Ändring 1.7.2019 som gäller företagares familjemedlemmar

ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger, och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget betraktas fr.o.m. 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska kunna tjäna in arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av s.k. efterskydd överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa.

Lagändringen berör inte dig som äger över 0 % av din familjs företag. Du betraktas fortfarande som företagare inom arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger berörs inte heller av lagändringen (och är således alltid företagare också inom pensionsförsäkringssystemet, d.v.s. FöPL-försäkrade).