Mitä teen kun olen jäänyt työttömäksi?

Tee näin Ilmoittaudu työttömäksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. (Tarkemmat ohjeet.) Täytä hakemus Yrittäjäkassan eAsioinnissa aikaisintaan kahden viikon kuluttua. (Tarkemmat ohjeet.) Toimita hakemuksen liitteeksi Myyntivoiton selvityslomake liitteineen ja tiedot YEL-vakuutuksesta. Kassa pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Saatuasi päätöksen, hae päivärahaa vähintään kuukauden tai neljän viikon jaksoissa ja pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

Voinko saada liikkuvuusavustusta?

Liikkuvuusavustus korvaa työn vastaanottamisesta aiheutuvia työmatka- ja muuttokuluja. Liikkuvuusavustusta voidaan 1.1.2018 alkaen maksaa myös työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos otat vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteisen työn tai osa-aikatyön. Päivittäinen työmatka tulee kokoaikatyössä kestää yli kolme tuntia ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. Avustuksen saa vain toteutuneilta eli tehdyiltä työpäiviltä. Huom. Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee lakimuutoksen myötä 3 tunnista 2 tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä.  2 tunnin työmatkaedellytys koskee 12.6.2020-30.11.2021 alkavia työsuhteita. Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Jos esimerkiksi enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa, työ on vielä osa-aikainen 30 viikkotunnin työajalla. Liikkuvuusavusta voi myös saada työhön liittyvään koulutukseen, jos koulutus liittyy vähintään kaksi kuukautta kestävään työhön. Koulutuksen täytyy olla työnantajan järjestämä tai työnantajan muualta hankkima koulutus. Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan juuri ennen työn tai työhön liittyvän koulutuksen aloittamista työmatkasi tai työhön liittyvä koulutusmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta Työmatka-ajaksi ja koulutusmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Matka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Jos sinulla on käytössäsi auto, työmatkan pituus tarkastellaan automatkan kilometrimäärästä. Voit myös muuttaa lähemmäs työpaikkaa ja saada liikkuvuusavusta, jos työmatkan pituutta koskevat ...

Mitkä sosiaalietuudet estävät päivärahan maksamisen?

Työttömyysturvan tarkoituksena on korvata työttömyydestä johtuvaa ansiotulojen menetystä.  Jos saat työttömänä ollessasi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin. Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha. Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työttömyyspäivärahan maksamista eikä pienennä sen suuruutta. Lasten kotihoidontuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta. Lue lisää sosiaalietuuksien vaikutuksesta.

Minulle on maksettu 300 päivää sairauspäivärahaa Kelasta ja työkyvyttömyyseläkehakemukseni on vireillä tai hylätty. Kuinka haen työttömyyspäivärahaa?

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja toimita kassaan työttömyyspäivärahahakemus liitteineen. Ilmoita päivärahahakemuksella hakeneesi työkyvyttömyyseläkettä. Tarkemmat ohjeet voit lukea kohdasta Jäitkö työttömäksi. Koska päivärahan maksaminen perustuu sairausloman jatkumiseen, sinun tulee jatkossa toimittaa kassaan lääkärintodistukset sairausloman jatkumisesta. Voit peittää niistä arkaluonteiset tiedot. Lue lisää kohdasta Ansiopäiväraha työkyvyttömälle.

Sairastuin työttömänä ollessani. Kuinka toimin?

Ilmoita päivärahahakemuksella jääneesi sairauslomalle. Yrittäjäkassa maksaa työttömyyspäivärahan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Hae työttömyyspäivärahaa seuraavan kerran vasta sairausloman loputtua. Lue tarkemmat ohjeet kohdasta Mitä jos sairastun työttömyysaikana? Jos sairausloma on niin pitkä, että oikeutesi Kelan maksamiin 300 sairauspäivärahapäivään päättyy, sinun on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa vaikka et ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen. Edellytys on, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty. Jos olet saanut työttömyyspäivärahaa ennen sairausloman alkua, päivärahan maksamista voidaan jatkaa. Voit lukea lisää päivärahan maksamisesta työkyvyttömyyden ajalta kohdasta Ansiopäiväraha työkyvyttömälle.

Voinko saada päivärahaa opiskelujen ajalta?

Ensisijainen etuus opiskelujen ajalta on opintotuki. Jos saat aikuiskoulutustukea, et voi saada työttömyyspäivärahaa. Jos TE-toimisto katsoo opiskelujen edistävän työllistymistäsi ja ansiopäivärahan saamisen ehdot täyttyvät, kassa voi maksaa päivärahaa TE-toimiston lausuntoon perustuen. Voit lukea lisää kohdasta Työllistymistä edistävät palvelut.

Milloin yrittäjän perheenjäsen voidaan lomauttaa?

Yrittäjä ei voi lomauttaa itseään töiden vähyyden takia, mutta perheenjäsenen lomautus on mahdollista. Yrittäjän perheenjäsen voidaan lomauttaa ainoastaan jos lomautus on kokoaikainen, ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen. Kokoaikainen lomautus on sellainen, jossa lomautus kestää yhdenjaksoisesti vähintään kokonaisen kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin). Perheenjäsenen lomauttamiseksi edellytetään lisäksi, että yrittäjän perheenjäsenen omistusosuus on viimeisen kahden vuoden aikana ollut alle 15 % yrityksestä, eikä hänellä ole ollut muutoinkaan vastaavaa määräysvaltaa yrityksessä. Voit lukea lisää kohdasta Yrittäjän perheenjäsen. Voit tiedustella työvoimapoliittisista edellytyksistä Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701.

Voinko jäädä työttömäksi vaikka puolisoni jatkaa yritystoimintaa, jossa olen työllistynyt?

Mikäli puolisosi jatkaa edelleen yritystoimintaa, jossa olet työllistynyt, on mahdollista, että TE-toimisto katsoo sinunkin edelleen työllistyvän yrityksessä. Voit kysyä työvoimapoliittisista edellytyksistä Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701. Joissakin tilanteissa puolison työllistyminen voi lakata. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tuotantosuunnan lakkaaminen tai töiden ulkoistaminen. Kassa ei tee päätöksiä työvoimapoliittisista edellytyksistä. TE-toimisto voi katsoa sinut työttömäksi ainakin seuraavissa tapauksissa: Sinut on lomautettu kokoaikaisesti ja yrityksestä on lomautettu vuoden aikana myös perheeseen kuulumaton työntekijä Myös puolisosi lopettaa yritystoiminnan Todistat yritystoiminnan kohdaltasi sivutoimiseksi esimerkiksi työskentelemällä samanaikaisesti kokoaikaisessa palkkatyössä palkansaajan työssäoloehdon ajan (26 viikkoa) Työsi yrityksessä päättyy esimerkiksi tuotantosuunnan loppuessa

Milloin yrittäjän perheenjäsen katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi?

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrittäjän perheenjäsen, jos hän omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa (tj, hallituksen jäsen) omistaa yksin tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee ilman johtavaa asemaa (työntekijänä) Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän puoliso, sekä yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva avopuoliso, lapset ja vanhemmat. Huom! Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät TyEL-vakuutetut henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin henkilöt on katsottu yrittäjiksi. Yrittäjän ei-omistavien TyEL-vakuutettujen perheenjäsenten tulisi siirtyä palkansaajakassaan, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysvakuutusta. Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen voi viedä niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta. Lakimuutos ei koske sinua, jos omistat yli 0 %:n perheesi yrityksestä. Tällöin olet edelleen työttömyysturvassa yrittäjä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä (ja ovat näin aina yrittäjiä myös eläkejärjestelmässä eli YEL-vakuutettuja). Testaa katsotaanko sinut työttömyysturvassa yrittäjäksi: Oletko yrittäjä -testi.

Kuka on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä? Tuleeko yritystoiminta lopettaa saadakseen päivärahaa?

Työ- ja elinkeinotoimisto voi katsoa sinun olevan palkansaajaan rinnastettava yrittäjä jos työskentelet harvalukuisille toimeksiantajille. Tällöin kassa voi maksaa työttömyyspäivärahaa vaikka et lopettaisi yritystoimintaasi. Mahdolliset yritystoiminnan tulot sovitellaan työttömyyspäivärahaan. Voit tiedustella palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmästä Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701.

Milloin tehdään myyntivoiton jaksotus? Mitä silloin tulee huomioida?

Yrityksestä jäävä ns. myyntivoitto siirtää päivärahan maksua eteenpäin enintään kahdella vuodella, mikäli myyntivoiton määrä on yli 20 000 €. Tämän jälkeen kassa maksaa 300, 400 tai 500 päivää etuutta, mikäli edellytykset edelleen täyttyvät. Omaan käyttöön otettu omaisuus rinnastetaan myyntivoittoon. Voit lukea lisää kohdasta myyntivoiton selvittäminen. Huomioi, että et ole myyntivoittojaksotuksen aikana poissa työmarkkinoilta yli kuutta kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Sinun tulee olla työmarkkinoilla (esimerkiksi työnhakijana TE-toimistossa) tai hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta (esimerkiksi Kelan sairauspäiväraha-aika).

Yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehto ei ole kertynyt. Mistä haen päivärahaa?

Jos olet kassan jäsen, sinun tulee hakea työttömyyspäivärahaa kassasta. Jos yrittäjän työssäoloehto ei ole kertynyt, kassa tutkii mahdollisen oikeuden jälkisuojapäivärahaan aikaisemman palkkatyön ansioiden perusteella. Jos kassa ei myönnä päivärahaa, hakemusasiakirjat palautetaan sinulle ja voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.

Onko yritystoiminta mahdollista keskeyttää?

Yritystoiminnan keskeyttäminen ei ole mahdollista vaan päivärahan saamiseksi yritystoiminta on pääsääntöisesti lopetettava. Yritys voi jäädä kaupparekisteriin. Kassa ei tee päätöstä työvoimapoliittisista edellytyksistä vaan siitä vastaa TE-toimisto. Voit tiedustella työvoimapoliittisista edellytyksistä Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701

Onko minulla oikeus päivärahaan? Mikä on päivärahani määrä?

Kassa ei voi antaa ennakkopäätöksiä päivärahaoikeudesta vaan asia tutkitaan vasta hakemuksen saavuttua kassaan. Yrittäjän ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Toisin sanoen YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutetun henkilön työtulo on tullut olla vähintään 14 803 € vuonna 2024. Vastaavat lukemat ovat aikaisempina vuosina olleet: 14 088 €/ 2023 13 573 €/ 2022 13 247 € / 2021 13 076 € /2020 12 816 € / 2019 12 576 € / 2018 12 564 € / 2017 12 420 € / 2016 Tietyt hyväksyttävät syyt, kuten sairaus, äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoimiset opinnot, pidentävät työssäoloehdon 48 kuukauden tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella. Näiltä tarkastelujaksoa pidentäviltä, hyväksyttäviltä ajanjaksoilta lähtökohtaisesti kerry työssäoloehtoa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Jos olet maksanut kaikki jäsenmaksut, päivärahaoikeuden syntymiseksi sinun tulee olla myös maksanut YEL-vakuutusta vähintään samasta vuosityötulosta kuin kassaan ilmoitettu vakuutustaso. Mikäli olet maksanut YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutusta samasta ansiosta kuin kassan jäsenmaksua, voit arvioida edellytysten täyttyessä maksettavan päivärahan määrän päivärahan määrän kassan sivuilta löytyvällä laskurilla. Huomioi, että työssäoloehdon aikana tehty ...

Milloin yrittäjä on työtön?

Lue ohjeet eri tilanteisiin kohdasta Milloin yrittäjä, yrittäjän perheenjäsen ja osaomistaja on työtön? Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tutkii etuuden maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset, ts. myös sen milloin yrittäjä voidaan katsoa työttömäksi: Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, kun yritys on asetettu konkurssiin; osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan; yhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus (muu kuin osakeyhtiö); tai tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on lopetettu ja henkilö on: luopunut YEL-/MYEL-vakuutuksesta jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä jättänyt Verohallinnolle joko ilmoituksen yrityksen poistamisesta arvonlisäverovelvollisten (alv) rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä Yritystoiminnan keskeyttäminen ei ole mahdollista ja TE-toimisto ei pääsääntöisesti tee päätöstä yritystoiminnan kausiluonteisuudesta muilla kuin tiukasti säätilaan liittyvillä aloilla. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi 1.1.2016 alkaen myös, kun: 1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja 2) henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta. Jos haluat lisätietoa asiasta, TE-palveluiden valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee numerossa 0295 020 701. Lisätietoa TE-palveluista on saatavilla verkkosivuilta www.tyomarkkinatori.fi.