Ansökningsperioden

Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor och din fortsatta ansökan för minst fyra veckor (måndag–söndag) eller en månad. Man får inte datera eller skicka ansökan på förhand. Fortsatt ansökan måste komma fram till kassan inom tre månader räknat från datum fr.o.m. vilket man har ansökt om arbetslöshetsdagpenning.

Inkomstdagpenningens betalningslängd

Inkomstdagpenning är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka. Självrisktiden är fem vardagar om du är helt arbetslös och dagpenning betalas till fullt belopp. Från och med 1.1.2017 är maximibetalningstiden i huvudsak 400 arbetslöshetsdagar. För arbetslösa personer vars arbetshistoria är under 3 år är maximitiden 300 dagar. Personer som har uppfyllt arbetsvillkoret, fyllt 58 år och under de senaste 20 åren arbetat minst fem år kan fortsättningsvis få inkomstdagpenning 500 dagar. När inkomstdagpenning betalas för fem dagar per vecka uppfylls 400 dagar tidigast på ca 18 månader. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år. Permitterade personer kan få dagpenning tills de har fyllt 68 år. När berättigande till dagpenning har utgått kan personer som arbetat som företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Om du idkar företagsverksamhet som bisyssla kan du i vissa fall tjäna in nytt arbetsvillkor. Läs om arbetsvillkoret. Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor (Från företagare till löntagare). Om dagpenningen grundar sig på företagarinkomst föreligger ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut. Äldre arbetslösa personer som får dagpenning i enlighet med löntagares efterskydd kan ha rätt till tilläggsdagar. Läs ...

Vad ska jag göra när min rätt till dagpenning tar slut?

Enligt huvudregeln är dagpenningens maximibetalningstid 400 dagar. Läs mera på sidan Inkomstdagpenningens betalningslängd. När din rätt till dagpenning har utgått skickar kassan beslut i ärendet till dig. Skicka beslutet till TE-byrån som ger sitt utlåtande i ärendet till FPA. Ansök om arbetsmarknadsstöd från FPA. Läs mera anvisningar på sidan Vad ska jag göra efter dagpenningsperioden? 

Vad ska jag göra om jag börjar lönearbeta?

Om du som arbetslös har mottagit deltidsarbete eller ett heltidsarbete som fortgår högst två veckor. meddela om saken till TE-byrån och kassan skicka ditt arbetsavstal som bilaga till din dagpenningsansökan anmäl arbetstimmarna på din dagpenningsansökan. Ingen inkomstdagpenning betalas för heltidsarbete som fortgår över två veckor. Kassan får löneuppgifter om löner från inkomstregistret. Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in arbetsvillkor för löntagare. Blir du löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa för att kunna tjäna in ditt arbetsvillkor. Läs mera Jag började arbeta som löntagare, måste jag byta kassa? Hur deltids- och heltidsarbete påverkar dagpenningen? Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning? Hur ansöker jag om jämkad dagpenning? Vad ska jag göra när min rätt till dagpenning tar slut? Rörlighetsunderstöd

Hur ansöker jag om dagpenning?

Gör så här Anmäl dig som arbetslös senast på din första arbetslöshetsdag. (Noggrannare instruktioner.) Fyll i ansökan i Företagarkassans eÄrendetjänst tidigast efter två veckor (senast inom tre månader). (Noggrannare instruktioner.) Skicka bilagorna: utredningsblanketten för försäljningsvinst med bilagor och uppgifter om FöPL-försäkringen. Kassan ber om tilläggsinformation om det behövs. När du har fått beslutet, ansök om dagpenning för minst fyra veckor eller en månad. Håll arbetssökningen i kraft hos TE-byrån.