Sysselsättningsfrämjande service

TE-byrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande service som berättigar till arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmån kan betalas endast medan personen i fråga är anmäld som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. För personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa. Om man har avtalat om deltagande i en sysselsättningsplan eller ersättande plan betalas förhöjd förtjänstdel (förutom i vissa undantagsfall). Kostnadsersättning betalas enligt huvudregeln för dagarna man deltar i servicen. Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån (300, 400 eller 500 dagar) löper även medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Om man vägrar att delta eller avbryter servicen, kan man förlora sin rätt till arbetslöshetsförmån. Sysselsättningsfrämjande service omfattar jobbsökarträning karriärträning utbildningsprövning arbetskraftsutbildning frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån arbetsprövning integrationstjänster för invandrare arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Läs mera på sidan Sysselsättningsfrämjande service. Om hur man ansöker om förmånen kan du läsa på den här sidan.

Nedsatt medlemsavgift

När man är arbetslös Personer som är helt arbetslösa beviljas nedsatt medlemsavgift f.r.om. början av följande kalendermånad efter arbetslöshetens början. Nedsatta medlemsavgift beviljas utan ansökan när den första dagpenningsansökan handläggs. Förutsättning är att man är berättigad till dagpenning från Företagarkassan eller har avstått från sin pensionsförsäkring. Kassan beviljar automatiskt nedsatt medlemsavgift från och med början av följande kalendermånad efter arbetslöshetens början. Arbetslösheten betraktas ha börjat f.r.o.m. datum när rätten till dagpenning enligt TE-byråns utlåtande har börjat. När man är medlem Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring under miniminivån, som i lagen om arbetslöshetsskydd för arbetslösa krävs för att din företagsverksamhet till sin omfattning ska kunna tolkas som väsentlig, eller din pensionsförsäkring helt har avslutats, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan. Från och med 1.1.2021 är miniminivån 13 247 € per år. Du kan också ansöka om nedsatt medlemsavgift vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en månad.  Ansökan om nedsatt medlemsavgift fyller du lättast i på kassans webbsida (blanketter). Du kan också skicka ansökan per e-post (neuvonta@yrittajakassa.fi) eller post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors). I din skriftliga ansökan ska du också uppge namn och telefonnummer, födelsetid eller medlemsnummer, kontonummer för ...

Förmån under arbetskraftsutbildning, ifall företagaren betraktas som sysselsatt på heltid

Arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning som TE-byrån har hänvisat kan få arbetslöshetsförmån även om de skulle betraktas ha företagsverksamhet som huvudsyssla eller även om de, ifall arbetslöshetshot föreligger, inte är arbetslösa eller permitterade. Förmånstagaren får inkomstdagpenningens grunddel utan förtjänstdel. TE-byrån skickar sitt utlåtande till arbetslöshetskassan angående från vilka tjänster eller åtgärder arbetssökanden deltar i. Kassan betalar arbetslöshetsförmån till sökanden i enlighet med TE-byråns utlåtande.

Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Om du har fyllt 25 år och är arbetslös arbetssökande kan du ha rätt att studera högst sex månader med arbetslöshetsförmån. TE-byrån utreder inte om studierna är huvudsyssla eller bisyssla. Om det är fråga om studier som du avbrutit tidigare ska det enligt huvudregeln ha förlöpt minst ett år sedan du avbröt dem. Under kortvariga studier krävs att du söker arbete, är villig att ta emot arbete och deltar i sysselsättningsfrämjande service om sådan hänvisas till. Förhöjd förtjänstdel betalas inte under kortvariga studier. TE-byrån besluter om man kan börja studera med arbetslöshetsförmån.