Förmån, som förhindrar utbetalningen av dagpenning

Förmåner, som förhindrar utbetalningen av dagpenning är till exempel många pensioner, sjukdagpenning eller delsjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning och rehabiliteringspenning.