Riksdagen har godkänt ändringarna i utkomstskyddet

test

Riksdagen har godkänt en lagändring som skär ner utkomstskyddets omfattning och begränsar rätten till förmån. En del av ändringarna träder i kraft i början av år 2024, medan andra börjar påverka förmånernas omfattning och rätten till förmån senare under årets gång.

Det är fråga om den första av två lagändringshelheter som påverkar utkomstskyddet. En andra regeringsproposition som påverkar utkomstskyddet ska överlämnas i februari 2024. Den senare lagändringshelheten medför att man inför nivågradering för dagpenningar och slopar åldersrelaterade undantag.

Självrisktiden förlängs i början av januari

Lagändringen medför att självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar. Självrisktid avser antalet dagar i början av arbetslösheten, för vilka ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas.

Även semesterersättningen börjar påverka rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med januari. Har du alltså tagit emot heltidsanställning som fortgår över två veckor och anställningen upphör, periodiseras utbetalad semesterersättning.

Periodisering av semesterersättning och självrisktid löper inte parallellt. Självrisktiden börjar när den eventuella periodiseringen av semesterersättning har löpt ut.

Barnförhöjningar och skyddsdel slopas i april

Betalning av utkomstskyddets barnförhöjning slutar i början av april. Nästa år betalas alltså barnförhöjning endast för januari till mars.

I början av april slopas och skyddsdelen på 300 euro i förvärvsinkomst. Skyddsdelen avser att man som mottagare av utkomstskydd kan förtjäna 300 euro utan att lön eller förtagarinkomst påverkar dagpenningen. När lagändringen har trätt i kraft minskar arbetsinkomsten utkomstskyddet med 50 cent per euro för hela förvärvsinkomstens del.

Utkomstskyddets indexhöjning slopas

Riksdagen har också godkänt en lagändring som medför att indexhöjningarna fryses för åren 2024-2027. I samband med det inkomstrelaterade utkomstskyddet betyder det här att utkomstskyddets grunddel och vändpunkt förblir på 2023 nivå.

Så här träder lagändringarna i kraft:

Självrisktiden är sju dagar ifall självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare.

Semesterersättning förhindrar betalning av inkomstdagpenning för en viss tid, ifall semesterersättning betalas på grund av arbetsförhållande som har slutat 1.1.2024 eller senare.

Ingen barnförhöjning betalas för arbetslöshetsdagar som infaller 1.4.2024 eller senare.

Ingen skyddsdel beaktas vid uträkning av dagpenning, ifall ansökningsperioden för dagpenning börjar 1.4.2024 eller senare.

Barnförhöjningens belopp sänks 1.1.2024

I år gjordes en extra höjning i utkomstskyddets barnförhöjning. Den här extra höjningen slopas i början av 2024.

Riksdagen har godkänt en lagändring som medför att indexhöjningarna fryses till för åren 2024-2027. Av den här anledningen görs ingen sedvanlig indexhöjning i barnförhöjningarna i början av året. Betalning av barnförhöjning slopas helt 1.4.2024.

Barnförhöjning/dag år 2023Barnförhöjning/dag 1.1.-31.3.2024Barnförhöjning/dag fr.o.m. 1.4.2024
1 barn7,01 €5,84 €
2 barn10,29 €8,57 €
3 eller flera barn13,26 €11,05 €

År 2024 är minimiarbetsinkomsten 14 803 €/år

test

År 2024 är den lägsta möjliga årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen som tjänar in företagares arbetsvillkor 14 803 euro. År 2023 var miniminivån 14 088 €/år. 

Om din FöPL-inkomst understiger den nedre gränsen på 14 803 euro för arbetslöshetsersättning på grund av en skillnad i avrundningsregeln mellan pensionsförsäkringsbolaget och kassan, kommer detta inte att påverka din arbetslöshetsersättning.

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms i e-tjänsten – bli av med onödig post

test

I fortsättningen kan du välja att ta i bruk betalningsmeddelande via sms. Bli av med onödig papperspost och beställ betalningsmeddelanden elektroniskt till e-tjänsten eller till e-tjänsten och via sms. Du hittar dina betalningsmeddelanden i e-tjänstens Lägesinformation (Betalningsmeddelanden och beslut).

För att beställa betalningsmeddelandet elektroniskt välj Inställningar och beställ betalningsmeddelandet till enbart e-tjänsten eller till e-tjänsten och via sms. Kom ihåg att spara inställningar samt kolla att vi har rätt telefonnummer i Mina uppgifter.

Företagarkassans medlemsavgift förblir oförändrad

test

Företagarkassans medlemsavgift för nästa år ändras inte, även om kassan förutser att förmånsutgifterna kommer att stiga nästa på grund av det osäkra världsläget. Medlemsavgiften är 2,1 % av årsarbetsinkomstens 5 800 euro överskridande del.

Enligt kassachef Merja Jokinen är det möjligt att hålla medlemsavgiften oförändrad eftersom Företagarkassan långsiktigt har säkrat kassans stabila ekonomi.

”Vi har arbetat systematiskt för att kunna stärka kassans soliditet till en sådan nivå att överraskande ökning i arbetslöshet på kort sikt inte utgör tryck på att höja medlemsavgiften. Vi är glada över att kunna bibehålla vår nuvarande medlemsavgiftsnivå i det här osäkra världsläget”, säger Jokinen.

Enligt Jokinen har arbetslösheten bland Företagarkassans medlemmar avtagit i betydande omfattning jämfört med föregående år.

” I oktober betalade Företagarkassan inkomstdagpenning till 651 medlemmar, d.v.s. arbetslöshetsgraden för våra medlemmars del var 2,3 %.  I oktober förra året betalade vi dagpenning till 860 medlemmar. Tills vidare har vi inte fått några uppgifter som skulle tyda på försvårat läge inom företagarbranschen, men jag är ändå lite oroad över vad nästa år eventuellt kan föra med sig. Hög inflation, stigande räntor och höga elpriser samt svagare tillförlitlighet bland konsumenter brukar normalt leda till recession. ”Vi uppskattar att förmånsavgifterna kommer att öka ca 12 % nästa år jämfört med vad de är i år”, säger Jokinen.

Företagarkassans medlemsavgift är en årsavgift som årligen fastställs av Finansinspektionen. Minimiårsarbetsinkomsten (Företagares FöPL/LFöPL-årsarbetsinkomst eller delägares ArPL-årslön) som år 2023 tjänar in företagares arbetsvillkor är 14 088 € per år, och då är den skatteavdragsgilla medlemsavgiften nästa år 174,05 €, d.v.s. 14,50 € per månad.

År 2023 är minimiarbetsinkomsten 14 088 €/år

test

År 2023 är den lägsta möjliga årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen som tjänar in företagares arbetsvillkor 14 088 euro. År 2022 var miniminivån 13 573 €/år. 

Vår telefonrådgivning är stängd den 28.9.2022

test

Företagarkassans telefonrådgivning är stängd den 28.9.2022. Vi betjänar normalt från och med 29.9.2022 kl. 9.

Dagpenningen stiger från och med 1.8.2022

test

1.8.2022 görs en extra indexjustering som berör till folkpensionsindex bundna sociala trygghetsförmåner. På grund av detta stiger bland annat dagpenningens belopp från 34,50 euro till 35,72 euro.

Den här extra justeringen berör förutom grunddagpenningen också beloppen för grunddagpenningens förhöjningsdel, arbetsmarknadsstödet, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och barnförhöjningarna. Så stiger också beloppen för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning, startpenning och rörlighetsunderstöd. Indexjusteringen höjer alltså beloppet för grunddelen som motsvarar grunddagpenningen, med hjälp av vilken också inkomstdagpenningen beräknas.

Indexjusteringar görs vanligen vid årsskiftet. I våras godkände riksdagen emellertid ett lagförslag som medför att till folkpensionsindex bundna socialförmåner höjs med 3,5 % nu i augusti. Syftet med den här extra indexjusteringen är att trygga förmånstagares betalningsförmåga under tilltagande inflation.

Tabellen nedan visar hur förmånernas nivåer, belopp och avdrag ändras från och med början av augusti. Mera information finns t.ex. på statsrådets webbsidor.

Förbättringarna som påverkar självrisktid och företagares arbetsmarknadsstöd godkända

test

Riksdagen har tagit beslut om temporära ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I enlighet med ändringarna betalas utkomstskydd från och med första arbetslöshetsdagen, alltså utan 5 dagars ersättningslös självrisktid. FPA kan dessutom betala arbetsmarknadsstöd till företagare under pågående företagsverksamhet.

Lagändringarna påverkar förmånsrätten under tidsperioden 1.1.-28.2.2022.

Självrisktid

I enlighet med lagändringen startar betalningen av inkomstdagpenning från och med första arbetslöshetsdagen, alltså utan fem dagars ersättningslös självrisktid. Normalt tillämpas vid arbetslöshetens början en självrisktid på fem dagar, under vilken inget utkomstskydd betalas. Arbetar personen i fråga delvis löper självrisktiden utgående från arbetslöshets- och permitteringsdagarna.

Ändringen som påverkar självrisktiden tillämpas ifall självrisktidens första dag infaller under tidsperioden 1.1.-28.2.2022.

Man ska beakta att ändringen inte berör situationer, där självrisktiden har börjat redan i december eller tidigare, även om en del av självrisktiden infaller i januari och februari. Likaså kan utkomstskydd också betalas under självrisktid som infaller i mars eller senare, så länge den första självriskdagen har varit inom februari.

Företagares arbetsmarknadsstöd

I enlighet med lagändringen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA, ifall inkomsterna från företagsverksamheten har minskat på grund av coronan. Förutsättning för beviljande av arbetsmarknadsstöd är att gränsinkomsten 1 104 euro per månad per person som arbetar i företaget i företagarställning uppfylls.

Förmån kan betalas retroaktivt

Har arbetslösheten börjat 1.1.2022 är det möjligt att personen i fråga redan har fått sitt första beslut om inkomstdagpenning. I samband med beslutet kunde man då inte betala förmån under självrisktiden, eftersom lagändringens behandling har varit på gång. Återstående ersättning för självrisktiden betalas när lagändringen har fastställts. Arbetslöshetskassorna ombesörjer automatiskt retroaktiva betalningar utan särskild begäran.

Vår telefonrådgivning är stängd den 23.12.2021 till 28.12.2021

test

Företagarkassans telefonrådgivning är stängd den 23.12.2021 till 28.12.2021. Vi betjänar normalt från och med 29.12.2021 kl. 9.

God Jul och Gott Nytt År.

Företagarkassans medlemsavgift sänks

test

Finansinspektionen har fastställt Företagarkassans förslag till medlemsavgift för år 2022. I enlighet med förslaget är medlemsavgiften nästa år 2,1 % av andelen av årsarbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro. Så nästa år är Företagarkassans skatteavdragsgilla medlemsavgift som lägst 13,60 euro per månad, d.v.s. 163,23 euro per år.

Enligt Företagarkassans kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas tack vare lägre arbetslöshet och kassans positiva ekonomiska utveckling. Bland Företagarkassans medlemmar ökade arbetslösheten under coronatiden inte i enlighet med de värsta scenarierna, och även på allmän nivå har arbetslöshetsgraden vänt om till tydlig nedgång. Just nu ligger arbetslöshetsgraden på samma nivå som under den senare delen av år 2019 innan coronapandemin började.

”De ekonomiska prognoserna för år 2022 är rimligt bra, så vi väntar oss inte att arbetslösheten i någon märkbar utsträckning ska stiga under nästa år, säger Merja Jokinen. 

Merja Jokinen betonar också att kassans ekonomi står på stadig grund. ”Vi har systematiskt arbetat på att stärka kassans likviditet till en nivå, där en överraskande uppgång i arbetslöshet inte  utgör tryck att höja medlemsavgiften på kort sikt, säger Marja Jokinen.

”Vi försöker också hålla medlemsavgiften på en så stabil nivå som möjligt, så att medlemmarna inte ställs inför överraskande årliga höjningar, säger kassachefen.

Enligt Merja Jokinen utvärderar kassan alltid noggrant möjligheterna att sänka medlemsavgiften, så att man inte genast tvingas höja den igen följande år. ”Coronatiden var exceptionell och medförde osäkerhet, men vi litar på att vi så småningom går emot normalare förhållanden.”

Nedre gränsen för företagares utkomststöd höjs

Den nedre gränsen för företagares utkomstskydd ändras också nästa år på grund av att lönekoefficienten ändras. I fortsättningen är den nedre gränsen för årsarbetsinkomst som tjänar in företagares arbetsvillkor 13 573 euro per år. Det vill säga att man som företagare omfattas av utkomstskyddet och kan försäkra sig i Företagarkassan, ifall arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL- /LFöPL-arbetsinkomst eller företagets delägares ArPL-lön) är minst 13 573 euro per år.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2022

I enlighet med ovannämnda av Finansinspektionen tagna beslut är medlemsavgiften för inkommande år alltså 2,1 procent av andelen av årsarbetsinkomsten som ligger till grund för arbetslöshetsförsäkringen som överskrider 5 800 euro. Hur kan man lättast själv ta reda på vad man ska betala i medlemsavgift? Räkneformeln är enkel.

Exempel: Är årsarbetsinkomsten 20 000 euro, avdrar man först ovanstående summa, 5 800 euro. Då får man 14 200, och en kort uträkning visar att 2,1 procent av 14 200 är 298,20. Så vid en årsarbetsinkomst på 20 000 euro är den årliga medlemsavgiften 298,20 euro. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.

Arbets-
inkomst
Medlems-
avgift
Medlems-
avgift
Dag-
penning
Dag-
penning
Inkomstdagpenning vs.
FPA:s grunddagpenning
€/år€/månad€/år€/dag€/månad€/månad
13 57313,60163,2342,65916,98175,23
14 00014,35172,2043,39932,89191,14
15 00016,10193,2045,14970,51228,76
16 00017,85214,2046,881 007,92266,17
17 00019,60235,2048,631 045,55303,80
18 00021,35256,2050,371 082,96341,21
19 00023,10277,2052,111 120,37378,62
20 00024,85298,2053,861 158,00416,25
2100026,60319,2055,601 195,40453,65
22 00028,35340,2057,351 233,03491,28
23 00030,10361,2059,091 270,44528,69
24 00031,85382,2060,841 308,06566,31
25 00033,60403,2062,581 345,47603,72
26 00035,35424,2064,321 382,88641,13
27 00037,10445,2066,071 420,51678,76
28 00038,85466,2067,811 457,92716,17
29 00040,60487,2069,561 495,54753,79
30 00042,35508,2071,301 532,95791,20
32 50046,73560,7075,661 626,69884,94
35 00051,10613,2080,021 720,43978,68
40 00059,85718,2088,091 893,941 152,19
45 00068,60823,2091,971 977,361 235,61
50 00077,35928,2095,852 060,781 319,03
55 00086,101 033,2099,722 143,981 402,23
60 00094,851 138,20103,602 227,401 485,65
65 000103,601 243,20107,472 310,611 568,86
70 000112,351 348,20111,352 394,031 652,28
75 000121,101 453,20115,232 477,451 735,70
80 000129,851 558,20119,102 560,651 818,90
85 000138,601 663,20122,982 644,071 902,32

Grunddagpenningens andel av kassans dagpenning är 34,50 euro. Personer som får arbetslöshetsdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,41 euro för ett barn, sammanlagt 7,95 euro för två barn och sammanlagt 10,25 euro för tre eller flera barn.