Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina

Jos aloitat työttömänä yritystoiminnan, ei työllistyminen siinä estä päivärahan maksamista neljän kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien. Yritystoiminnan aloittamisesta pitää kuitenkin ilmoittaa TE-toimistoon ennen sen alkamista. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa. Neljän kuukauden päivärahamahdollisuus koskee työttömänä aloitettua uutta yritystoimintaa, joka alkaa aikaisintaan 1.1.2018 tai sen jälkeen. Lue tarkemmin: Työttömänä aloitettu yritystoiminta.

Yritystoiminnan tulojen ilmoittaminen

Kun sinulla on palkkatuloja tai ansioita sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä, maksetaan soviteltua päivärahaa. Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi. Yritystoiminnasta saatua ansiotuloa tarkastellaan ensisijaisesti kirjanpidosta toimitetun aineiston pohjalta. Tätä varten sinun tulee toimittaa kassaan kuukausittainen tuloslaskelma tai vapaamuotoinen tulo-menoselvitys. Siitä on ilmettävä tulot ja menot eriteltynä kuukausittain. Jälkikäteen sinua pyydetään toimittamaan verotuspäätös, jotta ansiotuloa voidaan arvioida myös vahvistetun verotuksen perusteella. Mikäli yritysmuotosi on osakeyhtiö, toimita kassaan palkkalaskelma. Kassa sovittelee päivärahaan yritystoiminnasta saamasi palkat ja palkkiot. Jos työskentelet sivutoimisena yrittäjänä laskutusosuuskunnan kautta, toimita päivärahan liitteeksi palkkalaskelmat ja toimeksiantosopimukset. Yritystoiminnasta saatua ansiotuloa voidaan arvioida myös vahvistetun verotuksen perusteella. Näin on yleensä maa- ja metsätaloustoiminnan kohdalla. Sivutoimisen yritystulon ansiotulo-osuus sovitellaan, pääomatulo-osuus ei sen sijaan vaikuta päivärahaan.  

Sovittelussa huomioon otettava tulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat: työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset lomaraha ja lomaltapaluuraha sekä lomakorvaus siltä osin kun sitä ei jaksoteta osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella immateriaalioikeuteen perustuva korvaus; ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu rahallinen korvaus työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verollisilta osin luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastossa ja laitoksessa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio palkkaan rinnastettava palkkio palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa palveluraha yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettuna metsätalouden puhdasta tuloa osinkotulojen ansiotulo-osa peitellyn osingon ansiotulo-osa kokouspalkkio muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo. Sovittelussa huomioon otettavaa tuloa eivät ole: työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan kokoaikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka tavanomainen veroton luontois- ja henkilökuntaetu yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin odotusajan palkka vahingonkorvaus rahalahja stipendit ja apurahat verottomalta osin työsuhdelainan korkoetu työpaikan sairauskassan lisäetuudet tekijänoikeuskorvaus henkilöstörahastosta ...

Yritystoiminnan aloittamisajankohta

Yritystoiminnan katsotaan yleensä alkaneen silloin, kun yritys on aloittanut varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan ja yritys on merkitty verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin tai kun yritys on merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin Mikäli olet ollut työtön ja saanut työttömyyspäivärahaa palkansaajakassasta, yritystoimintasi katsotaan lähtökohtaisesti aloitetuksi (pois lukien neljän kuukauden yrittäjäkokeilu)  työttömyysetuusoikeuden lakattua, eli työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta lukien.

Sivutoiminen yritystoiminta

TE-toimisto tutkii sen, onko yritystoimintasi esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Jos yritystoimintasi on ollut päätoimista, oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto voi myös antaa lausunnon yritystoiminnan sivutoimisuudesta, jos yritystoiminta on pienimuotoista tai lyhytkestoista. Tällöin kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa. TE-toimisto antaa lausunnon sivutoimisuudesta yritystoiminnan vaatiman työmäärän perusteella. Toiminnasta saaduilla tuloilla tai voitolla ei ole merkitystä. Työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi ainakin silloin, kun olet ollut vähintään kuusi kuukautta yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä. Kysy lisää yritystoiminnan sivutoimisuudesta TE-toimistosta. Työttömänä aloitetun uuden yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Lue täältä uuden yritystoiminnan aloittamisesta työttömyysaikana. Työttömyysturvan väliaikainen muutos 2020: Lomautetun palkansaajan yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Muutos on voimassa ajalla 16.3.-31.12.2020. Työttömyysturvan väliaikaiset lait