Regeringens proposition: Utkomstskyddets skyddsdel 500 euro ska fortgå till slutet av mars

kuvassa punainen raita

Regeringen har lagt fram ett lagändringsförslag till riksdagen, enligt vilket de temporära lagändringarna som berör utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet ska fortgå till slutet av mars. I och med ändringen skulle skyddsdelen vid deltidsarbete eller ströjobb vara 500 euro till och med 31.3.2021.

I enlighet med nuvarande lagstiftning förblir den höjda skyddsdelen i kraft till och med årets slut.

I enlighet med propositionen om lagändring skulle en skyddsdel på 500 euro gälla ifall ansökningsperioden börjar senast 31.3.2021. Skyddsdelen skulle alltså vara 300 euro vid ansökningsperioder som börjar 1.4.2021 eller senare.

Vid heltidsarbete kunde man få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa som dröjer över 2 timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 31.3.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.4.2021 skulle  kravet på arbetsresans längd vara 3 timmar.

En del av undantagen som gäller permitterade personer och företagare torde också fortsätta

I enlighet med den temporära undantagslagen har TE-byrån under tidsperioden 16.3.-31.12.2020 underlåtit att undersöka permitterade personers studier med avseende på heltid/deltid. Regeringen föreslår att undantaget som gäller studier ska fortgå till slutet av år 2021. Det här betyder att permitterade personers heltidsstudier inte skulle utgöra hinder för utkomstskydd. Även ansökan om utkomstskydd skulle underlättas eftersom studierna inte behöver utredas.

Företagare har haft möjlighet att få arbetsmarknadsstöd från FPA utan tvång att lägga ned sin företagsverksamhet, ifall inkomsterna från företagsverksamheten har sjunkit på grund av coronan. Regeringen föreslår att rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortgå till 31.3.2021.

En del av de temporära ändringarna utgår vid årsskiftet

Ett flertal ändringar har gjorts i utkomstskyddet under år 2020. En sammanställning av ändringarna som är i kraft just nu hittar du här: Uppdaterad sammanställning av temporära lagändringar.

Propositionen med förslag om att temporära lagar ska fortgå gäller bara en del av de temporära lagändringarna. Som det ser ut nu, löper giltighetstiden för flera temporära lagar ut 31.12.2020. Från och med 1.1.2021 innebär det här att

  • ingen dagpenning betalas under självrisktid, ifall självrisktiden inte har börjat senast 31.12.2020
  • betalning av inkomstdagpenning kräver 6 månaders arbete och medlemskap (i stället för 3 månader), ifall betalning av inkomstdagpenning inte har börjat senast 31.12.2020
  • inkomstdagpenningens maximibetalningstid 300-500 dagar börjar löpa
  • TE-byrån börjar utreda permitterade personers företagsverksamhet med avseende på huvudsyssla/bisyssla
  • underlåtelse att göra upp sysselsättningsplan och avbrott i sysselsättningsfrämjande service leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd
  • förlängning av kortfristiga studier utöver utsatta 6 månader leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd, ifall studierna konstateras vara studier på heltid
  • man kan inte få extra tid för frivilliga studier; studiernas framskridande uppföljs normalt.