Är arbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring år 2022 under 13 573 €/år? Kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag

test

FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för företagares pension och övrigt socialskydd. År  2022 är den lägsta möjliga årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen som tjänar in företagares arbetsvillkor 13 573 euro; år 2021 var miniminivån 13 247 €/år. Var arbetsinkomsten som låg till grund för din pensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) förra året 13 247 € eller lägre, höjdes arbetsinkomsten i ditt pensionsförsäkringsbolag inte automatiskt till utkomstskyddets miniminivå 2022, 13 573 €/år, utan blev efter indexhöjningen fortfarande en aning under den summan. Kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag för att få din pensionsförsäkringsnivå uppdaterad för år 2022.

Företagarkassans medlemsavgift sänks

test

Finansinspektionen har fastställt Företagarkassans förslag till medlemsavgift för år 2022. I enlighet med förslaget är medlemsavgiften nästa år 2,1 % av andelen av årsarbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro. Så nästa år är Företagarkassans skatteavdragsgilla medlemsavgift som lägst 13,60 euro per månad, d.v.s. 163,23 euro per år.

Enligt Företagarkassans kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas tack vare lägre arbetslöshet och kassans positiva ekonomiska utveckling. Bland Företagarkassans medlemmar ökade arbetslösheten under coronatiden inte i enlighet med de värsta scenarierna, och även på allmän nivå har arbetslöshetsgraden vänt om till tydlig nedgång. Just nu ligger arbetslöshetsgraden på samma nivå som under den senare delen av år 2019 innan coronapandemin började.

”De ekonomiska prognoserna för år 2022 är rimligt bra, så vi väntar oss inte att arbetslösheten i någon märkbar utsträckning ska stiga under nästa år, säger Merja Jokinen. 

Merja Jokinen betonar också att kassans ekonomi står på stadig grund. ”Vi har systematiskt arbetat på att stärka kassans likviditet till en nivå, där en överraskande uppgång i arbetslöshet inte  utgör tryck att höja medlemsavgiften på kort sikt, säger Marja Jokinen.

”Vi försöker också hålla medlemsavgiften på en så stabil nivå som möjligt, så att medlemmarna inte ställs inför överraskande årliga höjningar, säger kassachefen.

Enligt Merja Jokinen utvärderar kassan alltid noggrant möjligheterna att sänka medlemsavgiften, så att man inte genast tvingas höja den igen följande år. ”Coronatiden var exceptionell och medförde osäkerhet, men vi litar på att vi så småningom går emot normalare förhållanden.”

Nedre gränsen för företagares utkomststöd höjs

Den nedre gränsen för företagares utkomstskydd ändras också nästa år på grund av att lönekoefficienten ändras. I fortsättningen är den nedre gränsen för årsarbetsinkomst som tjänar in företagares arbetsvillkor 13 573 euro per år. Det vill säga att man som företagare omfattas av utkomstskyddet och kan försäkra sig i Företagarkassan, ifall arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL- /LFöPL-arbetsinkomst eller företagets delägares ArPL-lön) är minst 13 573 euro per år.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2022

I enlighet med ovannämnda av Finansinspektionen tagna beslut är medlemsavgiften för inkommande år alltså 2,1 procent av andelen av årsarbetsinkomsten som ligger till grund för arbetslöshetsförsäkringen som överskrider 5 800 euro. Hur kan man lättast själv ta reda på vad man ska betala i medlemsavgift? Räkneformeln är enkel.

Exempel: Är årsarbetsinkomsten 20 000 euro, avdrar man först ovanstående summa, 5 800 euro. Då får man 14 200, och en kort uträkning visar att 2,1 procent av 14 200 är 298,20. Så vid en årsarbetsinkomst på 20 000 euro är den årliga medlemsavgiften 298,20 euro. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.

Arbets-
inkomst
Medlems-
avgift
Medlems-
avgift
Dag-
penning
Dag-
penning
Inkomstdagpenning vs.
FPA:s grunddagpenning
€/år€/månad€/år€/dag€/månad€/månad
13 57313,60163,2342,65916,98175,23
14 00014,35172,2043,39932,89191,14
15 00016,10193,2045,14970,51228,76
16 00017,85214,2046,881 007,92266,17
17 00019,60235,2048,631 045,55303,80
18 00021,35256,2050,371 082,96341,21
19 00023,10277,2052,111 120,37378,62
20 00024,85298,2053,861 158,00416,25
2100026,60319,2055,601 195,40453,65
22 00028,35340,2057,351 233,03491,28
23 00030,10361,2059,091 270,44528,69
24 00031,85382,2060,841 308,06566,31
25 00033,60403,2062,581 345,47603,72
26 00035,35424,2064,321 382,88641,13
27 00037,10445,2066,071 420,51678,76
28 00038,85466,2067,811 457,92716,17
29 00040,60487,2069,561 495,54753,79
30 00042,35508,2071,301 532,95791,20
32 50046,73560,7075,661 626,69884,94
35 00051,10613,2080,021 720,43978,68
40 00059,85718,2088,091 893,941 152,19
45 00068,60823,2091,971 977,361 235,61
50 00077,35928,2095,852 060,781 319,03
55 00086,101 033,2099,722 143,981 402,23
60 00094,851 138,20103,602 227,401 485,65
65 000103,601 243,20107,472 310,611 568,86
70 000112,351 348,20111,352 394,031 652,28
75 000121,101 453,20115,232 477,451 735,70
80 000129,851 558,20119,102 560,651 818,90
85 000138,601 663,20122,982 644,071 902,32

Grunddagpenningens andel av kassans dagpenning är 34,50 euro. Personer som får arbetslöshetsdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,41 euro för ett barn, sammanlagt 7,95 euro för två barn och sammanlagt 10,25 euro för tre eller flera barn.

Utkomstskyddets skyddsdel tillbaka till 300 euro från och med början av december

test

Utkomstskyddets skyddsdel höjdes genom temporär lagändring till 500 euro i juni 2020. Från och med början av december återgår skyddsdelens belopp till 300 euro. Ändringens ikraftträdande är kopplat till ansökningsperiodens startdatum. Det här betyder att skyddsdelen är 500 euro ifall ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. För ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 eller senare är skyddsdelen 300 euro (279 € per fyra veckor). Skyddsdelen avser andelen av lön som förtjänas i deltidsarbete eller ströjobb eller i inkomst från företagsverksamhet som bisyssla, som inte påverkar inkomstdagpenningen. För lön som överskrider skyddsdelen minskar lönen dagpenningens belopp med 50 cent per löneeuro. Mera information om jämkad dagpenning.

Rörlighetsunderstödets villkor återgår till normal nivå

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete på en ort som ligger långt ifrån den nuvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1 045 euro per månad. Understöd betalas högst två månader.

Rörlighetsunderstödets villkor för arbetsresans längd, tur och retur, har genom temporär lagändring förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Villkoret två timmar uppfylls när den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

Villkoren för rörlighetsunderstöd återgår till normal nivå, och vid heltidsarbete krävs igen arbetsresa på tre timmar från och med början av december. Ändringens ikraftträdande är kopplat till arbetsförhållandets startdatum. Vid heltidsarbete kan man få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa som överskrider två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.11.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.12.2021 eller senare är arbetsresevillkoret åter tre timmar. Mera information om rörlighetsunderstödet: https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/

Utkomstskyddets temporära undantag fortgår till slutet av november

test

Riksdagen har godkänt lagändringarna som medför att utkomstskyddets förhöjda skyddsdel, rörlighetsunderstödets lättade villkor och företagares rätt att få arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet fortgår till slutet av november.

Förhöjd skyddsdel betyder att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro per månad (465 euro per ansökningsperiod på fyra kalenderveckor) utan att lönen påverkar dagpenningen. För 500 euro överskridande del minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan förhöjning är den förhöjda skyddsdelen 300 euro per månad.

I enlighet med lagändringen gäller den förhöjda skyddsdelen 500 euro ansökningsperioder som börjar senast 30.11.2021. Vid ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 eller senare är skyddsdelen 300 euro.

Du kan använda vår räknare för att uppskatta hur deltidsarbete eller ströjobb påverkar din dagpenning.

Räknaren beaktar hur skyddsdelen 500 euro och lön som överskrider skyddsdelen påverkar dagpenningen samt maximi- och minibeloppens påverkan. Maximibelopp betyder att det sammanslagna beloppet av dagpenning och löneinkomst inte kan överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen. Minimibelopp betyder att inkomstdagpenningen alltid minst ska motsvara beloppet som skulle betalas i grunddagpenning från FPA.

Rörlighetsunderstödets resetid är fortsättningsvis två timmar

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt borta från den stadigvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1 045 euro per månad och understöd betalas för högst två månader.

Rörlighetsunderstödets arbetsresevillkor tur och retur har i och med den temporära lagändringen förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Arbetsresevillkoret två timmar uppfylls när den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

I enlighet med lagändringen kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa på över två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.11.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.12.2021 eller senare är arbetsresevillkor åter tre timmar.

Mera information om rörlighetsunderstödet: https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/

Utbetalningen av arbetsmarknadsstöd för företagare fortsätter till 30.11.2021

I enlighet med den temporära lagen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA även om företagsverksamheten fortgår och förtagets intäkter har minskat som följd av pandemin. Man kan få arbetsmarknadsstöd ifall intäkterna från företagsverksamheten på grund av pandemin är under 1 090 euro per månad.

Har företagsverksamheten lagts ned eller företagsverksamheten är en bisyssla, och personen i fråga är medlem i en arbetslöshetskassa, kan hen i stället för arbetsmarknadsstöd få inkomstrelaterad dagpenning.

Betalning av såväl arbetsmarknadsstöd som inkomstdagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande på TE-byråns nättjänst. Förmån kan ansökas retroaktivt för hela tre månaders tid, men kan beviljas bara för tidperioder under vilka sökande har varit anmäld på TE-byrån.

Mera information om företagares arbetsmarknadsstöd: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/utbetalningen-av-arbetsmarknadsstod-for-foretagare-fortsatter-till-30-11

Laura Salonen är Finlands modigaste företagare

test

I juni ordnade Företagarkassan för sjätte gången en webbtävling, där man sökte Finlands modigaste företagare. Enligt kassachef Merja Jokinen ville man hitta en modig, idérik och okuvlig kämpe, som inte ger upp, tröttnar eller lyssnar på skeptikernas avtrubbande åsikter. Inte ens i coronatider. Bluesmusikern och företagaren Erja Lyytinen har agerat som ansikte för kampanjen.

– Tävlingen samlade över hundra välmotiverade förslag, men den här gången ville vår tävlingsjury belöna en företagare som på ögonblickets ingivelse blev osthandlare, precis innan coronan slog till. Hon gjorde det för att hon ville att ostbutiken i Gamla Saluhallen i Helsingfors skulle få fortsätta. Hennes modiga inställning, kreativitet, uthållighet och innovationsförmåga övertygade vår jury. Årets modigaste företagare är Laura Salonen, Juustoansa Oy, säger Merja Jokinen, och fortsätter  

– Laura satsar fullt på det hon håller på med och inte ens coronan kunde rubba hennes järnhårda inställning. Hon ställde bl.a. upp med osttaxi, och lyckades hålla företaget flytande när kunderna försvann till följd av förra årets coronarestriktioner.

Laura Salonen – numera Sjundåbo – driver en stenfotsbutik och blev väldigt rörd och glad när hon fick veta att hon hade blivit vald.

– Det här var en fin överraskning. Det känns förstås bra att få utmärkelse för sitt arbete, även om jag inte hade väntat mig det, säger den lyckliga vinnaren.

– De senaste 1,5 åren som företagare har bjudit på tuffa tider – coronan slog till och påverkade kundernas beteende. Min vardag som företagare har krävt enorma satsningar på nyutveckling, snabba reaktioner, prövning, ibland till och med i lite äventyrlig anda, massor av arbete, åtaganden och misslyckanden likaså. Jag har trots allt försökt gå framåt i positiv anda, även om det har varit psykiskt påfrestande, säger Salonen.

Ett hopp ut i det okända

Laura Salonen startade som företagare i en helt annorlunda världssituation, och att hoppa in på en ny bana och bli företagare var redan en stor livsomställning i sig. Gamla Saluhallen i Helsingfors hör till stadens mest kända besöksplatser för turister och bofasta likaså, och är därför en väldigt krävande plats för en ny företagare.

– Det såg så lovande ut vid starten att jag efter drygt två månader flyttade Juustoansa till en dubbelt större men dyrare butikslokal. Coronan slog till precis när jag hade fått min verksamhet i gång på riktigt. Jag försöker låta bli att oroa mig för att misslyckas och jag vågar testa allt möjligt. Det underlättar att man som företagare ansvarar bara för sig själv när man prövar olika saker. Därför kan jag förverkliga de galnaste idéerna utan större kommittébetänkanden, säger Salonen, och fortsätter.

– Sociala medierna har varit livsviktiga för Juustoansa och för mig personligen när jag har byggt upp företagets varumärke och välkändhet. Juustoansas some-samfund har också stöttat mig under psykiskt tunga perioder och jag upplever samfundets medlemmar som en sorts sparrare som ger direkt feedback.  Juustoansas fans är lika med Juustoansa. Vårt goodwill brand och samfundet har klarat av coronatiden tillsammans hand i hand, säger Salonen med känsla i rösen.

Arbetsmotivation ur företagarverksamheten

Innan hon blev företagare arbetade Laura Salonen som alltiallo inom medie- och kommunikationsbranschen. Hon var rädd för att misslyckas och levde bara för sitt arbete.

– I mitt f.d. liv, alltså före Juustoansa, var jag hela tiden upptagen, trött och stressad – och värst av allt, aldrig riktigt närvarande någonstans. Jag var rädd för att misslyckas. Jag tänkte alltid på framtiden eller grubblade på vad som har varit, men var aldrig närvarande i nuet.

– Då levde jag för mycket för arbetet. Jag funderade inte just på mitt liv, mest bara på mitt arbete. Som företagare har jag fått ett mera balanserat liv. Jag är lycklig över den här karriären och arbetet jag får göra. Jag känner mig mycket privilegierad över att få glädja andra i mitt arbete.

– Ett stort tack för den här utnämningen och för möjligheten att arbeta som företagare går till min familj. Utan dem hade jag nog kanske gett upp när det var som svårast. Nu ser jag varje morgon fram emot att få arbeta för mitt företag och mina anställda i ett stimulerande klimat. Så där lagom djärvt, eftersom utnämningen ju kräver sitt, säger Laura Salonen, lycklig vinnare av titeln Modigaste Företagaren 2021, med glimten i ögat.

I årets tävling ville Företagarkassan också ge hederserkännanden till inspirerande företagare. Hederserkännandena gick till följande:

MiiaMatilda Oy

Taina Joki-Sipilä

Reijo Joki-Sipilä

Piece Of Jeans Oy

Moona Kansanen

Utkomstskyddets temporära undantag fortgår till slutet av september

test

Riksdagen har godkänt lagändringarna som medför att utkomstskyddets förhöjda skyddsdel, rörlighetsunderstödets lättade villkor och företagares rätt att få arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet fortgår till slutet av september.

Förhöjd skyddsdel betyder att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro per månad (465 euro per ansökningsperiod på fyra kalenderveckor) utan att lönen påverkar dagpenningen. För 500 euro överskridande del minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan förhöjning är den förhöjda skyddsdelen 300 euro per månad.

I enlighet med lagändringen gäller den förhöjda skyddsdelen 500 euro ansökningsperioder som börjar senast 30.9.2021. Vid ansökningsperioder som börjar 1.10.2021 eller senare är skyddsdelen 300 euro.

Du kan använda vår räknare för att uppskatta hur deltidsarbete eller ströjobb påverkar din dagpenning.

Räknaren beaktar hur skyddsdelen 500 euro och lön som överskrider skyddsdelen påverkar dagpenningen samt maximi- och minibeloppens påverkan. Maximibelopp betyder att det sammanslagna beloppet av dagpenning och löneinkomst inte kan överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen. Minimibelopp betyder att inkomstdagpenningen alltid minst ska motsvara beloppet som skulle betalas i grunddagpenning från FPA.

Rörlighetsunderstödets resetid är fortsättningsvis två timmar

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt borta från den stadigvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1 045 euro per månad och understöd betalas för högst två månader.

Rörlighetsunderstödets arbetsresevillkor tur och retur har i och med den temporära lagändringen förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Arbetsresevillkoret två timmar uppfylls när den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

I enlighet med lagändringen kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa på över två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.9.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.10.2021 eller senare är arbetsresevillkor åter tre timmar.

Mera information om rörlighetsunderstödet: https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/

Företagare får arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet

I enlighet med den temporära lagen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA även om företagsverksamheten fortgår och förtagets intäkter har minskat som följd av pandemin. Man kan få arbetsmarknadsstöd ifall intäkterna från företagsverksamheten på grund av pandemin är under 1 090 euro per månad.

Har företagsverksamheten lagts ned eller företagsverksamheten är en bisyssla, och personen i fråga är medlem i en arbetslöshetskassa, kan hen i stället för arbetsmarknadsstöd få inkomstrelaterad dagpenning.

Betalning av såväl arbetsmarknadsstöd som inkomstdagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande på TE-byråns nättjänst. Förmån kan ansökas retroaktivt för hela tre månaders tid, men kan beviljas bara för tidperioder under vilka sökande har varit anmäld på TE-byrån.

Mera information om företagares arbetsmarknadsstöd: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/foretagare-kan-fa-arbetsmarknadsstod-fram-till-30-9-2021

Esa Airaksinen fortsätter som ordförande för Företagarkassan — antalet första ansökningar på avtagande

test

Företagarnas Arbetslöshetskassas kassamöte röstade på omval av advokat Esa Airaksinen från Kuopio som ordförande i kassan för den kommande treårsperioden. Airaksinen har varit verksam som ordförande i Företagarkassan sedan september 2019.

I sitt tal vid kassamötet sade Airaksinen att Företagarkassan klarade det krävande föregående året relativt bra, eftersom den väntade massiva konkurs- och nedläggningsvågen inte realiserades.

– Det gångna året var exceptionellt i Företagarkassans 25-åriga historia. Vi väntade oss en enorm ström av kundkontakter och fasade för eventuella konkurser och företagsnedläggningar. Kundtillströmningen blev slutligen ändå inte så massiv som man hade varit rädd för, eftersom företagarna fick tillgång till temporärt arbetsmarknadsstöd från FPA utan krav på nedläggning av företagsverksamheten. Olika former av företagsstöd har också hjälpt företagen klara sig genom de här utmanande tiderna, sade Airaksinen.

Företagarkassan betalade slutligen sammanlagt 14 procent mera i förmåner än föregående år.

– Vi betalade förmåner till 1 657 medlemmar jämfört med 1 594 medlemmar föregående år. Förmåner betalades till ett värde av ca 14,6 milj. € jämfört med 12,8 milj. € föregående år, säger Airaksinen.

Antalet nya arbetslösa är på avtagande

Sedan februari i år har antalet första ansökningar till Företagarkassan varit på avtagande. Avtagande antal första ansökningar tyder på att ekonomin har börjat återhämta sig och att företagarna ser optimistiskt på framtiden.

– Från januari till april har kassan mottagit 34 procent färre första ansökningar jämfört med året innan. Samma trend verkar också fortsätta i maj. Det här tyder på att företagarna är uthålliga och modiga och gör allt de kan för att undvika att behöva lägga ned sin företagsverksamhet och bli dagpenningstagare. Vi är väldigt tacksamma för att företagarna fick tillgång till temporärt arbetsmarknadsstöd, eftersom stödet hjälpte till att hålla livsdugliga företag flytande. I enlighet med de färskaste uppgifterna ska arbetsmarknadsstöd fortsättningsvis betalas till och med slutet av september. Att stödet fortgår är av väldigt stor betydelse för många företagares utkomst och för ekonomins återhämtning, säger Airaksinen.

Vid Företagarkassans möte i Nyslott valdes Ann-Sofi Ilkka från Helsingfors till viceordförande. Till ny ordinarie styrelsemedlem valdes Mari Laaksonen från Helsingfors. Saimi Hoyer från Nyslott och Outi Haapamäki från Helsingfors valdes till personliga ersättare i styrelsen. Juha-Pekka Harju från S:t Karins, Jouni Korhonen från Helsingfors, Mika Uusi-Pietilä från Tammerfors och Roland Mattbäck från Korsholm fortsätter som medlemmar i kassans styrelse.

Företagares arbetsmarknadsstöd fortgår till slutet av juni

test

Riksdagen har godkänt en lagändring, enligt vilken företagares rätt till arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet fortgår. Även om företagsverksamheten fortsätter kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA, ifall företagets intäkter har minskat på grund av coronaepidemin. FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till företagare t.o.m. 30.6.2021.

Företagarkassan kan fortsättningsvis betala inkomstrelaterad dagpenning endast till kassamedlemmar som har lagt ned sin företagsverksamhet.

Betalning av både arbetsmarknadsstöd och inkomstdagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande på TE-byråns nättjänst. Man kan ansöka om förmån retroaktivt för t.o.m. tre månader, men förmån kan betalas bara för tiden man har varit anmäld på TE-byrån.

Under vilka förutsättningar kan man som företagare få arbetsmarknadsstöd?

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av plötslig och överraskande nedgång i marknadsefterfrågan som har orsakats av coronaviruspandemin. Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån.

Betalning av arbetsmarknadsstöd förutsätter att

  • företagarens heltidsarbete har slutat, eller
  • inkomsten från företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro/månad per person som arbetar i företaget i företagarställning.

Heltidsarbetet måste ha tagit slut eller inkomsterna ha minskat på grund av coronaviruspandemin. Betalning av förmån kräver inte att företagsverksamheten läggs ned.

Betalning av arbetsmarknadsstöd förutsätter att personen i fråga anmäler sig som arbetssökande på TE-byrån och att TE-byrån ger sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till FPA med avseende på hens rätt till arbetsmarknadsstöd. Företagaren kan sedan ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Mera information: https://www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsformaner-foretagare

Utkomstskyddets förhöjda skyddsdel fortgår till slutet av juni

test

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken utkomstskyddets förhöjda skyddsdel fortgår från slutet av mars till slutet av juni. De lättade villkoren för rörlighetsunderstödet fortgår också.

Förhöjd skyddsdel innebär att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro per månad (465 euro per ansökningsperiod på fyra veckor) utan att lönen påverkar dagpenningen. För 500 euro överskridande del minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan förhöjning är skyddsdelens belopp 300 euro per månad.

I och med lagändringen gäller skyddsdelen 500 euro ansökningsperioder som börjar senast 30.6.2021. Skyddsdelen är alltså 300 euro för ansökningsperioder som börjar 1.7.2021 eller senare.

Du kan använda vår räknare för att få en uppskattning av hur deltidsarbete eller ströjobb påverkar din dagpenning.

Räknaren beaktar skyddsdelen 500 euro, och visar också hur lön som överskrider skyddsdelen samt hur maximi- och minimibeloppet påverkar dagpenningen. Maximibeloppet innebär att summan av dagpenning och arbetsinkomst inte kan överskrida lönen som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Minimibeloppet innebär att dagpenningens belopp alltid minst ska motsvara beloppet som skulle betalas i grunddagpenning från FPA.

Rörlighetsunderstödets resetid är fortsättningsvis två timmar

Man kan få rörlighetsunderstöd om man som arbetslös tar emot arbete på en ort som ligger långt ifrån den nuvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1045 euro per månad. Understöd betalas för högst två månader.

Villkoren för arbetsresans längd, tur och retur, har i form av temporär lagändring förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Villkoret två timmar uppfylls om den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

I och med lagändringen kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa på över två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.6.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.7.2021 är villkoret för arbetsresa återigen tre timmar. Mera information om rörlighetsunderstödet:https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/

Kassan klarade det första coronaåret

test

Ekonomin och sysselsättningen förväntas börja repa sig så snart tillräckligt många av oss har fått sin vaccinspruta. Nyheterna under de senaste dagarna har tärt på tillit och uthållighet att stå ut med läget, och nu skulle det vara primärt viktigt att Finland och EU skulle göra mera för att bidra till saken än vad vi ser i offentligheten.

Företagarkassan klarade sig bra år 2020. Vi ökade våra personalresurser genast på våren och var beredda på att förmånsbetalningarna skulle öka. Stödåtgärderna som togs fram för företagare var till stor hjälp för våra medlemmar. Företag lades inte ned i stor utsträckning. Våra medlemmar utnyttjade främst kostnadsstödet för ensamföretagare på 2000 euro och FPA:s arbetsmarknadsstöd.

Allt som allt betalade vi förmåner till 1 657 medlemmar gentemot 1 594 föregående år. På månadsnivå betalade vi förmåner till 734 medlemmar i januari och till 976 i december. Vi håller ännu på med kalkyler angående arbetslöshetsperiodernas omfattning, men perioderna har nog varit tydligt längre än föregående år.

Vi betalade ca 14,6 miljoner euro i förmåner, vilket är 14 % högre än föregående års 12,6 miljoner.

Medlemsantalet stiger

När coronasituationen började i mars såg vi en strid ström av nya medlemsansökningar – 650 nya medlemmar anslöt sig till kassan. Medeltalet för hela året var 430 nya medlemmar per månad. Allt som allt fick vi 5 000 nya medlemmar: Det är vårt bästa resultat efter det de s.k. nya villkoren trädde i kraft år 2015, d.v.s. när den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten som krävs för medlemskap steg väsentligt. Nu närmar sig vårt medlemsantal redan 31 000.

Företagarna konstaterade att framgång i företagsverksamheten inte bara beror på en själv, externa faktorer kan ha dramatisk påverkan. Samtidigt slutade kassamedlemskapet för ca 4 500 medlemmar. Huvudorsakerna för utgång ur kassan var lönearbete och pensionering.

I helhet har kassans välkändhet tydligt förbättrats och Företagarkassan har bra förutsättningar för sin fortsatta verksamhet. År 2021 verkar lite diffust, men vi är beredda på att antalet arbetslösa kan öka kraftigt. I går fick vi en bra nyhet: det temporära arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter till och med slutet av juni. Det skulle vara viktigt att även kostnadsstödet för ensamföretagare skulle kunna ansökas en gång till.

Nu börjar hela befolkningen tröttna på allvar och situationen känns outhärdlig. Det är viktigt att lyssna på företagarna. Statliga åtgärder är av central betydelse, men ännu mera borde ske. Alla vi som arbetar inom företagarfältet försöker på allt sätt bidra till att företagen ska kunna hålla sig flytande. Så bästa företagare runtom i landet: håll ihop, stå upp för personal och firma, det hjälper oss alla att orka gå vidare!

Vi kämpar på tillsammans,

Merja Jokinen

kassachef

Företagarkassan