Mitä tarkoittaa jälkisuoja? Kenellä on oikeus jälkisuojapäivärahaan?

Palkansaajan jälkisuojapäivärahaan on oikeus silloin, kun olet ennen yrittäjäkassaan liittymistä (tai yritystoiminnan aloittamista) kerryttänyt palkansaajan työssäoloehdon, kassajäsenyytesi on katkoton ja yrittäjän työssäoloehto ei ole kertynyt sekä yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut enintään 18 kuukautta. Yrittäjän jälkisuojapäivärahaan on oikeus silloin, kun olet ennen palkkatyön aloittamista kerryttänyt yrittäjän työssäoloehdon, kassajäsenyytesi on katkoton, vaadittava työssäoloehto löytyy tarkastelujakson ajalta eikä palkansaajan työssäoloehto ole kertynyt. Palkansaajan työssäoloehtoa kertyy vain palkansaajakassan jäsenelle. Jälkisuojaoikeuden voimassaolo ei riipu siitä, oletko palkansaaja- vai yrittäjäkassan jäsen. Uutta työssäoloehtoa voit kerryttää kuitenkin vain oikeassa kassassa (palkansaaja palkansaajakassassa ja yrittäjä yrittäjäkassassa). Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi www.tyomarkkinatori.fi ja lue ohjeet päivärahan hakemisesta sivulta Jälkisuojapäiväraha.

Jään osatyökyvyttömyysläkkeelle. Kertyykö työssäoloehtoni?

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan yrittäjän jäädessä työttömäksi hänen päivärahansa määräytyy pääsääntöisesti ennen eläkettä vallinneen tilanteen mukaisesti. Edellytyksenä on, että jäsen on täyttänyt 15 kuukauden mittaisen yrittäjän työssäoloehdon eläkkeen alkamiseen mennessä. Mikäli työssäoloehto ei ole täyttynyt ennen osatyökyvyttömyyseläkettä, määrittely tehdään eläkkeen saamisen ajalta. Työssäoloehto kertyy, jos eläkevakuutuksen vuosityötulo on vuonna 2022 vähintään 13 573 €. Eläkeaikainen jäsenmaksu määräytyy alennetun työtulon mukaan.

Olen palkkatyössä ja Yrittäjäkassan jäsen. Kertyykö minulle työssäoloehtoa?

Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Sinun kannattaa vaihtaa palkansaajakassan jäseneksi heti aloittaessasi palkkatyön. Löydät palkansaajakassojen yhteystiedot Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n sivuilta.

Miltä ajoilta ei kerry työssäoloehtoa?

Työssäoloehtoon vaadittavien 15 kuukauden tulee löytyä siltä ajalta kun olet ollut kassan jäsen. Työssäoloehto ei kerry niiltä kuukausilta, kun eläkevakuutuksesi vuosityötulo tai kassaan ilmoittamasi vakuutustaso on alle 14 088 € (vuoden 2023 tasossa). Mikäli eläkevakuutuksesi ei ole voimassa tai vuosityötulo on alle vähimmäisrajan, voit hakea huojennettua jäsenmaksua. Työssäoloehdon 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät hyväksyttävät syyt kuten sairaus, äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoimiset opinnot. Näiltä tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella pidentäviltä ajanjaksoilta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti kerry työssäoloehtoa. Jos kuitenkin harjoitat yritystoimintaa ja eläkevakuutuksesi on voimassa esimerkiksi äitiys- tai vanhempainvapaalla tai päätoimisen opiskelun ohella, voit kerryttää työssäoloehtoa. Voit lukea lisää kohdasta Yrittäjän työssäoloehto.

Kuinka työssäoloehto kertyy?

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa tai TyEL-vakuutuksen alainen palkkansa on vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on: ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on 14 088€ vuodessa v. 2023 13 573 € vuodessa v. 2022 13 247 € vuodessa v. 2021 13 076 € vuodessa v. 2020 12 816 € vuodessa v. 2019 12 576 € vuodessa v. 2018 12 564 € vuodessa v. 2017 12 420 € vuodessa v. 2016 12 325,55 € vuodessa v. 2015 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin Työssäoloehtoon lasketaan ensisijaisesti työ- ja elinkeinotoimiston antamaa esteetöntä työvoimapoliittista lausuntoa edeltäneet täydet kalenterikuukaudet. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehdon täyttäviä kalenterikuukausia etsitään edellisten 48 kuukauden ajalta. 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät tietyt hyväksyttävät syyt, joita ovat esimerkiksi sairaus, äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoimiset opinnot. Lue tarkemmin: Tarkastelujakson pidentäminen. Voit lukea lisää kohdasta Yrittäjän ...