Inkomstdagpenning

Inkomstdagpenningen omfattar grunddel och förtjänstdel. Grunddelen motsvarar grunddagpenningen och förtjänstdelen fastställs utgående från försäkringsnivån.