Sjukledighet

Beakta under medlemskapstiden, att företagares arbetsvillkor inte intjänas under tiden av arbetsoförmögenhet. Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Kassan kan betala dagpenning utan företagsverksamhetens upphörande i undantagsfallet, att FPA har betalat sjukdagpenning i 300 dagar och ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits.

Om du blir sjuk när kassan betalar dagpenning, anmäl TE-byrån om saken och ansök om sjukdagpenning hos FPA.