Inkomstdagpenning under företagsverksamhetens första månader

Om du inleder din företagsverksamhet som arbetslös kan du få inkomstdagpenning minst fyra månader efter det företagsverksamheten har börjat. Du ska ändå meddela TE-byrån om företagsverksamhetens början innan du startar. Inkomsterna från företagsverksamheten minskar din dagpenning enligt reglerna om jämkad dagpenning. Om företagsverksamhetens roll efter fyra månader utvärderas som bisyssla kan kassan fortsätta betala dagpenning. Betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla har du inte rätt till inkomstdagpenning. Möjligheten att få dagpenning under de första månaderna gäller företagsverksamhet som har börjat 1.1.2018 eller senare. Läs mera om Nystartad företagsverksamhet.

Hur man meddelar inkomster från företagsverksamheten

Jämkad dagpenning betalas om du har löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete, betalas jämkad dagpenning. Betalning av dagpenning under företagsverksamhet förutsätter att TE-byrån har konstaterat att företagsverksamheten är en bisyssla. Jämkning sker i huvudsak utgående från överlämnat bokföringsmaterial. Materialet kan vara till exempel månatlig resultaträkning eller informell bokföringsutredning (inkomst- och utgiftsberäkning där inkomsterna och utgifterna specificeras per månad). Du ska skicka beskattningsbeslut till kassan, så att inkomsten också kan utvärderas utgående från beskattningen. Om företagsformen är aktiebolag ska du skicka lönebesked till kassan. Lön och arvoden från företagsverksamheten påverkar dagpenningen. Om du har företagsverksamhet via ett faktureringsföretag (arbete som lättföretagare) som bisyssla ska du skicka lönespecifikationer och uppdragsavtal som bilaga till din dagpenningsansökan. Inkomsten från företagsverksamheten kan också utvärderas utgående från beskattningsbeslutet. Detta görs vanligen när det är fråga om lant- eller skogsbruk. Förvärvsinkomstdelen jämkas, kapitalinkomstdelen påverkar inte dagpenningen.

Inkomst som beaktas vid jämkning

Förvärvsinkomster som beaktas vid jämkning är: grundlön som betalas för arbete med tillhörande tillägg och ersättningar semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning till den del de inte periodiseras semesterlön på basis av deltidsarbete lön under uppsägningstid till den del som personens ansökan om arbetslöshetsförmån inte avvisas på grund av rätt till lön under uppsägningstiden resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem försäkringspremie för sparlivförsäkring betalad av arbetsgivaren försäkringspremie för individuell, frivillig pensionsförsäkring betalad av arbetsgivaren, till den del den är skattepliktig ersättning för immateriella rättigheter, men inte upphovsrättsersättning penningersättning som har sparats i och lyfts ur arbetstidsbanken stipendier som arbetsgivaren betalar till den del de är skattepliktiga arvode för uppdrag som förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktig samt arvode som betalats på basis av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar utbetalt arvode arvode som jämställs med lön den del av lönen enligt lönegarantin som, om den betalades av arbetsgivaren, skulle vara sådan förvärvsinkomst som jämkas betjäningsavgift förvärvsinkomst från företagsverksamhet med undantag av ren inkomst från skogsbruk räknat enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk förvärvsinkomstdelen av dividendintäkter förvärvsinkomstdelen av förtäckt dividend mötesarvode övriga förvärvsinkomster jämställda med de ovan angivna. Inkomster som inte beaktas vid jämkning är: ekonomisk förmån som betalas av arbetsgivaren och som ...

Företagsverksamhetens början

Företagsverksamheten betraktas vanligtvis ha börjat när företaget har inlett sin egentliga produktionsverksamhet eller sin ekonomiska verksamhet, har införts i registret över mervärdesskattskyldiga och i förskottsuppbördsregistret, eller har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Om du har varit arbetslös och löntagarkassan har betalat dagpenning åt dig, betraktas företagsverksamheten ha börjat (gäller inte nystartad företagsverksamhet under de första fyra månaderna) efter att dagpenningsrätten har tagit slut.