Työllistymistä edistävä palvelu

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavat päivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa (300, 400 tai 500 päivää). Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen. Työllistymistä edistävää palvelua ovat työnhakuvalmennus uravalmennus koulutuskokeilu ammatillinen työvoimakoulutus työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu työkokeilu maahanmuuttajien kotoutumispalvelut kuntouttava työtoiminta Lue lisää sivulta Työllistymistä edistävät palvelut. Etuuden hakemisesta työllistymistä edistävän palvelun ajalta voit lukea Tietopankista.  

Huojennettu jäsenmaksu

Työttömyyden ajalta Huojennettu jäsenmaksu myönnetään päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä henkilölle, joka on oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan päivärahaan tai jonka YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus on päättynyt. Huojennettu jäsenmaksu myönnetään työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.  Työttömyys katsotaan alkavaksi siitä päivästä, josta päivärahaoikeus alkaa TE-toimiston lausunnon mukaan. Jos työttömyys alkaa kesken kolmen kuukauden laskutusjakson, voidaan puuttuva jäsenmaksu vähentää maksettavasta päivärahasta. Jäsenyysaikana Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2023 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 14 088 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai rauennut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua. Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairausloman tai äitiyspäivärahan ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta. Mikäli jatkat vanhempainvapaata, saat kotihoidontukea tai opiskelet, etkä työllisty samanaikaisesti yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo täyttää 14 088 euron vähimmäisvuosityötulon, voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös näiltä ajoilta toimittamalla kassaan eläkeyhtiön todistuksen vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön päätöksen eläkevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta. Näin haet huojennettua jäsenmaksua Huojennushakemus tehdään lähettämällä viestiä kassan eAsioinnissa. Ilmoita kirjallisessa hakemuksessa nimi ja puhelinnumero syntymäaika tai jäsennumero tilinumero jäsenmaksun mahdollista palauttamista varten. Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulosi on vuonna 2023 alle 14 088 €/v toimita kassaan lisäksi eläkeyhtiön todistus vuoden 2023 YEL-/MYEL-vuosityötulostasi TyEL-vakuutettujen yrityksen osaomistajien ja yrittäjän perheenjäsenten tulee toimittaa palkkatodistus, josta ilmenee että TyEL-palkkatulo ...

Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työ- ja elinkeinotoimiston osoittamaan työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta, vaikka hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai lomautettu. Työttömyysetuus maksetaan peruspäivärahan suuruisena ilman ansio-osaa. Työ- ja elinkeinotoimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan mihin työvoimakoulutukseen työnhakija osallistuu. Kassa maksaa hakijalle työttömyysetuutta työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella.

Lyhytkestoinen opiskelu

25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyyspäivärahaa. Lyhytkestoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Lyhytkestoinen opiskelu voi olla pää- tai sivutoimista. Keskeistä on, että opintojen muodostama kokonaisuus kestää enintään kuusi kuukautta. Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta. Päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto.