Vakuutustason alaraja

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on: ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on 14 088 € vuodessa v. 2022 13 573 € vuodessa v. 2022 13 247 € vuodessa v. 2021 13 076 € vuodessa v. 2020 12 816 € vuodessa v. 2019 12 576 € vuodessa v. 2018 12 564 € vuodessa v. 2017 12 420 € vuodessa v. 2016 12 325,55 € vuodessa v. 2015 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon.

Vakuutustason muuttaminen

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason.  Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojesi suuruinen. TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava vakuutustaso voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen. Ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa. Yrittäjäkassa ei saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietoja, joten sinun on itse huolehdittava työtulosi muuttamisesta. Huomioi 20 prosentin sääntö muuttaessasi vakuutustasoa. Mikäli haluat muuttaa työtuloasi, se on helpointa tehdä verkkopalvelussa lomakkeella. Voit muuttaa vakuutustasoasi myös toimittamalla kirjallisen vakuutustason muutoksen sähköpostilla (neuvonta@yrittajakassa.fi) tai kirjeitse (Yrittäjäkassa, PL 86, 00251 Helsinki). Kirjallisessa ilmoituksessa tulee ilmetä: Nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite Syntymäaika tai jäsennumero Uusi vakuutustaso ja mistä alkaen se on voimassa. Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien. Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien. TyEL-vakuutetut voivat muuttaa vakuutustasoaan loppuvuodesta, kun tietävät vuoden ajalta maksettujen palkkojen määrän. Voit tarkistaa tämänhetkisen vakuutustason jäsenmaksulaskuistasi tai eAsioinnista. Vakuutustasot tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella (YEL- ja MYEL-vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää ...

Vakuutustaso liittymisen aikana

Voit valita itsellesi enimmillään eläkevakuutuksen (YEL-, MYEL-työtulo, osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkka) vuosityötulotasoasi vastaavan vakuutuksen tason. Summa voi olla siis mikä tahansa valitsemasi euromäärä, joka ylittää 14 088 euroa. Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä, kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen (YEL-/MYEL-vakuutettu yrittäjä tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 14 088 euroa vuodessa. Työttömyysvakuutus kannattaa ottaa heti samansuuruisena kuin YEL-, MYEL- tai TyEL-tulo on. Myöhemmin tehty yli 20 prosentin korotus vaikuttaa täydellä teholla vasta 15 kuukauden kuluttua korotuksesta. Jos YEL -työtulosi on esimerkiksi 19 850 euroa vuodessa, voit valita kassan vakuutustasoksi minkä tahansa euromäärän välillä 14 088 –19 850. Lue tarkemmin vakuutustason valinnasta.

20 % sääntö

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL- tai TyEL). Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulotasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden ajalta, jona aikana työtulossa voidaan työttömyysturvalain mukaan ottaa huomioon enintään 20 prosentin korotus. Jos kassan vakuutustasoa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 prosentin ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi. Jos kassaan ilmoitettu vakuutustaso on suurempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan eläkevakuutustulon perusteella. Jos taas kassaan ilmoitettu vakuutustaso on pienempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan kassaan ilmoitetun vakuutustason perus­teella. Mikäli eläkevakuutustulo ja/tai kassaan ilmoitettu vakuutustaso ovat vaihdelleet, päivärahaa makse­taan työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella. Lue lisää päivärahan määrittelystä: Päivärahan määrittely ja maksaminen