Aloitin työttömänä yritystoiminnan. Saanko soviteltua päivärahaa?

Työtön työnhakija voi saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan aloitettuaan yritystoiminnan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa. Yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon heti sen alkaessa. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan alkamisen. Lue lisää: Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina

Miten valitan Yrittäjäkassan päätöksestä?

Kaikki kassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia. Työttömyyskassan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, jonka antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Valitus tulee kuitenkin aina toimittaa työttömyyskassalle, joka toimittaa sen eteenpäin valitusasteen käsiteltäväksi. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava alkuperäisenä asiakirjana valitusajan kuluessa työttömyyskassalle. Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät päätöksestä. Lue lisää: Muutoksenhaku

Voinko tehdä töitä osuuskunnan kautta työttömänä ollessani?

TE-toimisto määrittelee työllistytkö yrittäjänä kuuluessasi osuuskuntaan. Pääsääntöisesti henkilön ei katsota työllistyvän osuuskunnassa, mikäli siinä on vähintään 7 jäsentä. Kysymys liittyy työvoimapoliittisiin edellytyksiin. Voit saada ennakollista neuvontaa Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701.

Voinko tehdä osa-aikatyötä työttömänä ollessani? Kuinka se vaikuttaa päivärahan määrään?

Jos teet työttömänä osa-aikatyötä tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa, voit hakea soviteltua päivärahaa. Sovittelun perussäännön mukaan puolet saamastasi tulosta vähentää maksettavaa työttömyysetuutta. Sovitellun päivärahan määrään vaikuttaa myös 100 prosentin sääntö. Tämä tarkoittaa, että työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä korkeintaan 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta. Voimme maksaa soviteltua päivärahaa osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalt, jos työäaikasi on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos sinulla on osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, tarkastellaan työaikaasi joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla. Kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaika kuluu tavallista hitaammin. Enimmäisajan kuluminen lasketaan jakamalla soviteltuna maksettu päiväraha täyden päivärahan määrällä. Esimerkiksi työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavan korotetun ansio-osan enimmäisaika kuluu kuitenkin jokaisen maksetun päivärahapäivän osalta. Ilmoita työn aloittamisesta TE-toimistoon. Toimita kassaan työsopimus, jos kyseessä on palkkatyö ja hae jatkossa päivärahaa samalta jaksolta kuin palkka maksetaan (kuukausi tai neljä viikkoa). Palkkatiedot saamme tulorekisteristä, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille palkkalaskelmaa. Toimitathan kuitenkin kopion työsopimuksesta kassaan hakemuksen liitteeksi. Jos et ole tehnyt kirjallista työsopimusta, toimita meille työnantajasi täyttämä selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Yrittäjyyden tulot katsomme kuukausittaisen tuloslaskelman tai muun vastaavan meille toimittamasi kirjapitomateriaalin perusteella. Jos kyseessä on yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö, päivärahaa ...

Miksi kassaan tulee toimittaa verokortti?

Ansiopäiväraha verotetaan ansiotulona. Kassa saa verotuksen muututtua alkuvuodesta verohallinnolta kassan jäsenten palkkaa varten määrätyt alkuperäiset ennakonpidätysprosentit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. portaikkoverokortti). Tänä vuonna palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti. Verohallinto ja kassa suosittelevat muutosverokortin hakemista etuutta varten. Etuutta varten haetun verokortin pidätysprosenttia käytetään sellaisenaan. Kätevimmin uuden muutosverokortin saa tilattua OmaVero-palvelusta. Verkkopalvelussa voit joko tulostaa verokortin itse tai lähettää verokortin suoraan Yrittäjäkassalle. Sähköiset muutosverokortin tiedot päivittyvät meille automaattisesti seuraavan yön aikana. Jos haluat, että päivärahahakemuksesi käsitellään uusien verotietojen mukaisesti, lähetä jatkohakemus meille aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun olet tilannut uuden verokortin. Lisätietoja verohallinnon sivuilta.

Kuinka pitkään voin saada ansiopäivärahaa?

Päivärahan enimmäismaksuaika on perustilanteessa 400 päivää, mutta hakijan tilanteesta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää. Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan yhtä työssäoloehtoa kohden pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivää kestävän enimmäisajan. Sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 400 päivältä, mikäli sinulla on työssäoloa ennen päivärahakauden alkamista yli 3 vuotta. Työhistoriaan voidaan huomioida vain 17-vuotiaana tai myöhemmin tehty työ. Yli kolmen vuoden työssäoloedellytystä laskettaessa työttömyyskassa selvittää työhistoriatietosi ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteristä, josta käyvät ilmi kaikki eläkevakuutetut ansiosi. Mikäli sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 300 päivältä. Jos täytät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja jos sinulla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä. Työssäoloehdon täyttyessä sinun tulee täyttää sekä ikäedellytys että työhistoriaedellytys.

Maksetaanko minulle työttömyysturvan lisäpäiviä?

Sinulla voi olla oikeus lisäpäiviin, mikäli päivärahasi on määritelty palkkatulon perusteella eli saat ns. jälkisuojapäivärahaa. Yrittäjäpäivärahaan ei makseta lisäpäiviä. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos: olet syntynyt vuonna 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy. olet syntynyt vuosina 1961 tai 1962 ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy. olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Hakemuksen saatuaan kassa tutkii oikeuden lisäpäiviin. Tarkistamme työuraa koskevat tiedot Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Milloin voin saada korotettua päivärahaa?

Yrittäjälle voidaan maksaa korotettua päivärahaa työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta. Sitä maksetaan enintään 200 päivän ajan. Voit lukea lisää kohdasta Työllistymistä edistävät palvelut.

Kuinka suuri on päivärahani?

Kassa ei voi antaa ennakkopäätöstä päivärahaoikeudesta tai päivärahan määrästä. Voit arvioida mahdollisen työttömyyspäivärahasi määrän ansiopäivärahalaskurilla. Huomioithan, että päivärahan määrään vaikuttavat muun muassa kassaan valitun vakuutustason lisäksi myös YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksesi taso ja niin sanottu 20 prosentin sääntö. Lisäksi saamasi muut etuudet ja ansiot saattavat vaikuttaa päivärahaan. Päivärahan maksaminen saattaa siirtyä myyntivoiton jaksotuksen vuoksi.

Miten päivärahani määritellään?

Yrittäjäpäiväraha lasketaan kassaan määritellyn vakuutustason ja YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon perusteella. Kassaan valitun vakuutustason tulee olla vuonna 2024 vähintään 14 803 € ja se voi olla enintään samansuuruinen kuin YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötulo tai TyEL-palkka. Voit lukea lisää päivärahan määrittelystä sivulta Ansiopäivärahan laskeminen.