Inkomstdagpenningens betalningslängd

Inkomstdagpenning är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka. Självrisktiden är fem vardagar om du är helt arbetslös och dagpenning betalas till fullt belopp.

Från och med 1.1.2017 är maximibetalningstiden i huvudsak 400 arbetslöshetsdagar. För arbetslösa personer vars arbetshistoria är under 3 år är maximitiden 300 dagar. Personer som har uppfyllt arbetsvillkoret, fyllt 58 år och under de senaste 20 åren arbetat minst fem år kan fortsättningsvis få inkomstdagpenning 500 dagar.

När inkomstdagpenning betalas för fem dagar per vecka uppfylls 400 dagar tidigast på ca 18 månader.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år. Permitterade personer kan få dagpenning tills de har fyllt 68 år. När berättigande till dagpenning har utgått kan personer som arbetat som företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Om du idkar företagsverksamhet som bisyssla kan du i vissa fall tjäna in nytt arbetsvillkor. Läs om arbetsvillkoret. Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor (Från företagare till löntagare).

Om dagpenningen grundar sig på företagarinkomst föreligger ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut. Äldre arbetslösa personer som får dagpenning i enlighet med löntagares efterskydd kan ha rätt till tilläggsdagar. Läs mera om efterskyddsdagpenning.