Hur påverkar min i kassan valda försäkringsnivå dagpenningen?

Företagares dagpenning beräknas utgående från i kassan valt försäkringsskydd och årsarbetsinkomsten som ligger till grund för FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkringen. Den i kassan valda försäkringsnivån måste vara minst 13 573 € (2022) och kan högst motsvara företagarens FöPL- eller LFöPL-försäkrings årsarbetsinkomst eller ArPL-lön.

Kan jag arbeta via andelslag medan jag är arbetslös?

Är du medlem i ett andelslag avgör TE-byrån om du arbetar som företagare eller inte. I regel betraktas man inte vara sysselsatt i ett andelslag ifall andelslaget har minst 8 medlemmar. Frågan gäller arbetskraftspolitiska förutsättningar. För preliminär rådgivning kan du ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701.

Kan jag arbeta på deltid medan jag är arbetslös? Hur påverkas dagpenningens belopp?

Medan du är arbetslös får du förtjäna 300 euro per månad eller 279 euro per fyra veckor utan att ditt utkomstskydd påverkas. Överskrider din arbetsinkomst 300 euro per månad jämkas inkomstdagpenningen, dvs. hälften av arbetsinkomsten som överskrider skyddsandelen avdras från dagpenningen. Inkomstdagpenningen minskar då också ifall summan av inkomstdagpenningen och arbetsinkomsten är högre än lönen som ligger till grund för dagpenningen. 100 procent -regeln påverkar också beloppet för jämkad dagpenning. Lönen som betalas för arbetet och den jämkade dagpenningen kan sammanlagt motsvara högst 100 % av lönen som ligger till grund för dagpenningen. Ju lägre den jämkade dagpenningen är eller ifall ingen jämkad dagpenning betalas för ansökningsperioden t.ex. p.g.a. heltidsarbete, desto mera sparar man in dagpenningsdagar som kan utnyttjas senare. Betalningen av jämkad dagpenning under deltidsarbete, heltidsarbete som fortgår högst två veckor eller permittering förutsätter att man arbetar högst 80 % av maximiarbetstiden som tillämpas i branschen i fråga. Arbetar man deltid eller heltid högst två veckor granskas arbetstiden i perioder på fyra kalenderveckor eller en månad. När man får jämkad dagpenning löper maximiperioden 400 dagar för utbetalning av dagpenning långsammare.  Maximiperioden beräknas så att man dividerar den i form av jämkad dagpenning utbetalade dagpenningen med beloppet för den fulla ...

Varför ska man skicka sitt skattekort till kassan?

Inkomstdagpenning beskattas som förvärvsinkomst. Med vissa undantag (t.ex. graderat skattekort) får kassan efter det beskattningen ändrades i början av året kassamedlemmarnas ursprungliga skatteinnehållningsprocenter direkt från Skatteförvaltningen. I år höjs för lönebetalning utfärdade procenter för förskottsinnehållning vid betalning av inkomstdagpenning så att förskottsinnehållningen är minst 25 %. Skickar förmånstagaren emellertid ett ändringsskattekort för förmån som betalas av en arbetslöshetskassa innehålls skatt i enlighet med ändringsskattekortet. Skatteförvaltningen och kassan rekommenderar att man söker ändringsskattekort för sin förmån. Innehållningsprocenten på skattekort som har sökts för utbetalning av förmån tillämpas som sådan. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbsidor.

Har jag rätt till arbetslöshetsskyddets tilläggsdagar?

Du kan ha rätt till tilläggsdagar ifall din dagpenning har fastställts utgående från din löneinkomst. Tilläggsdagar kan inte beviljas i samband med företagares dagpenning. Personer som är födda 1955–1956 beviljas tilläggsdagar ifall de fyller 60 år innan maximitiden 500 dagar har löpt ut. Personer som är födda 1957 eller senare kan beviljas tilläggsdagar ifall de fyller 61 år innan maximitiden 500 dagar har utgått. Då kan de förutom 500 dagar få inkomstdagpenning t.o.m. slutet av kalendermånaden under vilken de fyller 65 år. Då förutsätts emellertid att personerna i fråga har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren. Efter att ha mottagit ansökan undersöker kassan ifall rätt till tilläggsdagar föreligger. Vi kontrollerar uppgifterna som berör arbetskarriären i Pensionsskyddscentralens register.

När kan jag få förhöjd dagpenning?

Företagare kan få förhöjd dagpenning medan de deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Förhöjd dagpenning betalas högst 200 dagar.

Hur stor blir min dagpenning?

Kassan kan inte ge förhandsbeslut angående rätt till dagpenning eller dagpenningens belopp. Du kan använda räknaren för inkomstdagpenning för att själv uppskatta beloppet för din eventuella arbetslöshetsdagpenning. Vänligen beakta att försäkringsnivån du har valt i kassan, din FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkringsnivå samt den så kallade 20 procent -regeln påverkar dagpenningens belopp. Dessutom kan eventuella övriga förmåner du får påverka dagpenningen. Utbetalning av dagpenning kan flyttas ut p.g.a. periodisering av försäljningsvinst.