Återkrav

Om en sådan förändring inträffar i en förmånstagares omständigheter som kan påverka rätten att få en förmån eller minska förmånsbeloppet, ska han eller hon omedelbart underrätta den som betalar ut arbetslöshetsförmånen om förändringen. Dagpenning som har betalats på felaktig grund måste återbäras i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.