Vakuutustason valinta kassaan liityttäessä

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä, kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksensa (YEL-, MYEL- tai TyEL (yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja)) perusteena oleva työtulo on riittävällä tasolla. Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot.

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan vuonna 2024 sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL- tai MYEL- työtulo on vähintään 14 803 euroa vuodessa tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen palkka on vähintään 1233,58 euroa kuukaudessa. Ansioturvan edellyttämää vähimmäistyötuloa korotetaan vuosittain palkkakertoimella. Katso vähimmäisvakuutustasot eri vuosina.

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason. Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon tai osaomistajan/perheenjäsenen TyEL-vuosipalkan) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava työtulo voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Huomioi, että ainoastaan yrittäjäasemassa ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. Ulkopuolisen työnantajan palveluksessa ansaittua TyEL-työtuloa ei voi laskea yhteen yrittäjätulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

Vähimmäistason  (14 803 €/v) mukainen jäsenmaksu vuonna 2024 on 9,10 €/kk, jolla työttömyyspäiväraha on 195 €/kk enemmän kuin yrittäjä saisi Kelasta, eli noin 995,02 €/kk. Lue lisää jäsenmaksuista.

Miten valitsen kassan vakuutustason?

YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötulo on enimmäismäärä, jonka mukaan voit vakuuttaa itsesi Yrittäjäkassassa. YEL- ja MYEL-vakuutetulla ratkaisevaa on vakuutusyhtiön kanssa sovittu laskennallinen työtulo. YEL-ja MYEL-työtulot ja yrittäjäasemassa tehty TyEL-palkka voidaan laskea yhteen työttömyyskassan vakuutustasoa valittaessa. Huomioithan, että työtuloosi/vakuutustasoosi eivät vaikuta osingot tai yksityisotot, eikä myöskään verotuksessa vahvistettu ansiotulo.

TyEL-vuosipalkka on enimmäismäärä, jonka mukaan voit vakuuttaa itsesi Yrittäjäkassassa. TyEL-vakuutetulla tämä tarkoittaa todellisuudessa maksettuja eläkevakuutuksen alaisia palkkoja. Jos sinulla on lisäksi YEL- tai MYEL-vakuutus, voit laskea TyEL-vuosipalkan ja YEL-/MYEL-vuosityötulon yhteen kun valitset vakuutustason.

Vakuutustason muuttaminen on jäsenen vastuulla

Yrittäjäkassa ei saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietoja, joten sinun on itse huolehdittava työtulosi muuttamisesta.

Mikäli haluat muuttaa työtuloasi, lähetä kassaan viesti eAsioinnin kautta. Voit muuttaa vakuutustasoasi myös toimittamalla kassaan kirjallisen vakuutustason muutoksen postitse tai sähköpostilla.

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee ilmetä:

  • Nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite
  • Syntymäaika tai jäsennumero
  • Uusi vakuutustaso ja mistä alkaen se on voimassa

Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien. TyEL-vakuutetut voivat muuttaa vakuutustasoaan loppuvuodesta, kun tietävät vuoden ajalta maksettujen palkkojen määrän. Voit tarkistaa tämänhetkisen vakuutustason jäsenmaksulaskuistasi tai eAsioinnista.

Vakuutustasot tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella (YEL- ja MYEL-vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella.

Ansiopäivärahan määräytyminen

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL-vuosityötulo tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka).