Vad ska jag göra när jag har blivit arbetslös?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån på din ort och kontakta kassan för anvisningar om hur du ska ansöka om dagpenning. Läs mera under rubriken Om du blir arbetslös.

Jag har fått sjukförsäkringsdagpenning från FPA 300 dagar och min ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Hur ska jag ansöka om arbetslöshetsdagpenning?

Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande och skicka ansökan om arbetslöshetsdagpenning inklusive bilagor till kassan. I din ansökan ska du meddela att du har ansökt om invalidpension. Eftersom betalning av dagpenning baserar sig på fortsatt sjukledighet ska du i fortsättningen anmäla TE-byrån on sjukledigheten eller skicka läkarintyg om fortsatt sjukledighet till kassan. Du kan täcka över eventuella känsliga uppgifter.

Jag blev sjuk medan jag var arbetslös. Vad ska jag göra?

I din dagpenningsansökan ska du meddela att du är sjukledig. Företagarkassan betalar arbetslöshetsdagpenning under sjukdagpenningens självrisktid och beviljar befrielse från medlemsavgift p.g.a. arbetsoförmåga. Nästa gång ska du ansöka om arbetslöshetsdagpenning först när sjukledigheten har slutat.

Kan jag få dagpenning medan jag studerar?

Studiestödet är den huvudsakliga förmånen som betalas när man studerar. Får du vuxenutbildningsstöd kan du inte få arbetslöshetsdagpenning. Ifall TE-byrån anser att studierna främjar sysselsättningen för din del och du uppfyller kraven för inkomstdagpenning kan kassan betala dagpenning utgående från TE-byråns beslut.

När kan företagares familjemedlemmar permitteras?

Som företagare kan man inte permittera sig själv på grund av brist på arbete, men familjemedlemmar kan permitteras. Företagares familjemedlemmar kan emellertid permitteras bara om permitteringen avser heltid och företaget samtidigt under granskningsperiodens gång har permitterat eller på produktionsmässiga eller ekonomiska grunder sagt upp minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem. Permittering på heltid innebär att permitteringen gäller minst en hel kalendervecka (måndag till söndag). Med avseende på permittering av familjemedlemmar krävs dessutom att i frågavarande familjemedlems ägarandel i företaget under de två senaste åren har varit under 15 % och att familjemedlemmen i fråga inte innehar annan motsvarande bestämmanderätt i företaget. Du kan ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701 för närmare upplysningar om arbetskraftspolitiska förutsättningar.

Kan jag bli arbetslös fastän min maka/make fortsätter med företagsverksamheten där jag har varit sysselsatt?

Fortsätter din maka/make företagsverksamheten där du har varit sysselsatt är det möjligt att TE-byrån anser att också du fortfarande är sysselsatt i företaget. Du kan ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701 för närmare upplysningar om arbetskraftspolitiska förutsättningar. I vissa fall kan makas/makes sysselsättning upphöra, t.ex. om en viss produktionsinriktning har avslutas eller arbetet har utkontrakterats. Kassan fattar inte beslut angående arbetskraftspolitiska förutsättningar. TE-byrån kan betrakta dig som arbetslös minst i följande fall: Du har permitterats på heltid och företaget har samtidigt under årets gång permitterat minst en arbetstagare som inte är familjemedlem Din maka/make lägger också ned sin företagsverksamhet Du kan påvisa att företagsverksamheten för din del är en bisyssla eftersom du samtidigt har varit heltidsanställd i lönearbete och uppfyllt löntagares arbetsvillkor (26 veckor) Ditt arbete i företaget slutar t.ex. på grund av nedläggning av en viss produktionsinriktning.

När tolkas företagares familjemedlemmar vara företagare med avseende på arbetslöshetsskydd?

Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar betraktas också som företagare ifall de arbetar i ledande ställning i ett företag där de själva äger minst 15 % eller familjen (eller de tillsammans med familjen) äger minst 30 %. arbetar (utan ledande ställning) i ett företag där de själva, familjen (eller de själva tillsammans med familjen) äger minst 50 %. ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget, betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska intjäna arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av det s.k. efterskyddet överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa. Lagändringen berör inte dem vars ägarandel i familjeföretaget är över 0 %. Då betraktas man fortfarande som företagare inom arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger berörs inte heller av lagändringen (och är således alltid företagare även inom pensionsförsäkringssystemet, d.v.s. FöPL-försäkrade).

Vem tolkas vara med löntagare jämställd företagare? Måste man lägga ned sin företagsverksamhet för att få dagpenning?

Arbets- och näringsbyrån kan betrakta dig som med löntagare jämställd företagare ifall du arbetar för fåtaliga uppdragsgivare. Då kan kassan betala arbetslöshetsdagpenning även om du inte skulle lägga ned din företagsverksamhet. Eventuella inkomster från företagsverksamheten jämkas med arbetslöshetsdagpenningen. För närmare uppgifter om begreppet med löntagare jämställd företagare kan du ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701.

Hur periodiseras försäljningsvinsten? Vad ska man beakta?

Så kallad försäljningsvinst som blir kvar när företagets har sålts kan flytta ut betalningen av dagpenning med högst två år, ifall försäljningsvinsten överskrider 20 000 €. Därefter betalar kassan förmån för fulla dagar (300, 400 eller 500) om förutsättningarna fortfarande uppfylls.  Egendom som har tagits i eget bruk tolkas som försäljningsvinst. Du ska beakta att du under tiden för försäljningsvinstens periodisering inte kan vara frånvarande från arbetsmarknaden över 6 månader utan giltig orsak. Du ska vara närvarande på arbetsmarknaden (t.ex. som arbetssökande i TE-byrån) eller frånvarande från arbetsmarknaden pga. giltig orsak (du får t.ex. sjukdagpenning från FPA).

Jag har inte tjänat in företagares 15 månaders arbetsvillkor. Var ska jag ansöka om dagpenning?

Är du medlem i en kassa ska du ansöka om arbetslöshetsdagpenning från kassan. Har företagares arbetsvillkor inte intjänats undersöker kassan din eventuella rätt till efterskyddsdagpenning utgående från dina tidigare löneinkomster. Beviljar kassan inte dagpenning kan du ansöka om dagpenning från FPA.

Kan man avbryta sin företagsverksamhet

Man kan inte avbryta sin företagsverksamhet bara för att kunna få arbetslöshetsdagpenning – företagverksamheten måste i regel läggas ned. Företaget kan emellertid bli kvar i handelsregistret. Det är inte kassan utan TE-byrån som gör beslut angående arbetskraftspolitiska förutsättningar. För närmare uppgifter om arbetskraftspolitiska förutsättningar kan du ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701.

Har jag rätt att få dagpenning? Hur stor dagpenning får jag?

Kassan kan inte ge förhandsbeslut angående rätt till dagpenning. Ärendet behandlas först efter det kassan har mottagit ansökan. Företagarkassamedlemmar som har varit försäkrade minst 15 månader före arbetslöshetens början och som försäkrade har uppfyllt företagares arbetsvillkor har rätt att få företagares dagpenning. Företagares arbetsvillkor uppfylls om man under de senaste 48 månaderna före arbetslösheten har arbetat som företagare sammanlagt 15 månander och företagsverksamheten har under denna tid varit väsentlig till sin omfattning (FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkrades arbetsinkomst minst 13 573 euro per år (2021 13 247 €, 2020 13 076, 2019 12 816 €/år, 2018 12 576 €/år, 2017 12 564 €/år, 2016 12 420 €/år, 2015 12 326 €/år, t.o.m. 2014 8 520 €/år). Vissa giltiga orsaker, t.ex. sjukdom, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet, vård av barn under 3 år och studier på heltid, kan förlänga arbetsvillkorets 48 månaders granskningsperiod med högst sju år. Arbetsvillkor intjänas emellertid inte under sådana giltiga tidsperioder som förlänger granskningsperioden. Granskningsperioden kan inte förlängas utöver kassamedlemskapet. För att du ska få rätt till dagpenning krävs förutom att du har betalat samtliga medlemsavgifter att du också har betalat FöPL-försäkring för minst samma årsarbetsinkomst som du har uppgett till kassan som årsarbetsinkomst. Har du betalat FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkring för samma inkomstsumma som du har betalat ...

När betraktas man som företagare vara arbetslös?

Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) kontrollerar att de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av förmån har uppfyllts, dvs. även om och när man som företagare kan betraktas vara arbetslös: Föreligger inte skäl till avvikande uppskattning betraktas företagsverksamheten ha lagts ned när företaget har försatts i konkurs; aktiebolaget eller andelslaget har försatts i likvidation; bolagsmännen emellan har avtalats on upplösning av bolaget (gäller andra bolagsformer än aktiebolag); eller företagets produktionsmässiga och ekonomiska verksamhet har avslutats och personen i fråga har: sagt upp sin FöPL-/LFöPL-försäkring lämnat in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret lämnat in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i arbetsgivarregistret lämnat in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i momsregistret eller meddelat att företagsverksamheten har avbrutits Företagsverksamhet kan inte avbrytas och TE-byrån gör i regel beslut om säsongbunden företagsverksamhet uteslutande när det är fråga om ytterst väderpåverkade branscher. Privata näringsidkares företagsverksamhet betraktas från och med 1.1.2016 också ha lagts ned ifall: 1) den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten i enlighet med arbetssökandes som tillförlitligt betraktade meddelande har avslutats, eller det i övrigt är uppenbart att verksamheten inte längre fortsätter; och 2) personen i fråga har sagt upp sin eventuella pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för ...