Från och med maj måste arbetssökanden söka fyra jobb i månaden

kuvassa punainen raita

I början av maj träder en lagändring i kraft, som påverkar en arbetslös arbetssökandes skyldighet att söka jobb. Ändringen ökar också TE-byråns tjänster och kontakter samt förkortar karensen.

Lagändringen har kallats för den nordiska modellen för arbetskraftsservice och den nya kundservicemodellen. Ändringarna träder i kraft 2.5.2022.

Det nya kravet är fyra jobbansökningar i månaden

Genom lagändringen måste den arbetssökande söka minst fyra jobb under granskningsperioden på en månad. Jobbsökningen rapporteras regelbundet i TE-byråns nättjänst. Rapporteringsperioden är i allmänhet en månad.

Som jobbansökningar räknas ansökningar om lediga platser, öppna jobbansökningar, kontakter med arbetsgivare samt andra liknande åtgärder som syftar till sysselsättning. Den beräknade varaktigheten för arbetet måste vara minst två veckor och arbetet måste vara sådant som man rimligen kan förväntas bli anställd för.

Målet med fyra jobb är inte absolut, det kan göras mer flexibelt när det inte finns tillräckligt med jobb att söka. Antalet lediga platser som var och en ska söka registreras i den sysselsättningsplan som upprättas tillsammans med TE-byrån eller försöket med sysselsättning i kommunerna*.

På grundval av bland annat permittering, deltidsanställning eller studier kan man göra undantag i skyldigheten att söka jobb:

  • Skyldigheten att söka jobb gäller permitterade personer efter det att permitteringen har pågått i tre månader. Därefter är de som är helt permitterade vanligtvis skyldiga att söka arbete på samma sätt som arbetslösa.
  • Efter tre månader måste personer som är permitterade på deltid vanligtvis söka ett arbete under en period på tre månader.
  • Deltidsanställda måste vanligtvis söka ett jobb under en tremånadersperiod.
  • En person som genomför självständiga studier måste vanligtvis söka tre jobb under en tremånadersperiod.

Skyldigheten att söka arbete kan helt frångås, till exempel när man anser att en anställning på den öppna arbetsmarknaden inte är möjlig. I sådana fall kan personen ha mer nytta av andra stödtjänster.

I samband med lagändringen begränsas också TE-byråns eller kommunförsökets användning av obligatoriska jobberbjudanden. Jobb kan fortfarande erbjudas, men det är inte obligatoriskt att söka det föreslagna jobbet i alla situationer om personen annars har uppfyllt skyldigheten att söka arbete.

Fler TE-byråmöten i fortsättningen

Från och med maj hålls det första mötet, dvs. den första intervjun med TE-byrån eller kommunförsöket inom fem arbetsdagar efter det att jobbsökningen inletts. Därefter förs diskussioner om jobbsökning vanligtvis varannan vecka under tre månaders tid. Efter tre månader avbryts diskussionerna om jobbsökning i tre månader, varefter diskussionerna återupptas. Förutom regelbundna diskussioner om jobbsökning kan man ordna fler möten efter kundens behov.

Syftet med diskussionerna om jobbsökning är att stödja sökandet av jobb, att styra arbetssökanden till lämpliga arbetstillfällen och nödvändiga tjänster.

Undantag från antalet diskussioner om arbetssökning kan göras till exempel när arbetslösheten är mycket kortvarig eller när personen har blivit permitterad, har blivit deltidsanställd, studerar självständigt, är på arbetsprövning eller har ett lönesubventionerat jobb.

Karensen på tre månader tas ur bruk

Med lagändringen förkortas utkomstskyddets tid utan ersättning det vill säga karensen. Lagändringen påverkar framför allt den långa karensen. Karensen på 90 dagar avskaffas helt och i framtiden kommer den längsta perioden utan ersättning att vara 45 dagar.

Dessutom kommer man att ta införa en anmärkning. I situationer som gäller utarbetande, underhåll och genomförande av en sysselsättningsplan resulterar den första försummelsen inte i någon karens, utan en anmärkning. Om man har flera försummelser under ett år, införs en karens vars längd beror på antalet försummelser, såvida inte personen har ett giltigt skäl för sitt förfarande.

Om en person säger upp sig eller vägrar att ta emot ett arbete som arbetsgivaren erbjudit, används inte en anmärkning. I sådana fall införs karens redan från den första uppsägningen eller vägran.

Även om karensen på tre månader avskaffas, kan utkomstskyddet gå förlorad i vissa situationer även i fortsättningen. Påföljden kallas skyldighet att vara i arbete. Skyldighet att vara i arbete innebär att en person måste arbeta en viss tid innan personen får tillbaka rätten till utkomstskydd. Efter maj kan man införa skyldighet att vara i arbete när en person försummar aktiviteter som anknyter till sysselsättningsplanen eller vägrar att ta emot ett obligatoriskt jobberbjudande minst fyra gånger under ett år.

Mer information

TE-byråerna och kommunförsöket ger mer information om de nya skyldigheterna och lagändringens inverkan på tjänsterna för arbetssökanden.