Vad kostar det att vara medlem? Hur bestäms medlemsavgifterna?

År 2020 är SYT-kassans medlemsavgift ca 1,4 – 2,6 % av nivån för företagarens arbetslöshetsförsäkring. Medlemsavgiften är 2,1 % av årsarbetsinkomsten som ligger till grund för försäkringen för 5 800 euro överskridande del.

Du kan välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL). Summan kan alltså vara vilket eurobelopp som helst som överskrider 13 076 euro. Använd medlemsavgiftsräknaren för att räkna ut medlemsavgiftens belopp.

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgifter utgående från kassans proposition. Arbetslöshetskassans medlemsavgifter måste fastställas så att de tillsammans med finansieringsandelarna är tillräckliga för att uppfylla arbetslöshetskassans åtaganden, dvs. betalning av förmåner. När medlemsavgiften fastställs måste man ytterligare beakta att arbetslöshetskassan bör ha en utjämningsfond för att trygga kassans finansiering och likviditet, till vilken arbetslöshetskassans årliga överskott överförs.

Företagarkassan får som statlig andel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen (33,66 euro år 2020) för varje inkomstdagpenning som betalas. Företagarkassan ansvarar själv för sin resterande finansiering.  Till löntagarkassor betalas statlig andel samt arbetslöshetsförsäkringsfondens andel. Löntagarkassorna ansvarar själva för 5,5 % av inkomstdagpenningarna medan företagarkassorna ansvarar för ca 40 %. På grund av olika finansieringsgrund är företagarkassornas medlemsavgifter högre än löntagarkassornas.