Försäkringens miniminivå

Företagares arbetsvillkor uppfylls när man har varit medlem i Företagarkassan minst 15 månader, och har samtidigt arbetat som företagare, och pensionsförsäkringsinkomsten har varit på minst lagstadgad miniminivå. Den lagstadgad miniminivå är/har varit 14 088 euro per år 2023 13 573 euro per år 2022 13 247 euro per år 2021 13 076 euro per år 2020 12 816 euro per år 2019 12 576 euro per år 2018 12 564 euro per år 2017 12 420 euro per år 2016 12 325,55 euro per år 2015 8 520 euro per år 2014 och tidigare Med pensionsförsäkringsinkomst avses företagarens fastställda arbetsinkomst i FöPL- eller LFöPL-försäkringen samt delägarens eller familjemedlemmens ArPL-lön. Frivilliga pensionsförsäkringar beaktas inte. Pensionsförsäkringsavgifterna ska vara betalda för att tiden ska beaktas i arbetsvillkoret.

Försäkringsnivå vid anslutning

Som medlem i kassan kan du själv välja arbetsinkomst för din försäkring. Maximiförsäkringsnivån ska motsvara årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring. Du kan försäkra dig för högst den sammanlagda arbetsinkomsten i alla dina pensionsförsäkringar (fastställda årsarbetsinkomster). I arbetsvillkoret beaktas månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) har varit minst 14 088 €. Det lönar sig att genast teckna arbetslöshetsförsäkring på samma nivå som pensionsförsäkringen. När dagpenningen fastställs beaktas ett månatligt medeltal för arbetsinkomstnivåerna under 15 månader före arbetslösheten. För sådan tid kan man i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa beakta höjning på högst 20 %. Har man höjt sin försäkringsnivå i kassan över 20 %, ska man ha behållit sin höjda nivå 15 månader för att den 20 % överskridande delen också ska kunna beaktas som grund för dagpenningen. Läs mera om välja försäkringsnivån.

Ändra försäkringsnivån

Som kassamedlem kan du själv välja arbetsinkomst för din försäkring. Den maximala försäkringsnivån ska motsvara årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring. Du kan försäkra dig för högst den sammanlagda arbetsinkomsten i alla dina pensionsförsäkringar (fastställda årsarbetsinkomster). För ArPL-försäkrade delägare i företaget eller företagarens familjemedlemmars del kan arbetsinkomsten man väljer i kassan maximalt motsvara årslönen eller det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) som man har betalat med anledning av företagsverksamheten. Man ska beakta att endast i företagarställning förtjänade ArPL-arbetsinkomster, alltså inte arbetsinkomster man har förtjänat som anställd hos utomstående arbetsgivare, kan räknas ihop med årsinkomsterna för övriga pensionsförsäkringar. Lön som man som FöPL-försäkrad företagare betalar åt sig själv kan inte heller räknas med i FöPL-försäkringen. Vänligen beakta att kassan inte automatiskt får information om ändringar i årsarbetsinkomsten. Du ska själv ändra din försäkringsnivå i kassan när arbetsinkomsten ändras. Observera 20 % regeln när du väljer försäkringsnivå. Om du vill ändra din försäkringsnivå, går det lättast att använda blanketten. Du kan också skicka skriftlig anmälan till kassan per post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors) eller e-post (neuvonta@yrittajakassa.fi). Din skrifliga anmälan ska innehålla: Namn och telefonnummer eller e-postaddress Födelsedatum eller medlemsnummer Ny försäkringsnivå och när den ska träda i kraft Du ...

20 % regeln

Företagares dagpenning fastställs normalt utgående från försäkringsnivån, enligt vilken företagaren har försäkrat sig i Företagarkassan 15 månader före arbetslösheten. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring. När dagpenningen fastställs beaktas det månatliga medeltalet för arbetsinkomstnivåerna under 15 månader före arbetslösheten. För sådan tid kan man i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa beakta höjning på högst 20 %. Har man höjt sin försäkringsnivå i kassan över 20 % ska man ha hållit sin höjda nivå 15 månader för att den 20 % överskridande delen också ska kunna beaktas som grund för dagpenningen. Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan högre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med pensionsförsäkringsinkomsten. Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan lägre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med nivån som uppgetts till Företagarkassan. Har pensionsförsäkringsinkomsten och/eller inkomsten man har uppgett till Företagarkassan varierat, betalas dagpenning i enlighet med arbetsinkomsternas månatliga medeltal under 15 månader före arbetslösheten. Läs mera: Dagpenningens fastställande