Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa vuonna 2023 on vähintään 14 088 € (tai hänen TyEL-vakuutuksen alainen kuukausipalkkansa on vähintään 1 174 €). Lue tarkemmin kohdasta Yrittäjän työssäoloehto.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Yrittäjäkassassa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella esimerkiksi sairausajalta tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Pidentävät ajat on kerrottu tarkemmin tietopankissa. Tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon. Työtuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Jos olet samanaikaisesti sekä yrittäjä että palkansaaja, sinun tulee vakuuttaa itsesi päätoimen mukaan joko yrittäjä- tai palkansaajakassassa.

Palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan siirtyneillä yrittäjillä voi olla katkeamaton ansiopäivärahaoikeus palkansaajan jälkisuojan perusteella enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Voit lukea jälkisuojapäivärahasta lisää kohdasta Jälkisuojapäiväraha.

Sosiaalietuuksien saamisen aika

Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota olet tehnyt sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa saadessasi eikä työssäoloehto kerry lähtökohtaisesti äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta. Näiltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Pääsääntöisesti yrittäjänä työskentelevä henkilö voi kerryttää työssäoloehtoa, mikäli hänellä on voimassa oleva YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus. Selvitä siis kassasta mahdollisuutesi kerryttää työssäoloehtoa osatyökyvyttömyyseläkkeen, osakuntoutustuen, kotihoidontuen, opintotuen tai apurahan saamisen ajalta ja omais- tai perhehoidon ajalta. Osasairauspäivärahan saamisen ajalta ei voi kerryttää työssäoloehtoa.

Työssäoloehdon voimassaolo

Voit säilyttää kerryttämäsi työssäoloehdon maksamalla kassan vakuutustasoon/työtuloon perustuvan jäsenmaksun tai hakemalla huojennettua jäsenmaksu.

Työmarkkinoilta voi olla poissa ilman laissa mainittua hyväksyttävää syytä enintään kuusi kuukautta menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan. Oikeus koskee kertynyttä työssäoloehtoa tai jäljellä olevia työttömyyspäivärahapäiviä. Lue tarkemmin työmarkkinoilla olosta ja hyväksyttävistä syistä työmarkkinoilta poissaololle Tietopankista.