FöPL-nivån påverkar företagarens socialskydd – Begreppet företagare kräver detaljering

Kari Björklöv
Företagarna flyter omkring i paragrafdjungeln och söker ekonomisk trygghet. För att arbetslöshetskyddet ska bli verklighet är FöPL-arbetsinkomsten det rätta snöret att dra i, och tillräcklig satsning i euro behövs.
Fennias direktör Kari Björklöv hoppas att företagarna håller sig vaksamma med avseende på hur begreppet företagare definieras. I vår lagstiftning har vi många olika sätt att definiera t.ex. vem i familjen är företagare och vem är arbetstagare.
Vem är företagare? Innebörden i begreppet företagare är inte alltid självklart. På statligt håll har man t.o.m. fyra olika sätt att definiera företagarstatus.
Lagen om pension för företagare (FöPL) ger en lista på personer som ska försäkras i enlighet med FöPL. Begreppet företagare definieras också enligt egen modell i lagen om olycksfallsförsäkring och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
– Till råga på allt har skattemyndigheterna ännu en fjärde definition för företagare. Det krävs nog en hel del vaksamhet av företagarna att ta reda på allt, säger försäkringsbolaget Fennias direktör Kari Björklöv.
Han tycker att begreppet företagare kräver ytterligare detaljering, även om begreppen under årens gång har kommit närmare varandra. Det här kräver åtgärder av beslutsfattarna.
– De nuvarande motstridigheterna i begreppet företagare orsakar många överraskningar särskilt inom familjeföretag. Företagardefinitionerna i tre olika lagar och skattemyndigheternas definitioner bör få en enhetlig tolkning.
– Samtidigt bör man också dra linjer för hur nya typer av företagsverksamhet – t.ex. lättföretagare som jobbar via faktureringsservice – ska beaktas, konstaterar Björklöv.
Innan han övergick till Fennia var Björklöv verksam inom Företagarna i Finland och han var en av SYT-kassans grundare 1995. Han blev också kassans första kassachef. Därför försöker han fortfarande främja företagares arbetslöshets- och socialskydd med sikte på klarare tolkningar.
FöPL-inkomsten är avgörande i mycket och mångt
Speciell noggrannhet krävs också med avseende på definiering av företagarens egen FöPL-årsinkomst. Björklöv efterlyser helhetsuppfattad förståelse med avseende på FöPL-lösningen.
– Det är inte bara en pensionsfråga. FöPL-nivån påverkar också företagarnas socialskydd.
– FöPL tolkas i alltför hög grad utgående från ålderspension. Man måste komma ihåg att FöPL- och ArPL-pensionerna också omfattar invalidpension och familjepension. FöPL-inkomsten påverkar allt flera punkter i företagarnas socialskydd, bl.a. sjukdagpenningens nivå, arbetslöshetsskyddets nivå och beloppet man får i inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd och dessutom flertalet familjeförmåner, säger Björklöv.
– Ofta ändrar man under årens gång inte arbetsinkomstnivån man valde när företagverksamheten inleddes, även om företagsverksamheten växer. Ofta tänker man också att man sen någon gång senare höjer sin FöPL-avgift. Ofta för sent, tyvärr.
– Men tänk om konjunkturerna minskar inkomsterna man får från företaget eller förhindrar att företaget kan säljas, för att inte tala om att värdet av den fasta egendomen sjunker.
Företagarens sjukdom eller annan arbetsoförmögenhet kan enligt Björklöv dramatiskt påverka hens framtida levnadsförhållanden.
Vad tycker du om den nedre gränsen för FöPL-försäkringen (12 326€/år) och hur tror du den påverkar den situationen?
– Faktum att nedre gränsen för arbetsinkomsten har höjts kommer att påverka många företagares möjligheter att säkerställa inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd åt sig själv. Å andra sidan höjer den nya nedre gränsen också sjukförsäkringens dagpenning och företagarens framtida pensionsskydd. Den kritiska faktorn blir nog hur företagaren och företaget klarar av att finansiera den här höjningen, säger Björklöv.
Hur går det för dem som inte klarar av att betala den nya FöPL-gränsen?
– Det är svårt att svara på det här. Klarar företagets situation inte av ytterligare kostnader, vad blir kvar då? FPA:s arbetsmarknadsstöd som är underställt behovsprövning, d.v.s. makes/makas inkomster kan påverka beviljandet och i värsta fall nollställa det.
– Väljer man som FöPL- företagare sin arbetsinkomst under 12 326 euro per år riskerar man att mista sitt arbetslöshetsskydd, säger, säger Björklöv.