta työttömyyspäivärahasta. Lue tarkemmin sosiaalietuuksien vaikutuksesta.

Vanhuuseläkkeelle jääminen

Mikäli sinulle on myönnetty lakisääteinen vanhuuseläke kassan jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä. Vanhuuseläke on ansiopäivärahan estävä etuus. Voit erota kassasta erolomakkeella. Jos saat osa-aikaeläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, sinun kannattaa jäädä kassan jäseneksi. Mikäli jäät työttömäksi, mahdollinen työttömyyspäiväraha määritellään osa-aikaeläkettä edeltäneen vakuutustason ja eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä päivärahan maksamista eikä pienennä sen suuruutta. Lue tarkemmin sosiaalietuuksien vaikutuksesta. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa pääsääntöisesti sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Työssäoloehdon kertyminen osaeläkkeellä

Mikäli jäät työttömäksi, mahdollinen työttömyyspäiväraha määritellään osa-aikaeläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä edeltäneen vakuutustason ja eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella. Jos työssäoloehto ei ole täyttynyt ennen osaeläkettä, määrittely tehdään eläkkeen saamisen ajalta.