Kan jag arbeta på deltid medan jag är arbetslös? Hur påverkas dagpenningens belopp?

Medan du är arbetslös får du förtjäna 300 euro per månad eller 279 euro per fyra veckor utan att ditt utkomstskydd påverkas. Överskrider din arbetsinkomst 300 euro per månad jämkas inkomstdagpenningen, dvs. hälften av arbetsinkomsten som överskrider skyddsandelen avdras från dagpenningen. Inkomstdagpenningen minskar då också ifall summan av inkomstdagpenningen och arbetsinkomsten är högre än lönen som ligger till grund för dagpenningen.

100 procent -regeln påverkar också beloppet för jämkad dagpenning. Lönen som betalas för arbetet och den jämkade dagpenningen kan sammanlagt motsvara högst 100 % av lönen som ligger till grund för dagpenningen. Ju lägre den jämkade dagpenningen är eller ifall ingen jämkad dagpenning betalas för ansökningsperioden t.ex. p.g.a. heltidsarbete, desto mera sparar man in dagpenningsdagar som kan utnyttjas senare.

Betalningen av jämkad dagpenning under deltidsarbete, heltidsarbete som fortgår högst två veckor eller permittering förutsätter att man arbetar högst 80 % av maximiarbetstiden som tillämpas i branschen i fråga. Arbetar man deltid eller heltid högst två veckor granskas arbetstiden i perioder på fyra kalenderveckor eller en månad.

När man får jämkad dagpenning löper maximiperioden 400 dagar för utbetalning av dagpenning långsammare.  Maximiperioden beräknas så att man dividerar den i form av jämkad dagpenning utbetalade dagpenningen med beloppet för den fulla dagpenningen. När man exempelvis får förhöjd inkomstandel medan man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster löper maximiperioden för förhöjd inkomstandel emellertid för varje dagpenningsdag.

Meddela TE-byrån när du börjar arbeta. Skicka arbetsavtalet till kassan och ansök i fortsättningen dagpenning på samma frekvens som lön betalas (en månad eller fyra veckor). Anmäl på ansökan om du har betalats lön under perioden du ansöker dagpenning för.

Är det fråga om heltidsarbete som fortgår över två veckor betalas ingen dagpenning under arbetsperioden. Meddela TE-byrån när arbetsförhållandet börjar och anmäl dig som arbetssökande på nytt när lönearbetet slutar. Är det fråga om fast eller längre tidsbunden anställning kan det vara aktuellt att gå ut ur Företagarkassan och bli medlem i en löntagarkassa. Man kan inte tjäna in löntagares arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan.