Arbetsvillkoret intjänas inte medan man är arbetsoförmögen

Man tjänar inte in företagares arbetsvillkor medan man är arbetsoförmögen (man har t.ex. fått sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, vårdat barn under 3 år eller studerat). I arbetsvillkoret beaktas inte arbete som man har utfört medan man har fått partiell sjukdagpenning. Under arbetsoförmögenhet ska man ansöka om sjukdagpenning eller invalidpension. Kassan beviljar nedsatt medlemsavgift på ansökan. Nedsatt medlemsavgift ansöks på blanketten.

När man går i invalidpension

Har man beviljats full invalidpension är det inte längre aktuellt att vara medlem i Företagarkassan. När man får pension kan kassan inte längre betala arbetslöshetsdagpenning. Du kan anmäla om utträde på blanketten. Får man delinvalidpension lönar det sig att vara medlem i kassan. Får man som företagare deltidspension eller delinvalidpension och blir arbetslös, fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen. Du kan läsa mera om fastställande av dagpenning. Delinvalidpensionen avdras  från den eventuella arbetslöshetsdagpenningen. Läs mera om socialförmånernas påverkan.

När man går i ålderspension

Har du beviljats lagstadgad ålderspension är det inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarkassan. När du får pension kan kassan inte längre betala arbetslöshetsdagpenning. Du kan meddela om utträde med blanketten. Om du får deltidspension eller partiell ålderspension lönar det sig för dig att vara medlem i kassan. Får man som företagare deltidspension och blir arbetslös, fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen. Partiell ålderspension påverkar inte dagpenningen. Läs mera om socialförmånernas påverkan. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år.

Arbetsvillkorets uppfyllande under delpension

Får man som företagare deltidspension eller delinvalidpension och blir arbetslös, fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen. Har arbetsvillkoret inte uppfyllts före delpensionens början, fastställs dagpenningen enligt försäkringsnivån efter pensioneringen.